• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXX Niedziela Zwykła– 27 10 2019

XXX Niedziela Zwykła– 27 10 2019

W najbliższy piątek przy­pada Uroczys­tość Wszys­t­kich Świętych.

Msze św. odpraw­iane będą jak w każdą niedzielę. Msza św. o godzinie 12.00 odpraw­iona zostanie na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym i po tej mszy św. ale­jkami naszego cmen­tarza prze­jdzie pro­cesja pod­czas której mod­lić się będziemy za naszych blis­kich zmarłych. Po pro­cesji księża będą poświę­cać nowe pom­niki. Msza św. na cmen­tarzu będzie odpraw­iona o ile nie będzie padał deszcz. Gdyby padał deszcz msza św. odpraw­iona zostanie w kościele.

W sobotę przy­pada wspom­nie­nie Wszys­t­kich Wiernych Zmarłych. Msze św. w naszym koś­cie odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.00 Po mszy św. o godzinie 10.30 prze­jdziemy w pro­cesji na cmen­tarz komu­nalny i tam mod­lić się będziemy w intencji zmarłych.

Od 3 listopada ( niedziela) rozpoczniemy różań­cową mod­l­itwę wypominkową. Różaniec odmaw­iać będziemy w dni powszed­nie o godzinie 16.30, a w niedzielę o godzinie 15.30. W każdy piątek listopada za zmarłych pole­conych w wypominkach odpraw­iana będzie msza św. o godzinie 17.00. Kartki wypominkowe wyłożone są na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła. Wypełnione składamy do puszek sto­ją­cych na bocznych ołtarzach lub u księży w zakrys­tii. Przy­pom­i­namy o opłat­ach cmentarnych.

Jak w poprzed­nich lat­ach przy wejś­ci­ach na cmen­tarz parafi­alny i komu­nalny spotkamy osoby , które będą kwest­ować na rzecz ratowa­nia naszego zabytkowego cmen­tarza. Pośpieszmy z ofi­arnym groszem na ten szczytny cel. Kwesta będzie kon­tyn­uowana również w sobotę 2 listopada. W tym roku odrestau­rozane zostały dwa pom­niki. Ks. Stanisława Szelewick­iego i Piękny Anioł na gro­bie rodziny Kazanows­kich. Ogólny koszt za dwa pom­niki to 32.000 zł. W przyszłym roku chcemy pod­dać kon­serwacji grób Fry­deryki Hort­en­syi z Koś­cie­niewiczów Wil­fort. I osiem pom­ników ze środ­ków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Dzisiaj przed koś­ciołem wolon­tar­iusze z Zespołu Szkół nr.2 sprzedają znicze. Dochód przez­nac­zony jest na pomoc dla hos­picjum Św. Matki Teresy z Kalkuty w Puławach.

Zwracamy się do szkół nałęc­zows­kich o pomoc w sprzą­ta­niu zabytkowego cmen­tarza i zanied­banych grobów.

W ubiegłym tygod­niu wycięto kole­jne drzewo na naszym cmen­tarzu i gałęzie z lip ros­ną­cych po lewej stronie cmen­tarza. Na prośbę parafian klon ros­nący przy grobowcu Wier­nic­kich zostanie ścięty po świę­cie zmarłych.

W min­ionym tygod­niu wpłynęła jedna bez­imi­enna ofi­ara w wysokości 100 zł. Na pokrycie kosztów postaw­ienia tabl­icy ku czci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Bóg zapłać.

W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź przed każdą mszą św.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci

28.10 +Marucha Krystyna 4r.

29.10. + Wijaszka Hen­ryka 2r., Koz­druń Józef lr.

30.10 + Drozd– Droz­dowski Zdzisław 5r., Lewandowska Stanisława 4r., Kasprzyk Józef 4r., Kęsik Andrzej 2r.

1.11 + Lewandowska Jad­wiga 2r.

02.11. + Radej Józef 5r., Kaw­iak Czesław lr

03.11. + Ścibior Stanisław 4r., Tuźnik Euge­niusz 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 28 Październik

7:00 + Stanisława WÓJ­CIK 30 r sm Lud­wik WÓJ­CIK ++ WÓJ­CIKÓW POCHODYŁÓW

17:00 + Jerzy LITWIŃSKI 7 r sm

17:00 + Edward Kowal­czyk 28 greg

WTOREK 29 Październik

7:00 + Hen­ryka WIJASZKA 2 r sm

17:00 + Edward Kowal­czyk 29 greg

17:00 + Zofia SYG­NOWSKA 21 r sm

ŚRODA 30 Październik

7:00 + Tekla Antoni KUBLICCY Joanna Józef SYG­NOWSCY ++ SZPURÓW PECIÓW MARTYNIUKÓW

17:00 + Mar­i­anna Władysław BORUCH

17:00 + Maria NIEŻY­CHOWSKA 13 r sm ++ WIELOM­S­KICH PUR­TAKÓW NIEŻYCHOWSKICH

17:00 + Edward Kowal­czyk 30 greg

CZWARTEK 31 Październik

7:00 + Józef KOZ­DRUŃ 1 r sm

7:00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Stanisława GABY

17:00 + Andrzej KĘSIK 2 r sm

17:00 Dzięk błag w 34 r urodzin Michała

PIĄTEK 1 Listopad

7:30 + Wacława REJ­MAK 1 greg

7:30 + Czesława CZERNIEC 9 r sm Jan CZERNIEC

9.00 + Kaz­imiera 4 r sm Czesław 24 CHEMPEREK

10:30 + Jad­wiga LEWANDOWSKA 2 r sm ++ z rodz

12:00 za zmarłych na cmentarzu

16:00 + Tomasz r sm ++ MAZURÓW GAWRONÓW LITWIŃSKICH

18:00 + Ewa Mar­iusz MICHALSCY

SOB­OTA 2 Listopad

7:30 + Wacława REJ­MAK 2 greg

7:30 ++ WNUKÓW BŁASZCZYKÓW OŚWIECIŃS­KICH CHĘ­CIÓW CABONIÓW SZCZETNIC­KICH krewnych i powinowatych

9.00 + Tadeusz ZARZYKA 36 r sm

10:30 za zmarłych

16:00 + Stanisława LEWANDOWSKA 3 r sm

18:00 + FRAISÓW GINAL­S­KICH PRZY­BYŁÓW PALKÓW

NIEDZIELA 3 Listopad

7:30 + Wacława REJ­MAK 3 greg

7:30 + Tadeusz NADZIEJA

9.00 za żywych i zmarłych członków KŻR

10:30 + Aniela Fran­ciszek KAMOLA Wanda Alek­sander Bogu­miła Zyg­munt MAZUR Zygfryda ŁOBACEWICZ

12:00 PRO POP­ULO

16:00 ++ FIG­URÓW

18:00 + Ste­fa­nia OKOŃ