• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIII Niedziela Zwykła– 9 9 2018

XXIII Niedziela Zwykła– 9 9 2018

  1. W piątek 14 wrześ­nia przy­pada święto Pod­wyższenia Krzyża Świętego.

Krzyż jest naszym chrześ­ci­jańskim godłem. Kaplica w Sadurkach jest pod wezwaniem Krzyża Świętego, dlat­ego w najbliższą niedzielę 16 wrześ­nia mieszkańcy Sadurek przeży­wać będą doroczny odpust. Serdecznie zapraszamy na sumę odpus­tową na godz­inę 12.00.

2. W najbliższy piątek o godzinie 17.00 odbędzie się pier­wsza po wakac­jach zbiórka min­is­tran­tów i kandy­datów na ministrantów.

3 W najbliższą sobotę po mszy św. wiec­zorowej odbędzie się spotkanie z kat­e­chetami z naszej parafii.

4. W najbliższą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się pier­wsze i bardzo ważne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia i ich rodzicami.

5. Od dzisiejszej niedzieli przez dwa tygod­nie przyj­mowana będzie druga rata na piel­grzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii.

6. W ubiegłym tygod­niu do naszego koś­cioła dotarł już zamówiony jubileuszowy kielich mszalny. Upamięt­nia 100-​lecie odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Kielich można zobaczyć sto­jący przy Ewan­geliarzu obok ambony. Bez­imi­en­nym ofi­ar­o­daw­com jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

7. W ubiegłym tygod­niu wycięto dwa drzewa. Jedno ze skarpy przed koś­ciołem i drugie na dol­nym cmen­tarzu. Koszt wycinki 2 tyś. zł.

8. Dzisiaj wychodząc z koś­cioła można złożyć ofi­ary do puszek na Katolickie Radio Lublin..

9. W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

10.09. + Wierzbicki Mieczysław 5r.

11.09. + Saj­naj Stanisława lr.

12.09. + Zielonka Zdzisław 2r., Chróściewicz-​Filipowicz Helena lr.

13.09. + Kruk Stanisław 3r., Chęć Genowefa 3r.

15.09. + Mazur Czesława 5r., Mrozek Jan 2r.

16.09.+ Dados Helena 5r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 10 Wrzesień

7:00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 10 greg

18.00 Dzięk błag w 40 r. ślubu Mał­gorzaty i Zygmunta

18.00 Dzięk-​błag z racji urodzin

WTOREK 11 Wrzesień

7:00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 11 greg

18:00 Dzięk błag w 30 r. ślubu Katarzyny i Mariana

18.00 + Zdzisław MAZUR 12 r. śm.

ŚRODA 12 Wrzesień

7:00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 12 greg

7.00 + Wiesław SKALSKI XXX

18:00 + Bolesław, Bro­nisława ZADURA, Ignacy, Józefa, Helena CHABROS,
Wale­ria PEN­CUŁA, Alek­san­dra JASIŃSKA

18.00 + Bolesław STĘP­NIEWSKI 20 r. śm. zm. KOWAL­S­KICH, STĘPNIEWSKICH

CZWARTEK 13 Wrzesień

7:00 + Mar­i­anna Łuszczyńska13 greg

18:00 + Marta GINAL­SKA 10 r. śm

18.00 + Stanisław KRUK 3 r. śm. zm. KRUKÓW, OLSZEWSKICH

PIĄTEK 14 Wrzesień

7:00 + Mar­i­anna ŁUSZCZYŃSKA 14 greg

7:00 + Stanisław BIEL­SKI XXX

18.00 Dzięk-​błag. w int. Anny i Ryszarda 22 r. ślubu

18.00 + Kaz­imierz JARUGA 8 r. śm.

SOB­OTA 15 Wrzesień

7:00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 15 greg

18:00 + Mar­i­anna, Józef LACHIEWICZ

18:00 Dzięk-​błag. w 30 r. ślubu Krystyny i Zbigniewa

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 16 Wrzesień

7:30 Dzięk-​błag. w 45 r. ślubu Grażyny i Janusza

9.00 + Fran­ciszek JANISZKA 16 r. śm. zm. z rodz

10:30 + Jan­ina, Hen­ryk GAWDZIK

12:00 PRO POP­ULO

17:00 Dzięk-​błag. w 8r. ślubu Moniki i Pawła GORTYCHÓW

19:00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 16 greg