• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIII Niedziela Zwykła– 8 9 2019

XXIII Niedziela Zwykła– 8 9 2019

W najbliższą sobotę 14 wrześ­nia przy­pada święto Pod­wyższenia Krzyża Świętego.

Krzyż jest naszym chrześ­ci­jańskim godłem. Kaplica w Sadurkach jest pod wezwaniem Krzyża Świętego, dlat­ego w najbliższą niedzielę 15 wrześ­nia mieszkańcy Sadurek przeży­wać będą doroczny odpust. Serdecznie zapraszamy na sumę odpus­tową na godz­inę 12.00.

W najbliższą sobotę w Polsce odbędzie się nar­o­dowa mod­l­itwa „Pol­ska pod Krzyżem”. Zapraszamy wszys­t­kich pod Krzyż na dol­nym parkingu na godz­inę 15.00. Tam wspól­nie z innymi Polakami zebranymi pod Krzyżami odmówimy w intencji naszej Ojczyzny Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W najbliższy piątek zapraszamy na godz­inę 17.00 zapraszamy na zbiórkę wszys­t­kich lek­torów, min­is­tran­tów i kandy­datów na ministrantów.

W najbliższą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się pier­wsze spotkanie z kandy­datami do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia i ich rodziców.

W ubiegłym tygod­niu zakupil­iśmy już słupy i latarnie do oświ­etle­nia naszego parafi­al­nego cmen­tarza. Prace przy mon­tażu rozpoczną się po odpuś­cie św. Tekli.

Również w ubiegłym tygod­niu otrzy­mal­iśmy zez­wole­nie n wycinkę sześ­ciu drzew z naszego cmen­tarza. Wycinka rozpocznie się za dwa tygod­nie po upra­wom­oc­nie­niu się pozwolenia.

Dzisiaj przed koś­ciołami w naszej archi­diecezji prowad­zona jest zbiórka do puszek na fun­dusz „Nauki Chrześcijańskiej”.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

09.09. + Radom­ska Genowefa 4r.

11.09. + Saj­naj Stanisława 2r.

12.09. +Zielonka Zdzisław 3r., Chróściewicz-​Filipowicz-​Helena 2r.

13.09. + Kruk Stanisław 4r., Chęć Genowefa 4r. 14.9. + Chęć Józef lr.

15.09. + Mrozek Jan 3r., Rymanowski Euge­niusz lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 9 Wrzesień

7:00 + Edward GĄSZCZYK 50 r sm

7:00 + Alek­sander DOMINIAK XXX

18:00 + Aleskan­der SKAŁECKI RS Roza­lia Halina Stanisław Andrzej Józefa Jan ++ KANADYSÓW I SMAGÓW

18:00 + Kaz­imierz RZEŹNIK RS ++ RZEŹNIKÓW

WTOREK 10 Wrzesień

7:00 + Bar­bara BUCZKO int od koleżanek i kolegów

18:00 + Euge­niusz RYMANOWSKI 1 RS

18:00 + Anton­ina Fran­ciszek Agnieszka Andrzej z rodz RZEŹNIKÓW

ŚRODA 11 Wrzesień

7:00 + Niko­dem RACZYŃSKI

18:00 + Gabriel BŁASZCZYK 18 r sm, Czesława

18:00 + Bolesław STĘP­NIEWSKI 21 r sm ++ STĘP­NIEWS­KICH KOWALSKICH

CZWARTEK 12 Wrzesień

7:00 + Jan­ina MAŁEK int od pra­cown­ików Sana­to­rium Kolejowego

18:00 + Kaz­imierz JARUGA 9 r sm

18:00 + Stanisław TARKA Tadeusz KOŁODZIEJCZYK zm z rodz

PIĄTEK 13 Wrzesień

7:00 + Marta GINAL­SKA 11 r sm

18:00 + Stanisłąw KRUK 4 r sm ++ KRUKÓW SIENKIEWICZÓW

18:00 + Zofia WOŚ

SOB­OTA 14 Wrzesień

7:00 + Józef Bog­dan CHĘĆ 1 r sm Genowefa 4 r sm Zdzisław CHĘĆ

18:00 + Tadeusz SYG­NOWSKI 19 r sm ++ SYG­NOWS­KICH BORUCHÓW

18:00 Dzięk błag w 23 r ślubu Anny i Ryszarda

NIEDZIELA 15 Wrzesień

7:30 + Wacław BARTKOWIAK Anton­ina Józef

9.00 +Fran­ciszek JANISZEK 17 r sm ++ JANISZKÓW

10:30 + Kaz­imierz RZEŹNIK 9 r sm

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Mieczysław Genowefa PAKUŁA ++ PAKUŁÓW i ZAWADZKICH

19:00 W 30 r ślubu Grażyny i Krzysztofa i o zdrowie dla nowonar­o­d­zonej Amelki