• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»II NIEDZIELA ZWYKŁA 20 01 2019

II NIEDZIELA ZWYKŁA 20 01 2019

1 W ubiegłą środę wiz­yta dusz­paster­ska — kolęda dobiegła końca.

Dzisiaj jak co roku na zakończe­nie kolędy chcielibyśmy podzielić z naszymi para­fi­nami odczu­ci­ami i spostrzeże­ni­ami z tej wiz­yty. Najpierw chcielibyśmy serdecznie podz­iękować wszys­tkim, którzy przyjęli kapłanów z wiz­ytą. Dzięku­jemy za odpowied­nie przy­go­towanie się do tej wiz­yty, szczegól­nie za poza­mykane pieski i wyłąc­zone telewiz­ory. Dzięku­jemy za miłą i serdeczną atmos­ferę, za sug­estie i uwagi na przyszłość. Dzięku­jemy za liczne słowa uzna­nia dla naszej pracy. W niek­tóre dni musieliśmy przyśpieszyć kolędę gdyż wypadały pogrzeby. Już chyba też weszło w trady­cję naszej parafii, że kapłana zaprasza się też do zakładów użyteczności pub­licznej i sklepów. Dzięku­jemy za odprowadzanie do sąsi­ada. Niestety naj­gorsza sytu­acja w tym względzie panuje w blokach. I tutaj mamy bardzo przykre doświad­czenia, ale nie z winy naszych parafian. Niestety nasza parafia w zas­trasza­ją­cym tem­pie się wylud­nia. Na wsi­ach młodzi wyjeżdżają do miasta lub za granicę za pracą. W mieś­cie w starych blokach ludzie wymier­ają, dzieci wyna­j­mują mieszka­nia te na czas week­endów. W nowych blokach więk­szość mieszkań to są mieszka­nia pod wyna­jem na week­endy. Zaz­naczamy też, że nie jesteśmy w stanie chodzić w wiz­ytą tylko popołud­ni­ami, gdyż trwałoby to do Wielka­nocy. Przy­pom­i­namy też, że w chrześ­ci­jańskim domu w najważniejszym miejscu winien wisieć krzyż lub religi­jny obraz. Zaz­naczamy też, że nie mamy nic do innych obrazów wiszą­cych w salonach. Dzięku­jemy dzieciom za piękne śpiewanie czy granie naszych kolęd. Jak zaz­naczyliśmy wcześniej parafia nasza się wylud­nia i niestety po raz drugi od 13 lat ofi­ary na koś­ciół w tym roku zmniejszyły się. Za ofi­ary założymy oświ­etle­nie i mon­i­tor­ing naszego parafi­al­nego cmen­tarza, a w Sadurkach poma­lu­jemy dach na kapl­icy. Za wszys­tkie ofi­ary serdecznie dzięku­jemy. Wielkie podz­iękowanie kieru­jemy do tych, którzy przy­jeżdżali po kapłanów i za przy­go­towywane posiłki. Wszys­tkim za ofi­arność i serdeczne przyję­cie niech dobry Bóg wyna­grodzi swoim bło­gosław­ieńst­wem Bóg zapłać.

2 Od tej niedzieli przyj­mu­jemy zapisy na piel­grzymkę do Lour­des, Paryża i innych sank­tu­ar­iów Francji.

3 Zna­jąc wielką wrażli­wość serc naszych parafian poz­wo­lil­iśmy sobie wyłożyć na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła ulotki z prośbą o pomoc w postaci 1% podatku na pomoc w reha­bil­i­tacji małej Zosi.

4 W piątek, 25 sty­cz­nia w sali gim­nasty­cznej Zespołu Szkolno– Przed­szkol­nego w Wąwol­nicy o godzinie 17.00 odbędzie się Kon­cert chary­taty­wny na rzecz pogorzel­ców z Karmanowic.

5 W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

21.01. + Litwińska Władysława 2r.

22.01. + Marek Zyg­munt 5r., Pietras Stanisława 5r.

25.01. + Kamola Mał­gorzata 4r.

26.01. + Rafał Mod­est 4r., Dzi­ur­dz­ińska Czesława 2r

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 21 Styczeń

7:00 + Helena i Zdzisław CABOŃ

17:00 + Kaz­imiera TATOMIR 7 r sm Ana­tol TATOMIR

WTOREK 22 Styczeń

7:00 + Olga MUSZKIEWICZ, Helena REJMAK

17:00 + Jan­ina, Tadeusz KOKORZYCCY

ŚRODA 23 Styczeń

7:00 + Krystyna BORKOWSKA XXX

17:00 + Władysława GRO­CHOWSKA 3 r sm Helena BIAŁEK 35 r sm

CZWARTEK 24 Styczeń

7:00 + Krzysztof KASPRZAK XXX

17:00 + Mał­gorzata KAMOLA 4 r sm zm z rodz

PIĄTEK 25 Styczeń

7:00 O zdrowie dla Mieczysława CHĘCIA

17:00 + Czesława DZI­UR­DZ­IŃSKA 2 r sm

SOB­OTA 26 Styczeń

7:00 + Krzysztof KASPRZAK int od sąsi­adów z Sadurek

17:00 + Krystyna, Stanisław ŚWIĘ­CI­CCY zm MAGIEWICZÓW ŚWIĘCICKICH

NIEDZIELA 27 Styczeń

7:30 + Fran­ciszek RZELEŹ­NIAK 25 r sm Władysława RZELEŹNIAK

9.00 + Fran­ciszek KUPIŃSKI zm KUPIŃS­KICH REJMAKÓW

10:30 + WŁODZ­IMIERZ BŁASZCZYK 10 r sm BŁASZCZYKÓW i WÓJCIAKÓW

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Józef RZEŹNIK 12 r sm zm RZEŹNIKÓW MACIĄŻKÓW

18:00 + Helena 26 r sm Hen­ryk 26 r sm SEROKÓW, zm z SEROKÓW, Józef, Mateusz WALCZAK