• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IX Niedziela Zwykła — 03 06 2018

IX Niedziela Zwykła — 03 06 2018

W najbliższy czwartek przy­pada zakończe­nie oktawy Bożego Ciała. Uroczysta msza święta z pro­cesją do czterech ołtarzy odpraw­iona zostanie o godzinie 18:00.

  • Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia Uroczys­tości Bożego Ciała. Dzięku­jemy za pomoc przy deko­racji ołtarzy i wszys­tkim, którzy wzięli czynny udział w pro­cesji przez niesie­nie chorągwi, obrazów i nagłośnienia.
  • Dziś Koś­ciół w Polsce przeżywa kole­jny Dzień Dziękczynienia. Przed Koś­ciołami w całej Ojczyźnie przeprowadzana jest zbiórka do puszek na pokrycie kosztów budowy Świą­tyni Opa­trzności Bożej w Warszawie.
  • W najbliższy czwartek przy­pada zakończe­nie oktawy Bożego Ciała. Uroczysta msza święta z pro­cesją do czterech ołtarzy odpraw­iona zostanie o godzinie 18:00. Do bło­gosław­ieństwa przynosimy wianuszki uple­cione z kwiatów i ziół leczniczych. Będziemy prosić, aby Bóg swoją opieką otaczał pola, łąki i lasy i strzegł je przed zatru­ciem i zniszcze­niem, oraz poz­wolił wydać owoce dla naszego dobra. Do obsługi pro­cesji zapraszamy OSP, KŻR, KGW i dziew­czynki do sypa­nia kwiatków. Po pro­cesji udzie­limy indy­wid­u­al­nego bło­gosław­ieństwa wszys­tkim dzieciom naszej parafii.
  • W najbliższy piątek obchodzić będziemy Uroczys­tość Najświęt­szego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obow­iązuje nas post. Msze święte o 7:00 i 18:00.
  • W piątek na 16:30 zapraszamy min­is­tran­tów i kandy­datów na min­is­tran­tów na zbiórkę.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

04.06 + Irena Wargacka-​Grzywacz 1r.,

05.06 + Ewa Mirosław 4r.,

06.06 + Mar­i­anna Boruch 4r., +Antoni Adam­czyk 2r., +Jan Koziej 1r.,

07.06 + Wacława Wąchała 4r.,

08.06 + Kaz­imiera Litwińska 5r., + Alek­san­dra Siwiec 4r.

09.06 + Józefa Litwińska 3r.,

10.06.+ Zbig­niew Wołosecki 3r.,

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 4 CZERWCA

7:00 — † Jad­wiga Sta­niak Zofia Stanisław Błaszczyk

18:00 - Zofia Ste­fan ††Wziątków ††Litwińs­kich

18:00– † Jan­ina Stanisław Janusz Syg­nowscy Mar­i­anna Jan Kiryczuk

WTOREK 5 CZERWCA

7:00 Stanisława Jan Caboń

18:00 - Zbig­niew Głu­chowski (1 )

18:00– † Helena Chałas (20 ) Władysława Chałas ††Rzeźników ††Chałasów

ŚRODA 6 CZERWCA

7:00 — † Izabela Ozga (od pra­cown­ików Urzędu Miejskiego w Nałęc­zowie)

7:00 — † Zofia Niez­abitowska (XXX DZpŚ)

18:00 — † Mar­i­anna Boruch (4 )

18:00 Mikołaj Mar­i­anna Jerzy () ††Liwaków ††Bosiów

CZWARTEK 7 CZERWCA

7:00 Mateusz Wal­czak (od współpra­cown­ików p. Ani i p. Wiesławy z Uzdrowiska)

18:00 Kaz­imiera Mar­ian Hałasa

18:00 — † Maria Borkowska (16 ) Bogusław Borkowski

PIĄTEK 8 CZERWCA

7:00W intencji córki z prośbą o inter­wencję Bożą

18:00 Paweł Mirosław (11 )

18:00– † Alek­san­dra Siwiec (4 ) ††Siw­ców ††Iwa­ni­aków

SOB­OTA 9 CZERWCA

7:00 — † Józefa Litwińska ()

7:00 Joanna Paciejew­ska (XXX DZpŚ)

18:00 Kaz­imiera Adolf Litwińscy

18:00 — † Jan-​Ryszard Węgorowski Jan­ina Węgorowska Stanisław Samoń Maria Jan Władysław Rej­mak ††z rodziny

NIEDZIELA 10 CZERWCA

7:30 — † Wacława Wąchała (4 ) Bog­dan Leon ††z rodziny

9:00 — † Kaz­imierz Choło­jczyk Jolanta Woch Michał Jan­ina Stanisław ††Wój­cików ††Choło­jczyków ††Wochów ††Czubaków

10:30 — † Genowefa Tadeusz Marcinik Teresa Wój­cik Zyg­munt Kobus Helena Siegieda Adam Smoliński

12:00PRO POP­ULO

17:00 - Helena Antoni Gawron ††Litwińs­kich ††Gawronów

19:00– † Anas­tazja Kaz­imierz Michal­czak ††z rodziny