• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XI Niedziela Zwykła — 17 06 2018

XI Niedziela Zwykła — 17 06 2018

W przyszłą niedzielę przeży­wać będziemy w naszej parafii odpust ku czci patrona tej świą­tyni Świętego Jana Chrz­ci­ciela. Uwaga!! Wyjątkowo W tym roku suma odpus­towa odpraw­iona zostanie o godzinie 17.00 i będzie połąc­zona z kon­sekracją ołtarza i pro­cesją Eucharystyczną.

 • W przyszłą niedzielę przeży­wać będziemy w naszej parafii odpust ku czci patrona tej świą­tyni Świętego Jana Chrz­ci­ciela. W tym roku będzie to uroczys­tość wyjątkowa gdyż połąc­zona z kon­sekracją ołtarza soborowego, który w ostatni piątek stanął w naszym koś­ciele. Na tę uroczys­tość przy­będzie Pasterz naszej archi­diecezji Ks. Abp Stanisław Budzik. Uwaga!! Wyjątkowo W tym roku suma odpus­towa odpraw­iona zostanie o godzinie 17.00 i będzie połąc­zona z kon­sekracją ołtarza i pro­cesją Eucharysty­czną. O obsługę pro­cesji prosimy OSP, KŻR. KGW, Legion Maryi. Prosimy też dziew­czynki do sypa­nia kwiatków. W tym koś­ciele kon­sekracja ołtarza soborowego odbędzie się po raz pier­wszy. Warto więc przy­być na tą wyjątkową uroczys­tość na którą serdecznie zapraszamy.
 • Trady­cyjnie w Wig­ilię odpustu w najbliższą sobotę na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym o godzinie 18.00 zostanie odpraw­iona msza św. w intencji naszych blis­kich zmarłych. Pół godziny przed tą mszą św. odmówimy różaniec za zmarłych , których imiona wyp­isu­jemy na kartkach wypominkowych wyłożonych na bocznych ołtarzach. Kartki składamy u księży w zakrystii.
 • Koszt mar­murowego ołtarza i ambonki z odle­wanymi mosiężnymi bazami i głowicami po pro­moc­jach i tar­gach wyniósł 35.300 zł.
 • W ubiegłym tygod­niu rozpoczęły się prace przy zabytkowym grobowcu Oktawii Żeromskiej.
 • W tym tygod­niu zostaną też zakońc­zone prace przy kolum­bar­ium, które w całości zostanie obłożone granitem.
 • W najbliższy piątek przy­pada zakończe­nie roku szkol­nego. Msze św. na zakończe­nie roku szkol­nego odpraw­iane będą o godzinie 8.00 w koś­ciele parafi­al­nym i o godzinie 9.00 w Sadurkach.
 • Zwracamy się z serdeczną prośbą i apelem do kobiet z naszej parafii o pomoc w utrzy­ma­niu zie­leni przy koś­ciele i ple­banii. I zapraszamy kobi­ety na poniedzi­ałek na godz­inę 9.00.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

19.06. + Ścibior Jerzy 3r.

20.06. + Wój­cik Wiesława 4r.

21.06. + Węgorowska-​Tomczyk Maria 2r., +Kowal­ski Ryszard 1r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 18 CZERWCA

7:00 — † Zbig­niew Depta (6 )

18:00 - Marek Kucaba (6 ) ††Kucabów

18:00– † Bal­tazy Świtalski

WTOREK 19 CZERWCA

7:00 Euge­niusz Mirosław (XXX DZpŚ)

18:00 - Jerzy Joanna Wiesław Ścibior ††z rodziny

18:00– † Kaz­imierz Markow­icz (12 )

ŚRODA 20 CZERWCA

7:00 — † Mar­ian Dylon

7:00 — † Władysława Chęć (XXX DZpŚ)

18:00 — † Wiesława Medykowska (12 )

18:00 Lucyna Zdzisław Jerzy Maria Gór­niak Adam Krystyna Olszta Krzysztof Tarka Cezary Maria Jasińscy

CZWARTEK 21 CZERWCA

7:00 Kaz­imierz Karwicki

18:00 Maria Węgorowska (2 )

18:00 — † Alicja Goluch

PIĄTEK 22 CZERWCA

7:00 Wiesława Wój­cik (4 )

7:00 — † Danuta Nadzieja (XXX DZpŚ)

18:00 Andrzej Kucaba ††z rodziny

18:00– † Wanda Jan Porębiak Alek­sander Anna Julia Tadeusz ††Choło­jczyków

SOB­OTA 23 CZERWCA

7:00 Mateusz Wal­czak i o opiekę MB nad jego rodz­iną (od cioci Marysi)

18:00Za †† na cmentarzu

NIEDZIELA 24 CZERWCA

7:30 — † Zyg­munt Ląkocy

9:00 — † Jan­ina Stanisław Saran Ste­fa­nia Jan Kowalscy

10:30 — † Jan Figura

12:00 — † Stanisław Zofia Józef ††Chudzików ††Gier­cza­ków

17:00 - PRO POP­ULO

19:00– † Józef Osuch (27 ) ††Osuchów ††Łuszcza­ków ††Trelów