• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»X Niedziela Zwykła — 10 06 2018

X Niedziela Zwykła — 10 06 2018

W przyszłą niedzielę o godzinie 12:00 o. Teodor Tomasik odprawi w naszym Koś­ciele mszę świętą „prymi­cyjną”. Serdecznie zapraszamy.

  • Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia zakończenia Oktawy Bożego Ciała.
  • 6 maja w Koś­ciele Misyjnego Sem­i­nar­ium Duchownego Księży Wer­bistów w Pieniężnie przyjął święce­nia kapłańskie nasz parafi­anin — Teodor Tomasik. W przyszłą niedzielę o godzinie 12:00 będzie on odpraw­iał w naszym Koś­ciele mszę świętą „prymi­cyjną”. Serdecznie wszys­t­kich zapraszamy na tę uroczys­tość. Na zakończe­nie mszy ks. Teodor udzieli bło­gosław­ieństwa prymi­cyjnego rodzinie, kapłanom, siostrom zakon­nym i wszys­tkim obec­nym w Kościele.
  • Ofi­ary składane w przyszłą niedzielę na tacę przez­nac­zone będą na Lubel­skie Sem­i­nar­ium Duchowne.
  • Katolickie Sto­warzyszenia Młodzieży Archi­diecezji Lubel­skiej jak co roku orga­nizuje waka­cyjne obozy dla dzieci i młodzieży, w wieku od 7 do 21 lat. Ofer­uje m.in. wyjazd na Roz­tocze oraz obóz sur­vival­owy. Więcej szczegółów oraz infor­ma­cji o możli­wości zapisów można znaleźć na plaka­cie zna­j­du­ją­cym się w gablocie w przed­sionku Kościoła.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

13.06 + Fran­ciszek Gór­niak 3r.,

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 11 CZERWCA

7:00 — † Zbig­niew Wołosecki Michalina Wołosecka

7:00 — † Elż­bi­eta Pietrzak (XXX DZpŚ)

18:00 - Helena Tarka (12 ) Józef Tarka (50 ) Stanisława Maciej Anna Tarka Zyg­munt Anna Jan Depta

18:00– † Danuta Borkowska (od Związku Kobiet Katolic­kich)

WTOREK 12 CZERWCA

7:00 Hen­ryk Stanisława Józef Rej­mak ††Rej­maków

18:00 - Dziękczynno — bła­galna w 25 rocznicę ślubu Agnieszki i Tomasza

18:00– † Eligiusz Dudko Irena Stanisław

ŚRODA 13 CZERWCA

7:00 — † Wanda Kon­rad Kułaccy

18:00 — † Antoni Wiewiórka (26 )

18:00 Danuta Borkowska (od absol­wen­tów z rocznika 1956)

CZWARTEK 14 CZERWCA

7:00 Irena (20 ) Józef Piech

18:00 Tadeusz Sto­larski (za okazaną przy­jaźń i wspar­cie od kuzynów)

18:00 — † Halina Jurkiewicz ††rodz­iców i siostrę

PIĄTEK 15 CZERWCA

7:00O zdrowie łaski i bło­gosław­ieństwo Boże dla Mał­gorzaty i Konrada

18:00 Teresa Zając (od mieszkańców osiedla Sienkiewicza)

18:00– † Tadeusz Pomorski (8 )

SOB­OTA 16 CZERWCA

7:00 Bolesława (17 ) Jan Borkowscy

18:00 Helena Dar­mochwał Jan Dar­mochwał

18:00Dziękczynno — bła­galna z racji urodzin Zuzanny

NIEDZIELA 17 CZERWCA

7:30 — † Bro­nisława Wolińska (1 ) ††z rodziny

9:00 — † Natalia Piech (17 ) Irena Piech (20 )

10:30 — † Felicja Czarkowska ††z rodziny

12:00PRO POP­ULO

17:00 - Dziękczynno — bła­galna w 45 rocznicę ślubu Zofii i Stanisława

19:00– † Sios­tra Leon­cja (3 )