• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Infor­ma­cje dusz­paster­skie XXVI niedziela zwykła 30.09.2018 r.

  1. Matka Boża prosiła kilka­krot­nie o różaniec. Lour­des, Fatimie, Gierzwałdzie i innych miejs­cach. Leon XIII napisał 12 encyk­lik o tej mod­l­itwie. Św. Jan Paweł II dodał IV część różańca. Apos­toł różańca bło­gosław­iony Bartłomiej Longo nazwał go „ Słod­kim łańcuchem łączą­cym z Bogiem, wieżą ocale­nia od napaści piekła”. „ Bez­piecznym portem w morskiej katas­trofie”. Wołał w uniesie­niu „ nigdy Cię już nie porzucimy”. Ileż razy do tej mod­l­itwy wzy­wał Św. Jan Paweł II, który z różańcem się nie rozstawał. Przy­pom­i­namy więc, że w poniedzi­ałek rozpoczy­namy Maryjny miesiąc różań­cowy. Zapraszamy wszys­t­kich na nabożeństwa różań­cowe w dni powszed­nie po mszy św. wiec­zorowej, a w niedzielę po mszy św. o godzinie 17.00.
  2. Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim , którzy przy­czynili się do god­nego przeżyci odpustu Św. Tekli. Dzięku­jemy za dary do kuchni, za sprzą­tanie wokół koś­cioła i za obsługę procesji.
  3. W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca . Spowiedź od godziny 17.15.
  4. Trady­cyjnie w październiku — (chyba już ostatni raz) rozpoczy­namy zbiórkę płodów rol­nych dla naszego Sem­i­nar­ium Duchownego. W Sadurkach płody rolne składamy w wyz­nac­zonym przez Panią Soł­tys miejscu. Płody rolne z innych części parafii przy­woz­imy na ple­banię. Soł­tysów z poszczegól­nych miejs­cowości prosimy o pomoc w zor­ga­ni­zowa­niu zbiórki. Zbiórka potrwa dwa tygodnie.
  5. Na piel­grzymkę do Ziemi świętej, nie zapłaciło jeszcze trzy osoby . Prosimy o jak najszyb­sze ure­g­u­lowanie II raty .
  6. Na granicy cmen­tarza parafi­al­nego i komu­nal­nego posad­zono tuje , które mają stworzyć żywopłot i w drugiej części posad­zono bluszcz. Zasad­zono też skarpę po usunię­ciu jed­nego kasz­tanowca. Koszt nasadzeń i robo­cizny 1550 zł . 300 zł parafia nasza otrzy­mała jako nagrodę za piękną zieleń przy ple­banii i koś­ciele. Towarzys­twu Przy­jaciół Nałęc­zowa serdecznie dzięku­jemy z uznanie i nagrodę.
  7. W ubiegłym tygod­niu rozpoczęliśmy mycie zabytkowych pom­ników na starym cmen­tarzu. Mamy też w planie wymyć chod­nik wokół kościoła.
  8. Schody na dolny cmen­tarz zostaną zro­bione wraz z bari­erką przed 1 listopada.
  9. W tym roku kwesta na cmen­tarzu parafi­al­nym 1 listopada według sug­estii parafian będzie przez­nac­zona na renowację pom­nika Ks. Szelewickiego.
  10. Głaz leżący przy pom­niku św. Maksy­mil­iana Kolbe zostanie umyty, przes­zli­fowany, zostaną umieszc­zone litery , odpowiedni sym­bol i poświę­cony Żołnier­zom Wyk­lę­tym. Zostanie też o ile parafi­anie pomogą prze­nie­siony pod Ścianę Pamięci na 11 listopada w 100-​tną rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości.
  11. W sklepiku jest do naby­cia miesięcznik „Dominik” dla klas III.
  12. W tym tygod­niu przy­padają następu­jąca rocznice śmierci:

02.10. + Gosik Zyg­munt 5r.

03.10. + Telej Kaz­imierz 4r.

04.10. +Turek Zofia 4r.

06.10. + Syg­nowski Jan 4r., Rogowska Mieczysława 4r., Stry­bel Mikołaj 2r., Gronkiewicz Tadeusz lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 1 Październik

7:00 + Krzysztof RACZYŃSKI 1 greg

18.00 + Teresa POCHROŃ 9 r sm Krystyna i Czesław CABONIÓW

18.00 + Krystyna GÓRECKA RS Stanisław, Tomasz zm GÓRECKICH

WTOREK 2 Październik

7:00 + Andrzej RYBIEC 22 r sm

18:00 + Bolesław WNUK zm z WNUKÓW OŚWIECIŃSKICH

18.00 +Krzysztof RACZYŃSKI 2 greg

ŚRODA 3 Październik

7:00 W 80 r ur Jadwigi

18:00 + Władysław WIEC­ZOREK 31 r sm Katarzyna WÓJ­CIK 28 r sm

18.00 + Krzysztof RACZYŃSKI 3 greg

CZWARTEK 4 Październik

7:00 + Mar­ian SABA, Hanna SABA int od rodz GORENÓW

18:00 + Krzysztof RACZYŃSKI 4 greg

18.00 + Jad­wiga, Ryszard PAŁKA zm z rodz

PIĄTEK 5 Październik

7:00 + Dusze czyśćcowe

18.00 + Wanda SAMOŃ 16 r sm

18.00 + Krzysztof RACZYŃSKI 5 greg

SOB­OTA 6 Październik

7:00 + Ryszard BOJANO, Jan­ina, Alek­sander WIECZOREK

18.00 + Tadeusz SYG­NOWSKI 18 r sm SYG­NOWS­KICH, BORUCHÓW, ZMORÓW

18:00 + Krzysztof RACZYŃSKI 6 greg

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 7 Październik

7:30 + Antoni, Stefania

9.00 Za żywych i zm członków Koła Żywego Różańca

10:30 + Józef PECIAK, Mar­i­anna, Mieczysław

12:00 PRO POP­ULO

17:00 O Boże błog w 50 r ślubu Zofii i Wiesława TRU­MIŃS­KICH i o błog dla Karola i Klaudii, Pawła i Katarzyny z racji urodzin

19:00 + Krzysztof RACZYŃSKI 7 greg