• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»V NIEDZIELA ZWYKŁA 10 02 2019

V NIEDZIELA ZWYKŁA 10 02 2019

1 Jutro w poniedzi­ałek przy­pada litur­giczne wspom­nie­nie NMP z Lourdes.

W tym dniu przeży­wać będziemy Świa­towy Dzień Chorego. W naszym koś­ciele pod­czas mszy św. o godzinie 17.00 będziemy modlili się w intencji ludzi starszych , chorych i cier­pią­cych. Po mszy św. udzie­limy Sakra­mentu Namaszczenia, a po wys­taw­ie­niu Najświęt­szego Sakra­mentu w cza­sie śpiewu Litanii Lore­tańskiej każdemu choremu udzie­limy indy­wid­u­al­nego bło­gosław­ieństwa Najświęt­szym Sakra­mentem. Zapraszamy chorych i starszych, a ich blis­kich prosimy o umożli­wie­nie chorym dotar­cie do koś­cioła i udział w tym nabożeńst­wie. Do Sakra­mentu Namaszczenia mogą przys­tąpić ludzie po 65 roku życia i ludzie naprawdę poważnie chorzy. Przys­tępu­jąc do Sakra­mentu Chorych należy być w stanie Łaski Uświę­ca­jącej, stąd pół godziny przed mszą św. będzie można przys­tąpić do Sakra­mentu Pokuty. Ponieważ będzie nas tylko dwóch prosimy o przy­by­cie do spowiedzi wcześniej. Tak byśmy mogli punk­tu­al­nie o godzinie 17.00 rozpocząć mszę św.

2 Dzisiaj po każdej mszy św. zbier­ane są ofi­ary do puszek na pomoc Koś­ciołowi na wschodzie.

3 Jeśli do przyszłej niedzieli nie zbierze się grupa 40 osób na piel­grzymkę do Lour­des, piel­grzymka zostanie odwołana.

4 W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

12.02. + Kraw­czyk Jan­ina 4r., Różańska Helena 4r.

14.02. + Ogrod­nik Maria lr.

15.02. + Gór­ni­aszek Krystyna 5r. 16.02. + Zajączkowska Ewa 2r.

17.02. + Chołaj Józef 2r., Kowhan-​Pawlak Jolanta 2r., Sto­larski Tadeusz lr., Zabiegły Wiesław lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 11 Luty

7:00 +Dzięk w 25 r urodzin Zofii

17:00 + Jad­wiga RYBIEC 18 r sm

17:00 za chorych

WTOREK 12 Luty

7:00 Wyna­gradza­jąca za nasze grzechy Niepokalanemu Sercu Maryii

17:00 + Artur Lis 7 r sm

17:00 +Bożena WÓJ­CIK

ŚRODA 13 Luty

7:00 dzięk-​błag o Boże błog dla Heleny, opiekę Matki Bożej na dal­sze lata małżeństwa w 53 r ślubu

17:00 + Zofia OZIMEK 6 r sm Szczepan OZIMEK Hen­ryk LIPIEC

17:00 + Jan­ina KRAW­CZYK zm KRAW­CZYKÓW i DEPTÓW

CZWARTEK 14 Luty

7:00 wolna intencja

17:00 + Maria OGROD­NIK 1 r sm

17:00 + Tomasz GĘBAL pośm urodz

PIĄTEK 15 Luty

7:00 + Mar­i­anna Adolf, Zeno­biusz LEWANDOWSCY Halina Janusz ŁOJKUĆ

17:00 + Adam KĘPA 14 r sm Wanda zm KĘPÓW i STĘPNIEWSKICH

17:00 + Zdzisław Hanna ZMORA zm z rodz

SOB­OTA 16 Luty

7:00 + Antoni WYSKWAR

17:00 + Tadeusz STO­LARSKI 1 R SM

17:00 + Daniel Halina TELEJ

NIEDZIELA 17 Luty

7:30 + Wiesław ZABIEGŁY 1 r sm Władysław Zuzanna ZABIEGŁY

9.00 + Stanisław STA­NIAK 6 r sm Zofia Sta­niak 18 r sm

10:30 Dzięk w 102 r urodz Julianny ADAMCZYK

12:00 PRO POP­ULO

12:00 Dzięk błagw int Nikoli w 18 rocz ur. Z prośbą o Boże błog dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na każdy dzień życia

16:00 + Władysław GRYKAŁOWSKI 21 r sm Helena Hen­ryk Antoni LEWANDOWSCY

18:00 + Fran­ciszek BORUCH r sm