• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Uroczys­tość Matki Bożej Częs­to­chowskiej 26 8 2018

Uroczys­tość Matki Bożej Częs­to­chowskiej 26 8 2018

 1. W sobotę 1 wrześ­nia minie kole­jna rocznica wybuchu II wojny światowej.
Naszą powin­noś­cią jest pamięć o poległych w obronie Ojczyzny na frontach, w niemiec­kich obozach kon­cen­tra­cyjnych, oraz o pomor­dowanych po skońc­zonej wojnie w więzieni­ach poli­ty­cznych. Prośmy Boga by ofi­ara ich życia nie była daremna.
 • W najbliższą sobotę przez naszą parafię i obok naszego koś­cioła prze­chodzić będą piel­grzymki zdąża­jące na uroczys­tości rocznicy koronacji fig­ury MB Kębel­skiej. Wiele grup zatrzy­muje się przy naszym koś­ciele. Zwracamy się z gorącą prośbą do KGW, Legiony Maryi, Kółek Różań­cowych, sklepów spoży­w­czych i do indy­wid­u­al­nych gospodyń o przy­go­towanie bułeczek drożdżowych, wafli i innego cista bez kremu byśmy choć w ten sposób pomóc pąt­nikom w drodze do Wąwol­nicy. Prosimy też sad­own­ików o owoce. Ciasto i owoce przynosimy na ple­banię w piątek po połud­niu lub w sobotę do połud­nia. Pomimo, że tych darów z roku n rok jest coraz więcej to niestety dla ostat­nich grup ju brakuje.
 • W przyszłą niedzielę trady­cyjnie i z naszej parafii wyruszy piesza piel­grzymka do Wąwol­nicy. Wymarsz nastąpi punk­tu­al­nie o godzinie 7.30 spod krzyża na dol­nym parkingu. Zapraszamy do licznego udzi­ału w tej pielgrzymce.
 • W dniu wczo­ra­jszym po mszy św. wiec­zorowej odbyło się zebranie Rady Parafi­al­nej. O ustal­e­ni­ach powiadomimy w przyszła niedzielę.
 • W ubiegłym tygod­niu na słu­pach wokół naszego koś­cioła zmon­towano nowe latarnie. W tym tygod­niu te prace zostaną zakońc­zone. Pozostało jeszcze do zamon­towa­nia trzy latarnie.
 • W ubiegłym tygod­niu na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym przeprowad­zono oględziny zabytkowych nagrobków. Na wielokrotną prośbę o wyłącze­nie pewnych nagrobków nie przed­staw­ia­ją­cych walorów artysty­cznych wresz­cie doczekaliśmy się pozy­ty­wnej decyzji. Około trzy­dzi­estu nagrobków z tej listy zostanie wyłąc­zonych. Teraz czekamy na odpowied­nie doku­menty i niek­tórzy będą mogli pod­jąć się bez zbęd­nego zez­wole­nia po uprzed­nim skon­sul­towaniem się z pro­boszczem remontu tych starych nagrobków lub postaw­ienia nowych. Jed­nocześnie infor­mu­jemy że otrzy­mal­iśmy zez­wole­nie n wycinkę tylko trzech drzew z naszego cmen­tarza. Mimo iż składal­iśmy prośbę o wycinkę więk­szej ilości.
 • Dzisiaj przed koś­ciołami w Polsce zbier­ane są ofi­ary do puszek na „ Tor­nistry pełne uśmiechu”.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci: 27.08. + Wierzbicki Roman 3r.

  29.08. + Mizak Jerzy 4r. Goliszek Wanda 2r.

  30.08 + Dankiewicz Mirosław 3r.

  02.09 + Lachiewicz Ryszard Ir., Kostrobało Bog­dan lr.

  INTENCJE MSZALNE

  PONIEDZI­AŁEK 27 SIERPNIA

  7:00 Mar­ian DYLON

  18.00 Zyg­munt LAKOCY

  WTOREK 28 SIERPNIA

  7:00 + Hen­ryka WIJASZKA

  18:00 + Józef WOŚ, Katarzyna, Michał

  ŚRODA 29 SIERPNIA

  7:00 + Stanisław SER­WATKA (+OR), zm. z rodz.

  18:00 + Jerzy MIZAK 4 r. śm. Krystyna, Kaz­imierz SABA, zm. z rodz. SABÓW i WĘGRZYNÓW

  CZWARTEK 30 SIERPNIA

  7:00 + Wanda GOLISZEK 1 r. śm. zm z rodz.

  18:00 W 10 rocz. ślubu Anas­tazji i Łukasza

  PIĄTEK 31 SIERPNIA

  7:00 + Marcin WAR­ZOCHA 6 r. śm.

  18:00 + Wanda w 18 r. śm. Zm. z rodz. WÓJCIKÓW

  SOB­OTA 1 WRZESIEŃ

  7:00 + Czesław KOWAL­CZYK pośm. urodz.

  18:00 + Mar­i­anna ŁUSZCZYŃSKA 1 greg

  XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 2 WRZESIEŃ

  7:30 + Michał KIER­NICKI 37 r. śm. Zm. z rodz. KIERNICKICH

  9:00 Sadurki

  9.00 Za żywych I zmarłych członków Koła Żywego Różańca

  10:30 + Mar­i­anna ŁUSZCZYŃSKA 2 greg

  12:00 PRO POP­ULO

  17:00 + Elż­bi­eta KLIMEK, zm. z rodz. GAJEW­S­KICH, CABONIÓW, WOJCIECHOWSKICH

  19:00 + Ste­fa­nia, Bolesław TUREK