• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIV Niedziela Zwykła– 16 9 2018

XXIV Niedziela Zwykła– 16 9 2018

  1. Za tydzień w niedzielę 23 wrześ­nia w naszej wspól­no­cie parafi­al­nej przeży­wać będziemy odpust ku czci św. Tekli
dziewicy i męczen­nicy, drugiej po św. Janie Chrz­ci­cielu patronki naszej parafii. Uroczysta suma z pro­cesją Eucharysty­czną odpraw­iona zostanie o godzinie 12.00. O obsługę pro­cesji prosimy OSP, KŻR, KGW, Legion Maryi i dziew­czynki do sypa­nia kwiatków. Serdecznie zapraszamy. Przepraszamy wszys­t­kich, którzy zakupili nasz parafi­alny kalen­darz, a gdzie odpust został zaz­nac­zony na 30 wrześ­nia. Z naszej winy wkradła się pomyłka. Dzień św. Tekli przy­pada właśnie w niedzielę 23 wrześ­nia. Przyjęte chrzty na godz­inę 12.00 wyjątkowo odbędą się o godzinie 10.30.

2. Tak jak zapowiadal­iśmy, przy bocznych wejś­ci­ach do naszego koś­cioła pojaw­iły się bari­erki poma­ga­jące wejść do świą­tyni naszej osobom niepełnosprawnym. Wykon­aw­com serdecznie dzięku­jemy.
3. W najbliższy piątek o godzinie 17.00. odbędzie się kole­jna zbiórka lek­torów, min­is­tran­tów i kandy­datów na min­is­tran­tów. Serdecznie zapraszamy.
4. W oświ­etle­niu naszej świą­tyni nastąpiła awaria i nie wszys­tkie latarnie świecą. Awaria zostanie usunięta dopiero na początku października.
5. Przyj­mu­jemy jeszcze w tym tygod­niu drugą ratę 2550 zł. na piel­grzymkę do Ziemi Świętej i Jor­danii.
6. Po raz kole­jny infor­mu­jemy, że na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym nie ma już miejsc na nowe groby.
7. W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

17.09. + Łucja Mar­ian 4r.

18.09. + Grabczak Bro­nisława 5r, Adri­anek Oskar 3r.Kowalik Leoka­dia 2r. 19.09.+ Skalska Anna 2r.

20.09. + Grze­siowska Zdzisława 4r., Fil­ipek Alek­sander 3r.

21.09. + Więszyk Czesława 5r.

23.09. + Stankiewicz Wiesław 3r., Zielonka Zenon lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 17 Wrzesień

7:00 + Helena CHRUŚ­CIEWICZ FILIPOWICZ

7.00 + Wacława REJ­MAK XXX

18.00 + Damian REJ­MAK 7 r. śm.

18.00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 17 greg

WTOREK 18 Wrzesień

7:00 + Euge­niusz OKOŃ 19. R. śm.

7.00 + Ste­fan BIEDACHA XXX

18:00 + Leoka­dia KOWALIK

18.00 +Mar­i­anna Łuszczyńska 18 greg

ŚRODA 19 Wrzesień

7:00 O Boże błog. dla Prze­mysława i Edyty w 18 r. urodzin

7.00 + Wik­tor BROŻA XXX

18:00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 19 greg

18.00 + Bro­nisława WĘGOROWSKA 75 r. śm. Jan­ina, Andrzej, Józef, Czesław WĘGOROWSKICH

CZWARTEK 20 Wrzesień

7:00 + Stanisław KRUK 8 ., zm. KRUKÓW i STASIAKÓW

18:00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 20 greg

18.00 + Alek­sander FIL­IPEK 3 r. śm. Mateusz WALCZAK

PIĄTEK 21 Wrzesień

7:00 + Mar­i­anna ŁUSZCZYŃSKA 21 greg

7:00 W pewnej int

18.00 + Stanisław REJ­MAK 8 r. śm. Józefa REJMAK

18.00 + Leszek 31 r. śm. Alicja, Irena, Jan zm. PONI­A­TOWS­KICH i ĆWIKÓW

SOB­OTA 22 Wrzesień

7:00 + Halina KOZAK XXX

7:00 + Edward, Mar­i­anna ZIELONKA, zm. ZIELONKÓW, WIERZBIC­KICH, PAHUŁÓW

18.00 + Józef 10 r sm Regina KUCABA

18:00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 22 greg

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 23 Wrzesień

7:30 + Roman WIERZBICKI

9.00 + Mar­i­anna Łuszczyńska 23 greg

10:30 + Stanisław BUREK zm z rodz.

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Felicja, Alek­sander BOŚ

19:00 + Boguszów Jerzy, Józef, Natalia, Zenon, Maria WRONOWSKICH