• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»III NIEDZIELA ZWYKŁA 27 01 2019

III NIEDZIELA ZWYKŁA 27 01 2019

1 W tym tygod­niu przy­pada 1 piątek m-​ca, spowiedź od godz. 16.15

2 W sobotę 2 lutego obchodzić będziemy święto Ofi­arowa­nia Pańskiego zwane w Polsce świętem Matki Bożej Grom­nicznej. Msze Św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7:30, 9:00, 10:30 16:00 i 18:00. Nie będzie mszy św. o godzinie 12:00. W Sadurkach msza o 9:00. Serdecznie zapraszamy. Pod­czas każdej mszy św. dokon­amy poświęce­nia grom­nic. Prosimy o zabez­piecze­nie świec byśmy nie rozle­wali wosku na ławki, szczegól­nie na mate­ri­ałowe obicia.

3 Przyj­mu­jemy zapisy na piel­grzymkę do Francji

4 W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci: o

28.01 + Zofia Piotrowska 1r

30.01 + Regina Rej­mak 3r, Hen­ryk Głos 3 r

31.01 + Mar­ian Depta 3 r

1.02 + Zdzisław Rej­mak 3 r

2.02 + Stanisława Boreczek 1 r

3.02 + Czesław Blicharski 5 r, Mar­i­anna Olszta 4 r sm, Zbig­niew Kożliński 3 r sm

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 28 Styczeń

7:00 +

17:00 + Mieczysław KOLASA

17:00 o Boże błog dla rodziny KOLASA

WTOREK 29 Styczeń

7:00 +

17:00 + Teofil BORKOWSKI 34 r sm Teresa BORKOWSKA ++ ROGOWS­KICH i STĘPNIÓW

17:00 +Janusz TARKOWSKI 7 r sm

ŚRODA 30 Styczeń

7:00 + Regina REJ­MAK, Bolesław– ich rodz­ice i rodzeństwo

17:00 + Zyg­munt, Krystyna DAŃSCY zm z rodz

17:00 + Mateusz WALCZAK

CZWARTEK 31 Styczeń

7:00 + Maria, Mar­ian KEMPISTY

17:00 + ks. Ignacy KAŁUCKI zm z rodz

17:00 + Jan Adela Ste­fan STEFAŃSCY

PIĄTEK 1 Luty

7:00 + Marta GINAL­SKA

17:00 + Czesław KOWAL­CZYK

17:00 + dusze w czyśćcu cierpiące

SOB­OTA 2 Luty

7:30 + Tomasz Bolesław Mieczysław z rodz. AFTYKÓW OCHNIAKÓW

9.00 + Krystyna GÓR­NI­ASZEK

10.30 + Weronika, Fran­ciszek, Jacek ++ TARKÓW i WÓJCIKÓW

16:00 + Czesław CABOŃ 15 r sm zm z NAMIĘTÓW CABONIÓW

18:00 + Paweł GAGOŚ 2 r sm

NIEDZIELA 3 Luty

7:30 + Stanisława i Władysław REJ­MAK zm BYCZKÓW i REJMAKÓW

9.00 za żywych i zmarłych członków koła żywego różańca

10:30 + Zofia PIOTROWSKA 1 r sm Mar­ian, Teresa, Stanisław PIOTROWSCY

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Józef WÓJ­CIK 19 r sm

18:00 + Jan­ina LODOWSKA