• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XVI Niedziela Zwykła– 21 7 2019

XVI Niedziela Zwykła– 21 7 2019

W piątek wspom­i­nać będziemy Świę­tych Joachima i Annę, rodz­iców Najświęt­szej Maryi Panny.

Warto zwró­cić się w mod­l­itwie do tych małżonków , prosząc o pomoc w budowa­niu sil­nej Bogiem rodziny. Módlmy się też za naszych rodz­iców i dzi­ad­ków, żyją­cych i tych , którzy już odes­zli do Pana.

W tym tygod­niu przeży­wać będziemy wspom­nie­nie św. Krzysztofa patrona kierow­ców. W związku z tym w najbliższą niedzielę po każdej mszy św. dokon­amy poświęce­nia pojazdów. Przed koś­ciołami w całej Polsce zbier­ane będą ofi­ary na orga­ni­za­cję MIVA POL­SKA poma­ga­jącej w zakupie samo­chodów dla mis­jonarzy. W Sadurkach poświęce­nia pojazdów dokon­amy 15 min przed mszą świętą.

Jeszcze w tym tygod­niu przyj­mu­jemy wpłaty na piel­grzymkę do Włoch.

W ramach Nałęc­zowskiego Fes­ti­walu „ VIVA IL CANTARE” serdecznie zapraszamy w przyszłą niedzielę 28 lipca godz­ina 15.30 na kon­cert sakralny w wyko­na­niu artys­tów tegoż fes­ti­walu. Wstęp wolny.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

23.07. + Sołdej Andrzej 4r.

24.07. + Chmielewski Zbig­niew lr.

26.07. + Jaku­biec Wiesław 4r.

28.07. + Paciak Jad­wiga 2r., Szabla Jerzy 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 22 Lipiec

7:00 + Krystyna ZIELONKA 10 r sm Hen­ryk ZIELONKA 14 r sm ++ ZIELONKÓW

18:00 + Szczepan ABRAMOW­ICZ 17 r sm Szczepan i Helena

WTOREK 23 Lipiec

7:00 + Otylia i Antoni KOŁOMYJSCY Irena i Feliks KOT

18:00 + Teresa BORKOWSKA 25 r sm Teofil BORKOWSKI ++ ROGOWS­KICH i STĘPNIÓW

ŚRODA 24 Lipiec

7:00 + Anna i Czesław BAJDA

18:00 + Bog­dan BORUCH 5 r sm

CZWARTEK 25 Lipiec

7:00 + Krzysztof CABOŃ

18:00 + Halina Karol Krzysztof Grażyna ++ KUDELSKICH

PIĄTEK 26 Lipiec

7:00 + Anna i Hen­ryk WYSOCCY

18:00 + Krzysztof SYGNOWSKI

SOB­OTA 27 Lipiec

7:00 + Wanda KĘPA 7 r sm KĘPÓW STĘPNIEWSKICH

18:00 + Bogu­miła i Jan ZIELIŃSCY ++ zm z rodz

18:00 + Genowefa BIDZ­IŃSKA ++ PRUCHNIAKÓW

NIEDZIELA 28 Lipiec

7:30 + Genowefa Jan Krzysztof STY­PUŁA Karolina Józef SŁOTWIŃSCY

9.00 + Janusz 12 r sm Stanisława Kaz­imierz z REJ­MAKÓW Stanisława Mar­ian SYKORA

10:30 + Krzysztof ZIELONA zm z rodz

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Tomasz WÓJ­CIK 13 r sm Jan GNIECIAK 27 r sm

19:00 + Jerzy SZABAŁA 2 r sm