• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XIV Niedziela Zwykła– 7 7 2019

XIV Niedziela Zwykła– 7 7 2019

 1. Tak jak zapowiadal­iśmy na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym rozpoczęły się prace renowa­cyjne przy pom­niku ks. Szelewickiego
 • W ubiegłym tygod­niu na potrzeby parafii wpłynęła jedna bez­imi­enna ofiara.
 • Piel­grzymka do Włoch najpraw­dopodob­niej się odbędzie o ile wszyscy zapisani wpłacą i zna­jdziemy jeszcze 5 osób. Wpłaty będziemy przyj­mować od przyszłej niedzieli.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

  09.07. + Madej Mar­i­anna 3r.
 • 11.07. + Goluch Mar­i­anna lr. 12.07. + Gębal Tomasz 5r.

  13.07. + Saba Hanna 2 r., Paster­nak Władysław 2 r.

  14.07. + Czerniec Woj­ciech 3r., Chadyma Juliusz 3r., Gosik Kaz­imierz 5r.

  INTENCJE MSZALNE

  PONIEDZI­AŁEK 8 Lipiec

  7:00 + Helena Woj­ciech Gustaw Ste­fa­nia Lud­wik Weronika z rodz SZYM­CZYKÓW, Katarzyna Wawrzyniec Fran­ciszek Wacława REJMAK

  18:00 + Mar­i­anna MADEJ Stanisław Stanisława GRZESIOWSCY

  WTOREK 9 Lipiec

  7:00 + Bro­nisława Bro­nisław PIET­NAK Mar­i­anna Stanisław DEPTA zm z tych rodzin

  18:00 + Fran­ciszka POCHROŃ 14 r sm ++ POCHRONIÓW

  ŚRODA 10 Lipiec

  7:00 + Józefa ROGOWSKA 21 r sm Bolesław Teresa; Bro­nisław CIOZDA 41 r sm ++ ROGOWS­KICH CIOZDÓW

  18:00 + Emilia Alek­sander Antoni ++ GRZEGORCZYKÓW

  CZWARTEK 11 Lipiec

  7:00 Dzięk błag w int Wik­torii z okazji 1 urodz o Boże błog

  18:00 + Zofia SULIMA ++ FLISIŃS­KICH WIRAC­KICH PIETRON­IÓW i dusze w czyśćcu cier

  PIĄTEK 12 Lipiec

  7:00 + Hen­ryka KRAW­CZYK Anna Jan MACIĄŻEK ++ KRAW­CZYKÓW ZIĘBÓW SYGNOWSKICH

  18:00 + Tomasz GĘBAL 5 r sm

  SOB­OTA 13 Lipiec

  7:00 + Hanna SABA 21 r sm

  7:00 + Adam GORAL XXX

  18:00 + Tadeusz Zenon ZIELONKA

  NIEDZIELA 14 Lipiec

  7:30 + Piotr SEM­PIŃSKI 8 r sm

  9.00 + Kaz­imierz GOSIK 5 r sm

  10:30 + Władysław LIWAK 6 r sm

  12:00 PRO POP­ULO

  17:00 + Edward Fran­ciszka Józef Tomasz ++ MAZURÓW GAWRONÓW LITWIŃSKICH

  19:00 + Czesław GRZE­LAK 15 r sm zm z rodz