• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXVIII Niedziela Zwykła– 13 10 2019

XXVIII Niedziela Zwykła– 13 10 2019

Dzisiaj w całej Polsce obchod­zony jest Dzień Papieski.

Tak jak zapowiedzieli biskupi w swoim liś­cie do wiernych tydzień temu, w całej Polsce dzisiaj zbier­ane są ofi­ary do puszek na stype­n­dia dla ubo­giej młodzieży. Jest to trwa­jąca od kilku lat akcja „ Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.

W ubiegły tygod­niu na potrzeby koś­cioła wpłynęła ujedna bez­imi­enna ofi­ara 100 zł. Bóg zapłać.

35 lat temu 19 października zamor­dowano Kapelana Sol­i­darności Ks. Jerzego Popiełuszkę. Wtedy też po prawej stronie od wejś­cia na nasz cmen­tarz parafi­alny staną met­alowy Krzyż. Od kilku lat Ks. Jerzy jest już Bło­gosław­ionym Męczen­nikiem za wiarę. Chcąc w sposób god­niej szy ucz­cić Bło­gosław­ionego Ks. Jerzego w ostat­nim cza­sie w miejscu Krzyża stanęła tablica z wiz­erunk­iem Bło­gosław­ionego. Uroczys­tego odsłonię­cia tabl­icy dokon­amy w niedzielę 20 października po mszy św. o godzinie 12.00. Serdecznie zapraszamy. Prosimy też o nie składanie pod tą tablicą sztucznych kwiatów.

W min­ionym tygod­niu prace kon­ser­wa­torskie przy pom­niku Anioła z naszego cmen­tarza zostały ode­brane przez powołaną komisję kon­ser­wa­torską. Wyz­nac­zono też następny pom­nik do kon­serwacji. Pieniądze na ten cel pozyski­wane są pod­czas kwesty na naszym cmen­tarzu w dzień Wszys­t­kich Świętych.

Kartki wypominkowe wyłożone są na bocznych ołtarzach i w przed­sionku kościoła.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

14.10. + Felińczak Maria 2r., Kusiński Ryszard 3r.

16.10. + Błaszczyk Ignacy 5r., Michal­czak Jan 2r.

17.10. + Małek Stanisława 2r. 19.10. + Rzeźnik Teresa 5r.

20.10 + Podlecka Teresa 5r., Burzyński Sła­womir lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 14 Październik

7:00 + Czesław MAZUREK 6 r sm Woj­ciech MAZUREK

18:00 + Edward Kowal­czyk 14 greg

18:00 + Zyg­munt GOSIK 37 r sm

WTOREK 15 Październik

7:00 Teresa 70 r. urodzin

18:00 + Edward Kowal­czyk 15 greg

18:00 + Jad­wiga JEDLIKOWSKA

ŚRODA 16 Październik

7:00 + Edward Kowal­czyk 16 greg

7:00 + Wacława MIĄCZ XXX

18:00 + Mar­i­anna BŁASZCZYK 8 r sm Ignacy BŁASZCZYK 5 r sm

18:00 + Lud­wika CHMURA

CZWARTEK 17 Październik

7:00 + Adrian REJMAK

18:00 + Edward Kowal­czyk 17 greg

18:00 + Andrzej MICHAL­CZAK 2 r sm

PIĄTEK 18 Październik

7:00 + dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 + Edward Kowal­czyk 18 greg

18:00 + Jan­ina CHĘĆ 14 r sm Włodz­imierz 13 r sm

SOB­OTA 19 Październik

7:00 + Edward Kowal­czyk 19 greg

18:00 + Szczepan OZIMEK 26 r sm

18:00 + Teresa RZEŹNIK 5 r sm Władysław Mirosław RZEŹNIK

NIEDZIELA 20 Październik

7:30 + Edward Kowal­czyk 20 greg

9.00 + Stanisława MAŁEK 2 r sm Zdzisław s. Weronika ++MAŁKÓW GÓRNIAKÓW

10:30 + Edmund GRYTA 24 r sm

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Zyg­munt Wanda ZUBRZY­CCY Jan Bogu­miła ZIELIŃSCY

19:00 + Krzysztof WOŚ