• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXVII Niedziela Zwykła 06 10 2019r.

XXVII Niedziela Zwykła 06 10 2019r.

 1. Za tydzień w niedzielę po mszy św. O godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi klas III przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.
 • Zbliża się Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dzień Zaduszny. Przez cały miesiąc listopad mod­lić się będziemy różań­cową mod­l­itwą wypominkową. Kartki wypominkowe wyłożone są na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła. Wypełnione kartki składamy do puszek sto­ją­cych na bocznych ołtarzach lub u księży w zakrys­tii. Kartek nie składamy na tacę. Apelu­jemy do wszys­t­kich sprzą­ta­ją­cych cmen­tarz o seg­re­gowanie śmieci. Szkło i plas­tiki składamy do kon­tenerów, a liś­cie w wyz­nac­zonych do tego miejs­cach. Serdeczny apel o nie robi­e­nie dzi­kich wysypisk śmieci szczegól­nie na dol­nym cmen­tarzu przy ogrodze­niu. Przy­pom­i­namy o obow­iązku opłat dzierżawnych za groby na cmen­tarzu parafialnym.
 • Trwa miesiąc różań­cowy październik. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa różań­cowe w dni powszed­nie po mszy św. wiec­zorowej a w niedzielę po mszy św. o godzinie 17.00.
 • Za tydzień w niedzielę przeży­wać będziemy kole­jny Dzień Papieski. Ofi­ary zbier­ane do puszek przed koś­ciołami w całej Polsce przez­nac­zone będą na stype­n­dia dla ubo­giej młodzieży.
 • W ubiegłym tygod­niu na potrzeby parafii wpłynęła jedna bez­imi­enna ofi­ara w wysokości 150 zł. Bóg zapłać.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:
 • 06.10. + Syg­nowski Jan 5r., Rogowska Mieczysława 5r., Stro­bel Mikołaj 3r., Gronkiewicz Tadeusz 2r.

  07.10. + Wetoszka Anna lr.

  08.10. + Odzioba Dar­iusz 3r., Pawlak Jan 3r.

  10.10. + Goluch Krystyna 5r.

  11.10. + Wój­ciak Hen­ryk lr.

  12.10. + Litwiński Marcin 5r.

  INTENCJE MSZALNE

  PONIEDZI­AŁEK 7 Październik

  7:00 + Edward Kowal­czyk 7 greg

  7:00 + Wiesław GOLE­NIAK XXX

  18:00 + Józef PECIAK Mar­i­anna Mieczysław

  18:00 + Józef DEPTA ++ DEP­TÓW KOWALCZYKÓW

  WTOREK 8 Październik

  7:00 + Edward Kowal­czyk 8 greg

  18:00 + Jan PAWLAK 3 r sm

  18:00 + Zyg­munt LĄKOCY

  ŚRODA 9 Październik

  7:00 + Edward Kowal­czyk 9 greg

  18:00 + Aniela KOWALCZYK

  18:00 + Ryszard PRZES­MY­CKI 46 r sm Krystyna PRZESMYCKA

  CZWARTEK 10 Październik

  7:00 O Boże błog. dla kapłanów i o nowe powołania

  18:00 + Danuta KOWAL­SKA 6 r sm zm z rodz

  18:00 + Edward Kowal­czyk 10 greg

  PIĄTEK 11 Październik

  7:00 + Hen­ryk WÓJ­CIAK 1 r sm

  18:00 + Edward Kowal­czyk 11 greg

  18:00 + ks. Józef MYSZKIEWICZ Olga LESZCZYŃSKA

  SOB­OTA 12 Październik

  7:00 + Wiesław r sm Hen­ryk Helena Piotr Leszek ++ HER­MANÓW WIJASZKÓW

  7:00 + Bog­dan BABICZ XXX

  18:00 + Edward Kowal­czyk 12 greg

  18:00 + Marcin LITWIŃSKI 5 r sm

  NIEDZIELA 13 Październik

  7:30 + Maria FELIŃCZAK 2 r sm

  9.00 + Bog­dan GRO­CHOWSKI 35 r sm ++ GROCHOWSKICH

  10:30 + Justyna ZUBRZY­CKA ++ ZUBRZYCKICH

  12:00 PRO POP­ULO

  17:00 + Edward Kowal­czyk 13 greg

  19:00 Dzięk błag Mateusz AUGUS­TOWSKI 18 r ur