• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»VI Niedziela Zwykła 16 02 2020

VI Niedziela Zwykła 16 02 2020

Składamy serdeczne podz­iękowanie wszys­tkim, którzy w ubiegły piątek tak licznie wzięli udział w pogrze­bie Księdza Kanon­ika Jacka Barteck­iego w Tomas­zowie Lubelskim.

W drodze powrot­nej uczest­nicy pogrzebu mogli zwiedzić jedno z najs­tarszych sank­tu­ar­iów Maryjnych na roz­toczu. W Krasnobrodzie.

Pozostał ostatni tydzień na zapisy­wanie się na piel­grzymkę do Med­ju­gorię i Chorwacji jest jeszcze pięć wol­nych miejsc. Zapisu­jemy chęt­nych na wyjazd do Warszawy na Beat­y­fikację Sługi Bożego Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego, która odbędzie się w Warsza­wie na Placu Pił­sud­skiego, 7 czer­wca 2020 r. o godzinie 12.00. Karty są potrzebne osobom indy­wid­u­al­nym i karty parkingowe dla samo­chodów osobowych i busów.

Dzisiaj przed koś­ciołami zbier­ane są ofi­ary do puszek jako „POMOC KOŚ­CIOŁOWI NA WSCHODZIE

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

17.02. + Chołaj Józef 3r., Kowhan — Pawlak Jolanta 3r., Sto­larski Tadeusz 2r., Zabiegły Wiesław 2r

20.02. + Franczak Regina 3r., Kar­wicki Kaz­imierz 2r.

22.02. + Wój­ciak Andrzej 5r., Kozak Anna 2r., Piłat Zdzisław 2r., Paciejew­ska Maria 2 r., Denka Adam lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 17 Luty

7:00 + Jan WÓJ­CIK XXX

17:00 + Fran­ciszek BORUCH

17:00 +Wiesław ZABIEGŁY 2 r sm Władysław Zuzanna ZABIEGŁY

WTOREK 18 Luty

7:00 + Hen­ryka POD­KOW­IŃSKA int od p. Zielonków z Skrzyńca

17:00 + Aniela WNUK ++ WNUKÓW BŁASZCZYKÓW

17:00 + Mar­i­an­WÓJ­CIK 17 r sm

ŚRODA 19 Luty

7:00 + Beata Anna RZĄD int od Aliny

17:00 + Józef WÓJ­CIK 20 r sm

17:00 + Ewa WÓJ­CIK ++ z rodz; Dominika Teresa Mar­ian Antoni Kaz­imierz Wojciech

CZWARTEK 20 Luty

7:00 + Hen­ryka POD­KOW­IŃSKA int od rodz GOŁOFIT ze Skrzyńca

17:00 + Jad­wiga RZĄD od syna Mirosława z rodz.

17:00 + Mar­i­anna OLSZTA r sm Zyg­munt Lech Helena ++ OLSZTA

PIĄTEK 21 Luty

7:00 + Julianna OLESZEK XXX

17:00 + Sła­womir BŁASZCZYK ++ BŁASZCZYKÓW MACIĄŻKÓW

17:00 + Jad­wiga RZĄD int od grupy mod­lą­cych się przy kapliczce na rogu Granicznej w nabożeńst­wach majowych

SOB­OTA 22 Luty

7:00 + Adam DENEKA 1 r sm

17:00 + Aniela Fran­ciszek KAMOLA Wanda Alek­sander Bogu­miła Zyg­munt MAZUR Zygfryda ŁOBACEWICZ

17:00 + Zdzisław PIŁAT 2 r sm

NIEDZIELA 23 Luty

7:30 + Zyg­munt MAREK 6 r sm ++ MARKÓW

9.00 + Fran­ciszka Stanisław Kaz­imiera DROZ­DOWSKA Mar­i­anna SOŁDEK Stanisław Fran­ciszek Jan­ina Mar­i­anna Jan Marcin Bar­bara ++ SYG­NOWS­KICH WALCZAKÓW

10:30 + Tomasz RZĄD, Ewa Katarzyna Walenty RZĄD Zofia, Andrzej CZUBOWIE

12:00 PRO POP­ULO

16:00 +Damian REJ­MAK

18:00 + Anna Bro­nisław KOZAK