• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV Niedziela Zwykła– 03 02 2019

IV Niedziela Zwykła– 03 02 2019

1 Składamy serdeczne podz­iękowa­nia wszys­tkim, którzy w dniu wczo­ra­jszym po ostat­niej mszy św. przy­byli by pomóc w roze­bra­niu koś­cioła z deko­racji świątecznych.

Serdeczne podz­iękowanie kieru­jemy do OSP Nałęczów. Była to bardzo solidna praca i jesteśmy zbu­dowani bez­in­tere­sowną pomocą tych ludzi. Bóg zapłać.

2 Jeszcze w przyszła niedzielę prowadzić będziemy zapisy na piel­grzymkę do Paryża, sank­tu­ar­iów Francji i Lour­des. Do dnia dzisiejszego zapisało się 23 osoby. Do Zre­al­i­zowa­nia piel­grzymki potrzeba 40 osób.

3. Infor­mu­jemy, że o przyj­mowa­niu intencji mszal­nych na

2020 r. poin­for­mu­jemy pod­czas ostat­niej niedzieli lutego.

4. W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

04.02. + Horak Jad­wiga 3r.

05.02. + Jeleń Bro­nisław 5r., Ostrowska Władysława 4r.

06.02. + Lep­i­onka Mieczysław lr.

07.02. + Iwa­niak Mał­gorzata 5r., Wiewiórka Teresa 5r., Dudek Józef 3r.

08.02. + Ostrowski Zbig­niew lr.

10.02. +Śledź Józef lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 4 Luty

7:00 + Maria PALEJ XXX

17:00 + Kaz­imiera BŁASZCZYK 15 r sm

17:00 + Ste­fa­nia i Czesław WÓJCIK

WTOREK 5 Luty

7:00 + Józef HANDZEL XXX

17:00 Dzięk-​błag w rocz urodz Weroniki

17:00 +Zyg­munt MAREK r sm

ŚRODA 6 Luty

7:00 + Alek­sander CHOŁO­JCZYK XXX

17:00 + Euge­niusz POCHROŃ 6 r sm

17:00 intencja wolna

CZWARTEK 7 Luty

7:00 + Jan SURYŚ

17:00 + Mał­gorzata 5 r sm Wawrzyniec IWA­NIAK zm z rodz DĄGÓW RYBKÓW i IWANIAKÓW

17:00 + Józef HANDZEL int od prac. Dzi­ału żywienia Sana­to­rium Rolnik

PIĄTEK 8 Luty

7:00 O powrót do zdrowia dla Czesława i potrzebne siły

17:00 + Mirosław BRO­NISZEWSKI zm z WIER­CZA­KÓW GAR­WOLIŃS­KICH BRONISZEWSKICH

17:00 + Czesława i Julian MARKUSZEWSCY

SOB­OTA 9 Luty

7:00 + Jacek GUŚLIŃSKI

17:00 + Mar­ian DEPTA 26 r sm DEP­TÓW FIUTÓW

17:00 + Adam RODRYN 10 r sm zm z rodz

NIEDZIELA 10 Luty

7:30 + Maria, Fran­ciszek WÓJ­CI­CCY Maria Kle­mens BORKOWSCY zm z rodz.

9.00 + Weronika Alek­sander Czesław PECIO Tadeusz KRAKOWIAK

10:30 + Mar­ian LENAR­CIAK 10 r sm

12:00 PRO POP­ULO

16:00 W int Alicji z prośbą o Boże błog. zdrowie dla niej oraz rodz­iców i rodziny o potrzebne dla nich siły i wiarę

18:00 + Genowefa Tadeusz MARCINIAK, Zyg­munt KOBUSZ Adam SMOLIŃSKI Helena nieczytelne nazwisko