• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXVII Niedziela Zwykła 7.10.2018 r.

XXVII Niedziela Zwykła 7.10.2018 r.

 1. Za tydzień po Mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi klas III
przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.
 • Zbliża się Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dzień Zaduszny. Przez cały miesiąc listopad mod­lić się będziemy różań­cową mod­l­itwą wypominkową. Kartki wypominkowe wyłożone są na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła. Wypełnione kartki składamy do puszek sto­ją­cych na bocznych ołtarzach i u księży w zakrys­tii. Kartek nie składamy na tacę. Apelu­jemy do wszys­t­kich sprzą­ta­ją­cych cmen­tarz o seg­re­gowanie śmieci. Szkło i plas­tiki składamy do kon­tenerów, a liś­cie w wyz­nac­zonych do tego miejs­cach. Przy­pom­i­namy o obow­iązku opłat dzierżawnych za groby na cmen­tarzu parafialnym..
 • Jeszcze w tym tygod­niu trwać będzie zbiórka płodów rol­nych dla naszego Sem­i­nar­ium Duchownego. Do naszych mod­l­itw w intencji powołań doda­jmy też nasz dar mate­ri­alny w postaci płodów rol­nych. Zbiórka płodów rol­nych w Sadurkach odbędzie się 10 października od godziny 9.00 u Pana Duńskiego. Z pozostałych regionów płody przy­woz­imy na plebanię.
 • Tak jak zapowiadal­iśmy od dzisiejszej niedzieli u młodzieży z KSM-​u naszej parafii przed koś­ciołem można nabyć pol­skie flagi i inne pamiątki związane ze 100-​leciem odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości.
 • Oświ­etle­nie wokół koś­cioła już dzi­ała. Pozostało jeszcze podłączyć jedną latarnię, to jed­nak wiąże się z przekopem i położe­niem nowego kabla.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:
 • 08.10. + Odzioba Dar­iusz 2r., Pawlak Jan 2r.

  10.10. + Kowal­ska Danuta 5r., Goluch Krystyna 4r.

  12.10. + Litwiński Marcin 4r.

  14.10. + Mazurek Czesław 5r., Kusiński Ryszard 2r., Felińczak Maria r.

  INTENCJE MSZALNE

  PONIEDZI­AŁEK 8 Październik

  7:00 + Jan PAWLAK 2 r sm

  18.00 + Krzysztof RACZYŃSKI 8 greg

  18.00 + Zyg­munt LAKOCY

  WTOREK 9 Październik

  7:00 + Krzysztof RACZYŃSKI 9 greg

  18:00 + Ryszard PRZES­MY­CKI 45 r sm Krystyna PRZESMYCKA

  18.00 +Aniela KOWAL­CZYK posm ur

  ŚRODA 10 Październik

  7.00 + Anna SKALSKA 2 r sm, Bolesława MACIĄŻEK

  18:00 + Krystyna, Jan GOLUCH, Feliksa, Michał CHUDY, Jan,
  Petronela, Alicja GOLUCH

  18.00 + Krzysztof RACZYŃSKI 10 greg

  CZWARTEK 11 Październik

  7:00 + Bog­dan GRO­CHOWSKI 34 r sm zm z GROCHOWSKICH

  18:00 + Józef DEPTA 18 r sm zm z DEP­TÓW i KOWALCZYKÓW

  18.00 + Krzysztof RACZYŃSKI 11 greg

  PIĄTEK 12 Październik

  7:00 + Wiesław 6 r sm Hen­ryk, Helena, Piotr Her­man, Helena,
  Szczepan WIJASZKA

  18.00 + Krzysztof RACZYŃSKI 12 greg

  18.00 + ks. Józef MYSZKIEWICZ, Olga LESZCZYŃSKA

  SOB­OTA 13 Październik

  7:00 + Czesław MAZUREK 5 r sm Woj­ciech MAZUREK

  18.00 + Marcin LITWIŃSKI zm z rodz

  18.00 + Krzysztof RACZYŃSKI 13 greg

  …. NIEDZIELA ZWYKŁA 14 Październik

  7:30 + Mar­iusz, Piotr, Jan MADEJSCY

  9.00 + Zyg­munt GOSIK 36 r sm

  10:30 + Justyna ZUBRZY­CKA zm z rodz

  12:00 PRO POP­ULO

  17:00 + Hen­ryk LIP­IEC, Zofia i Szczepan 23 r sm OZIMEK

  19:00 + Krzysztof RACZYŃSKI 14 greg