• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXII Niedziela Zwykła– 2 9 2018

XXII Niedziela Zwykła– 2 9 2018

Na progu nowego roku szkol­nego Koś­ciół apeluje o to, aby udział dzieci i młodzieży w kat­e­chezie szkol­nej był pełen świadomego zaangażowania.

Zapraszamy w poniedzi­ałek 3 wrześ­nia na msze Św., pod­czas których będziemy prosić Boga o bło­gosław­ieństwo na czas zdoby­wa­nia wiedzy. Wszys­tkie szkoły z Nałęc­zowa zapraszamy do koś­cioła na godz­inę 8.00, a w Sadurkach na godz­inę 9.00.
 • Dzięku­jemy wszys­tkim, którzy w dniu wczo­ra­jszym podzielili się z piel­grzy­mami zdąża­ją­cymi do Wąwol­nicy wodą, ciastem i owocami. Dzięku­jemy młodzieży z naszego KSM-​u za pomoc w częs­towa­niu pielgrzymów.
 • Najbliższy piątek to I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 17.15.
 • W najbliższą sobotę 8 wrześ­nia przy­pada święto Nar­o­dzenia NMP. W pol­skiej trady­cji święto MB Siewnej. Msze św. w naszym koś­ciele o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00. Nie będzie mszy św. o godzinie 12.00. W Sadurkach o 9.00. serdecznie zapraszamy. Przynosimy do poświęce­nia ziarno siewne.
 • W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się pier­wsze bardzo ważne spotkanie z dziećmi klas III. Przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św. i ich rodziców.
 • Na ostat­niej Radzie Parafi­al­nej zmieniono pro­gram inwest­y­cyjny w naszej parafii. Zrezyg­nowal­iśmy z remontu wejś­cia do ple­banii a szczegól­nie z wejś­cia do pro­boszcza. Przez­nac­zone na tą inwest­y­cje pieniądze przez­nac­zone zostały na mal­owanie dachów na ple­banii i organ­istówce (dachy już w ubiegłym tygod­niu zostały poma­lowane), położe­niu schodów z kostki na dolny cmen­tarz z lewej strony, zamon­towanie przy tych schodach bari­erki i położe­niu jed­nej ale­jki po prawej stronie od kapl­icy Państwa Zubrzy­c­kich. Zostaną też posad­zone tuje wzdłuż ogrodzenia między cmen­tarzem parafi­al­nym a komu­nal­nym. Zwracamy się też gorą­cym apelem o nie robi­e­nie na cmen­tarzu dzi­kich wysypisk śmieci. Są też przy­go­towywane bari­erki dla niepełnosprawnych przy bocznych drzwiach do koś­cioła. Dla uczczenia jubileuszu 100 –lecia odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości parafia nasza zamówiła jubileuszowy kielich z odpowied­nim napisem i Pol­skimi Orłami. Jest to ofi­ara osób bezimiennych.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci: 03.09. + Litwiński Józef 5r.
 • 04.09. + Pyś­niak Jerzy 2r.

  05.09. + Oroń-​Grzegorczyk Jan­ina 5r.

  06.09. + Rzeźnik Stanisław 4r., Woś Alek­san­dra 3r.

  08.09. + Litwińska Zofia 2r.

  09.09. + Radom­ska Genowefa 3r

  INTENCJE MSZALNE

  INTENCJE MSZALNE

  PONIEDZI­AŁEK 3 Wrzesień

  7:00 + Mar­ian SABA int od Wandy Kasperkiewicz

  18.00 + Wiesław, Joanna, Jerzy ŚCIBIOR

  18.00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 3 greg

  WTOREK 4 Wrzesień

  7:00 + Ryszard, Walde­mar, Kaz­imiera, Antoni HACKENBERG

  18:00 + Zbig­niew SAŁĘGA 8 r. śm.

  18.00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 4 greg

  ŚRODA 5 Wrzesień

  7:00 + Mar­ian DYLON

  18:00 + Jan­ina OROŃ 5 r. śm. Stanisław OROŃ 30 r. śm.

  18.00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 5 greg

  CZWARTEK 6 Wrzesień

  7:00 + Dusze czyść­cowe

  18:00 + Alek­san­dra WOŚ

  18.00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 6 greg

  PIĄTEK 7 Wrzesień

  7:00 + Marcin WAR­ZOCHA 6 r. śm.

  18:00 + Stanisław DZI­UR­DZ­IŃSKI 46 r. śm.

  18.00 + Mar­i­anna ŁUSZCZYŃSKA 7 greg

  SOB­OTA 8 Wrzesień

  7:30 + Mar­i­anna Łuszczyńska 8 greg

  9:00 Sadurki

  9.00 + Stanisław, Mar­i­anna, Władysław, Jad­wiga, zm. z rodz. TUCHOWS­KICH I KOPAŃSKICH

  10:30 O Boże błog. Dla Ryszarda I Lucyny 35 rocz. ślubu

  17:00 Dzięk błag w rocz. urodzin Edyty

  19:00 + Alek­san­dra, Roza­lia, Halina, Stanisław, Andrzej SKAŁECCY, Józefa i Jan KANADYS

  XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 9 Wrzesień

  7:30 + Józef, Anton­ina PRZYCHODZEŃ

  9:00 Sadurki

  9.00 w pewnej intencji

  10:30 + Ryszard LACHIEWICZ 1 r. śm. Mar­i­anna i Józef LACHIEWICZ

  12:00 PRO POP­ULO

  17:00 + Kaz­imierz RZEŹNIK 1 r. śm.

  19:00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 9 greg