• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXXI Niedziela Zwykła– 3 11 2019

XXXI Niedziela Zwykła– 3 11 2019

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy w ostat­nim okre­sie tak pięknie posprzą­tali nasz cmen­tarz parafialny.

W imie­niu Towarzystwa Przy­jaciół Nałęc­zowa, Urzędu Miasta Nałęczów i włas­nym serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy złożyli ofi­ary do puszek pod­czas kwesty na cmen­tarzu parafi­al­nym i komu­nal­nym w Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i w Dniu Zadusznym a przez­nac­zone na ratowanie zabytkowych pom­ników. Bardzo wielkie podz­iękowa­nia kieru­jemy do kwes­t­u­ją­cych. To wielkie poświęce­nie i wyraz umiłowa­nia Nałęc­zowskiej ziemi. W tym roku zebrano ponad dwa tysiące więcej jak w ubiegłym. Pełna kwota z dwóch dni wynosi 14806zł i 12 gr. Bóg zapłać.

Przy­pom­i­namy, że każdego dnia pół godziny przed mszą św. wiec­zorową mod­limy się mod­l­itwą wypominkową za naszych blis­kich zmarłych. W każdy piątek listopada odpraw­iana jest też msza św. za pole­conych w wypominkach. Kartki wypominkowe są jeszcze „na bocznych ołtarzach i tam też je składamy do puszek.

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi klas III przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.

Przed koś­ciołem i w zakrys­tii można już nabyć nasze parafi­alne kalen­darze na 2020 r.

Dzisiaj przed koś­ciołami w całej naszej diecezji zbier­ane są ofi­ary do puszek jako pomoc koś­ciołowi w potrze­bie szczegól­nie dla Syrii. Taca z przyszłej niedzieli przez­nac­zona będzie na budown­ictwo sakralne w naszej archidiecezji.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

06.11. + Muciek Adela lr.

07.11. + Gęba Alek­san­dra 5r.

09.11. + Mal­czewski Romuald 3r.

10.11. + Grzywacz Anna 4r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 4 Listopad

7:00 + Wacława REJ­MAK 4 greg

17:00 dusze w czyśćcu cierpiące

17:00 + Józef RADEJ 5 r sm

WTOREK 5 Listopad

7:00 + Wacława REJ­MAK 5 greg

17:00 + Czesław KAW­IAK 1 r sm

17:00 + Euge­niusz TUŹNIK 2 r sm

ŚRODA 6 Listopad

7:00 + Wacława REJ­MAK 6 greg

17:00 + Adela 1 r sm Józef MUCIEK

17:00 + Józef KOZ­DRUŃ ++ PAPIŃS­KICH KOZ­DRUNIÓW CZA­JORÓW DURAKIEWICZÓW

CZWARTEK 7 Listopad

7:00 + Wacława REJ­MAK 7 greg

17:00 + Andrzej PIECH

17:00 + Stanisław WNUK 26 r sm ++ WNUKÓW BŁASZCZYKÓW

PIĄTEK 8 Listopad

7:00 + Wacława REJ­MAK 8 greg

17:00 + Klara Jan PIETRASZEK

17:00 + za pole­canych w wypominkach

SOB­OTA 9 Listopad

7:00 + Wacława REJ­MAK 9 greg

7:00 + Mar­i­anna Adolf Zeno­biusz LEWANDOWSCY Halina Janusz ŁOJKUĆ

17:00 + Stanisława Władysław PAZUR

17:00 + Anna Jan KAR­BOWN­ICZEK ++ RESZKÓW KAR­BOWN­ICZKÓW MAZURKÓW

NIEDZIELA 10 Listopad

7:30 + Wacława REJ­MAK 10 greg

7:30 + Władysław Stanisława REJ­MAK ++ REJ­MAKÓW BYCZKÓW

9.00 + Hen­ryk MAJKUT 13 r sm Bar­bara MAJKUT Michalina Józef MAJKUT

10:30 + Kaz­imierz WÓJ­TOW­ICZ 19 r sm

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Ana­tol TATOMIR 37 r sm Kaz­imiera TATOMIR

18:00 + Maria GRZYWACZ 4 r sm