• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»V NIEDZIELA ZWYKŁA 9 02 2020

V NIEDZIELA ZWYKŁA 9 02 2020

We wtorek 11 lutego przy­pada litur­giczne wspom­nie­nie NMP z Lourdes.

W tym dniu przeży­wać będziemy Świa­towy Dzień Chorego. W naszym koś­ciele pod­czas mszy św. o godzinie 17.00 będziemy się mod­lić w intencji ludzi starszych, chorych i cier­pią­cych. Po mszy św. udzie­limy Sakra­mentu Namaszczenia, następ­nie zostanie wys­taw­iony Najświęt­szy Sakra­ment i w cza­sie śpiewu Litanii Lore­tańskiej każdemu choremu udzie­limy bło­gosław­ieństwa Najświęt­szym Sakra­mentem. Zapraszamy chorych i starszych , a ich blis­kich prosimy o umożli­wie­nie chorym dotar­cie do koś­cioła i udział w tym nabożeńst­wie.. Do Sakra­mentu Namaszczenia mogą przys­tąpić ludzie po 65 roku życia i ludzie naprawdę poważnie chorych. Przys­tępu­jąc do Sakra­mentu Chorych należy być w stanie Łaski Uświę­ca­jącej, stąd pół godziny przed mszą św. będzie można sko­rzys­tać z Sakra­mentu Pokuty.

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.

Serdecznie dzięku­jemy OSP z Nałęc­zowa, Akcji Katolick­iej i młodzieży z KSM za pomoc w roze­bra­niu w naszym koś­ciele deko­racji bożonarodzeniowych.

Aby wyjazd do Chorwacji i Med­ju­gorie mógł się odbyć potrzeba jeszcze sie­dem osób. Zachę­camy do zapisów i szy­b­kich decyzji.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

10.02. + Śledź Józef 2r.

11.02. + Wysocka Halina lr.

12.02. + Kraw­czyk Jan­ina 5r., Różańska Helena 5r.

14.02. + Ogrod­nik Maria 2r.

15.02. + Mrozek Mar­ian lr.

16.02. + Zajączkowska Ewa 3r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 10 Luty

7:00 dziek błag w intencji syna Pawła

17:00 + Jad­wiga RZĄD int od rodz Błaszczyków

17:00 + Jad­wiga RZĄD XXX

WTOREK 11 Luty

7:00 dziek błag w int syna Piotra

17:00 + Artur LIS 8 r sm

17:00 + Mirosław BRO­NISZEWSKI 7 r sm ++ GIER­CZA­KÓW GAR­WOLIŃS­KICH BRONISZEWSKICH

ŚRODA 12 Luty

7:00 dziek błag w int córki Katarzyny

17:00 + Jan­ina KRAW­CZYK ++ DEP­TÓW KRAWCZYKÓW

17:00 + Bożena wój­cik 7 r sm

CZWARTEK 13 Luty

7:00 + Jad­wiga RZĄD int od rodz Kamińs­kich i Paruch

17:00 + Walde­mar TATOMIR 8 r sm

17:00 + Wiesław GOLE­NIAK int od pra­cown­ików MATERNE

PIĄTEK 14 Luty

7:00 + Jad­wiga RZĄD int od rodz KIEC i DZIAKIEWICZ

17:00 + Tomasz GĘBAL

17:00 + Kaz­imiera MĘDREK int od pielęg­niarek i lekarzy z zakładu leczniczego Uzdrowiska Nałęczów

SOB­OTA 15 Luty

7:00 + Mar­i­anna Adolf Zeno­biusz LEWANDOWSCY Halina Janusz ŁOJKUĆ

17:00 + Tateusz STO­LARSKI 2 r sm

17:00 + Mar­i­anna Jan­ina MROZEK 1 r sm Walde­mar 10 r sm ++ MROZKÓW

NIEDZIELA 16 Luty

7:30 + Daniel i Halina TELEJ

9.00 + Halina Krystyna Tadeusz Mirosław ++ KLARECKICH

10:30 dziek błag w int 103 urodzin Julianny ADAMCZUK

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Włądysław GRYKOWSKI 22 r sm Helena Hen­ryk Antoni z rodz LEWANDOWSKICH

18:00 + Janusz ++ WOJCZUK