• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Odpust św. Jana — 24 06 2018

Odpust św. Jana — 24 06 2018

W najbliższy piątek 29 czer­wca przeży­wać będziemy uroczys­tość Św. Apos­tołów Pio­tra i Pawła. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00.

  • Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy uroczys­tość odpus­tową ku czci Nar­o­dzenia Św. Jana Chrz­ci­ciela. Dzięku­jemy Bogu za naszego patrona i Jego opiekę nad naszą parafią. To Wielki Nauczy­ciel i Świadek Bożej prawdy, który za nią oddał życie. Ciesząc się nar­o­dz­i­nami Św. Jana Chrz­ci­ciela, warto zas­tanowić się nad swoim życiem, nad zgod­noś­cią naszych czynów z wyz­nawaną przez nas wiarą.
  • W najbliższy piątek 29 czer­wca przeży­wać będziemy uroczys­tość Św. Apos­tołów Pio­tra i Pawła. Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00. Nie będzie mszy św. o 12.00. W Sadurkach o 9.00. Serdecznie zapraszamy. W tym dniu nie obow­iązuje nas Wstrzemięźli­wość od pokar­mów mięsnych.
  • W ubiegły piątek rozpoczęły. się wakacje. U progu waka­cyjnego czasu pamię­ta­jmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji. Nie zapom­i­na­jmy o niedziel­nej mszy św. Na prośbę wielu parafian jako dusz­pasterze przy­pom­i­namy po raz kole­jny o god­nym stroju w każdej świą­tyni mimo upałów.
  • Po dziesię­ciu lat­ach pięknej pracy w naszej parafii, według przepisów naszej archi­diecezji decyzją ks. Arcy­biskupa zostaje prze­nie­siony z naszej parafii Ks. Krzysztof Wilczyński. Pożeg­nanie Ks. Krzysztofa odbędzie się w przyszłą niedzielę pod­czas mszy św. o godzinie 19.00. Prak­ty­cznie co niedziela Ks. Krzysztof tę mszę św. o godzinie 19.00 cele­brował i chce żeby to pożeg­nanie odbyło się właśnie wtedy. Serdecznie wszys­t­kich zapraszamy. Do naszej parafii przy­chodzi nowy wikar­iusz Ks. Mateusz Stawecki. Będzie obecny wśród nas już w przyszłą niedzielę.
  • Serdecznie dzięku­jemy za bez­imi­enne ofi­ary składane na nowy ołtarz i ambonkę.
  • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

25.06. + Gaba Helena 5r.

26.06. + Sokołowski Józef 2r.

27.06. + Sam­cik Stanisława 4r., +Mar­czewska Józefa 3r.

30.06. + Witecka Józefa 1r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 25 CZERWCA

7:00 — † Halina Karol Krzysztof Grażyna ††Kudel­s­kich

7:00 — † Krystyna Bielecka (XXX DZpŚ)

18:00Jan­ina (imienin) Lud­wik Mar­ian Józef Teresa Lud­wik ††Wielem­borków ††Namielsc­kich

18:00– † Mał­gorzata Jan ††Mirosławów

WTOREK 26 CZERWCA

7:00Paweł Sty­puła (8 ) Wiesław (9 ) Jan­ina Bro­nisław Stanisław ††Sty­puła Ste­fan Wójcik

18:00 - Jan Jan­ina Pardyka

18:00– † Paweł Sty­puła (8 )

ŚRODA 27 CZERWCA

7:00 — † Mar­ian Saba (od kolegów i koleżanek syna Jerzego z zakładu pracy)

18:00 — † Helena Mar­ian Stanisław Zyg­munt Gaba Mar­i­anna Stanisław Jedy­nak

18:00 Władysław Zabiegły Jan Czesław Jakub Anna ††Zabiegłych Michał Katarzyna ††Mirosławów

CZWARTEK 28 CZERWCA

7:00 Hen­ryka Wijaszka

7:00 — † Czesław Piłat (XXX DZpŚ)

18:00 Krystyna Kępa (12 ) Kaz­imierz Wiesława Zbig­niew ††Kępów ††Lachiewiczów

18:00 — † Stanisław Mazurek () ††Mazurków ††Reszków ††Kar­bown­iczków

PIĄTEK 29 CZERWCA

7:30Dziękczynno — bła­galna z racji imienin

9:00 — † Józef ††Bar­tosiów ††Dep­tów

10:30 — † Piotr (29 ) Maria (27 ) Krzysiak Mar­ian Stanisława

17:00 Władysław Julianna Anna Sałęga

19:00– † Maria Stanisław ††Przepiórków

SOB­OTA 30 CZERWCA

7:00 Genowefa Adamiec

18:00 — † Jan Stanisław ††Kraw­czyńs­kich

NIEDZIELA 1 LIPCA

7:30 — † Tekla Antoni Kubliccy Joanna Józef Syg­nowscy ††Kublic­kich ††Syg­nows­kich ††Szpurów

9:00Za żywych i †† członków KŻR

10:30 — † Mieczysław Kowal (20 ) Anton­ina Ignacy Iwa­niak Feliksa Reszczyńska

12:00PRO POP­ULO

17:00 Halina Łobaczewska –Fajer (2 ) ††z rodziny

19:00O bło­gosław­ieństwo dla Teresy i jej rodziny