• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Niedziela Trójcy — 27 05 2018

Niedziela Trójcy — 27 05 2018

W najbliższy czwartek przeży­wać będziemy Uroczys­tość Bożego Ciała. Msze św. w tym dniu odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30 ( z pro­cesją), 17.00 i 19.00. W Sadurkach o 9.00.

 • W najbliższy czwartek przeży­wać będziemy Uroczys­tość Bożego Ciała. Z Chrys­tusem Eucharysty­cznym uta­jonym w Najświęt­szym Sakra­men­cie wyjdziemy w uroczys­tej pro­cesji na ulice naszego miasta. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharys­tii, będziemy prosić Chrys­tusa o bło­gosław­ieństwo Boże i pokój dla Koś­cioła powszech­nego, naszej Ojczyzny, naszego Nar­odu i naszej parafii. Udział w tej pro­cesji jest pub­licznym wyz­naniem naszej wiary. Udeko­ru­jmy nasz parafi­alny wiecz­ernik, nasze domy i nasze mieszka­nia, a przede wszys­tkim otwórzmy Chrys­tu­sowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego bło­gosław­ieństwo. Msze św. w tym dniu odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30 ( z pro­cesją), 17.00 i 19.00. W Sadurkach o 9.00.
 • Pro­cesja Bożego Ciała w naszej parafii wyjdzie po mszy św. o godzinie 10.30. Przy ołtarzu obok Domu Kul­tury zawróci i prze­jdzie do koś­cioła. O obsługę pro­cesji prosimy OSP, KŻR, KGW, Legion Maryi i dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jne. We wtorek po mszy św. wiec­zorowej odbędzie się próba sypa­nia kwiatków dla dziew­czynek. Bardzo serdecznie prosimy mamy, które chci­ałyby by ich córeczki sypały kwiatki o przy­by­cie na próbę, by nie było bała­ganu pod­czas procesji.
 • W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 17.15.
 • Na mocy dys­pensy ks. Arcy­biskupa w ten piątek nie obow­iązuje nas post.
 • W piątek rozpocznie się miesiąc czer­wiec — miesiąc poświę­cony Najświęt­szemu Sercu Pana Jezusa. Przez cały czer­wiec w dni powszed­nie po mszy św. o godzinie 18.00 a w niedzielę po mszy św. o 17.00 odmaw­iać będziemy litanię do Serca Pana Jezusa.
 • Tak jak zapowiadal­iśmy na dolny cmen­tarz parafi­alny została zain­stalowana już bari­erka poma­ga­jąca w zejś­ciu osobom starszym. Jest już też ukońc­zony mar­murowy ołtarz soborowy do naszego koś­cioła. Ołtarz będzie mon­towany 14 czer­wca a w dni­ach 1113 czer­wca wys­taw­iony będzie na Tar­gach SACRO EXPO w Kielcach.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

28.05. + Duda Kaz­imierz 4r., +Tarka Stanisław 4r., +Graczyk Ste­fa­nia 2r.

29.05. + Poni­a­towska Jan­ina 5r.

30.05. + Żurek Hen­ryk 5r.

01.06. + Kokoży­cki Tadeusz 5r., +Gąska Wacław 1r., +Pardyka Stanisław 1r.

03.06. + Suliga Jan 2r

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 28 MAJA

7:00 — † Danuta Borkowska

18:00 - Andrzej Maciążek (6 )

18:00– † Mirosław Jędrak () Czesława Stanisław Lewandowscy ††Wój­ci­aków ††Lewandows­kich ††Jędraków ††Jóźwiaków

WTOREK 29 MAJA

7:00 Hen­ryka Wijaszka

18:00 - Jan­ina Stanisław Poni­a­towscy

18:00– † Stanisław Górecki () Krystyna Tomasz ††Górec­kich

ŚRODA 30 MAJA

7:00 — † Genowefa Adamiec

7:00 — † Mateusz Wal­czak (XXX DZpŚ)

18:00 — † Hen­ryk Gronkowski () ††Gronkows­kich ††Rej­maków ††Piątków ††Woź­ni­aków

18:00 Alek­san­dra (18 ) Piotr Głos Andrzej Kuz­dral­iński (2 ) ††z rodziny

CZWARTEK 31 MAJA

7:30 Michalina Dar­iusz Nadzieja

9:00 - Stanisław Saran (8 ) Jan­ina Saran Ste­fa­nia Jan Kowalscy

10:30 - PRO POP­ULO

17:00Dziękczynno — bła­galna z racji rocznicy ślubu Olgi i Maksy­mil­iana Piech

19:00 — † Klau­dynka Borys (3 )

PIĄTEK 1 CZERWCA

7:00 Stanisław Pardyka (1 )

18:00 Józef Pochroń (22 )

18:00– † Jerzy Materek ()

SOB­OTA 2 CZERWCA

7:00 — †† Dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Stanisława Rej­mak (15 ) Kaz­imierz Rej­mak (40 ) Janusz Józef Rej­mak ††Rej­maków ††Ogórków

18:00 — † Alek­sander Mirosław (10 ) Helena Józef ††Mirosławów

NIEDZIELA 3 CZERWCA

7:30 — † Stanisława Józef Helena Zdzisław Michał Mał­gorzata

9:00Za żywych i †† członków KŻR

10:30 — † Fran­ciszek Weronika Jacek ††Tarków ††Zielonków

12:00PRO POP­ULO

17:00 - Anna Jan Cur ††Curów

19:00– † Jan Suliga (2 ) Stanisław