• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»NIEDZIELA TRÓJCY PRZENA­JŚWIĘT­SZEJ 7 06 2020

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENA­JŚWIĘT­SZEJ 7 06 2020

W najbliższy czwartek przeży­wać będziemy Uroczys­tość Bożego Ciała. Z Chrys­tusem uta­jonym w najświętszym

Sakra­men­cie wyjdziemy na zewnątrz koś­cioła . Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharys­tii, będziemy prosić Chrys­tusa o bło­gosław­ieństwo Boże i pokój dla Koś­cioła Powszech­nego, dla naszej Ojczyzny i naszej parafii. Jed­nak w tym roku pier­wszą intencją zanos­zoną do Boga będzie prośba o odd­ale­nie od nas pan­demii korona wirusa. Mimo, że nie wyjdziemy na ulice naszego miasta z powodu epi­demii, to zachę­camy i prosimy wszys­t­kich o udeko­rowanie naszych domów i mieszkań religi­jnymi obrazami i eucharysty­cznymi sym­bo­l­ami. W ten sposób zaman­i­fes­tu­jmy naszą wiarę w Chrys­tusa Eucharysty­cznego, nie wsty­dźmy się przy­należności do Niego. Msze św. w tym dniu odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30 z pro­cesją do czterech ołtarzy ustaw­ionych wyjątkowo w tym roku dookoła naszego koś­cioła. I po połud­niu o godzinie 17.00 i 19.00. W Sadurkach o 9.00. Serdecznie zapraszamy.

Pro­cesja Bożego Ciała jak już wspom­i­nal­iśmy wyjdzie po mszy św. o godzinie 10.0$ do czterech ołtarzy przy koś­ciele. Na pro­cesję zabier­amy tylko dwa obrazy pro­cesyjne i dwie chorąg­wie. Prosimy Panie kat­e­chetki o przy­go­towanie ośmiu dziew­czynek do sypa­nia kwiatków. OSP prosimy o obsługę pro­cesji. We środę po mszy św. wiec­zorowej odbędzie się obow­iązkowa zbiórka lek­torów i ministrantów.

Serdecznie dzięku­jemy za wszys­tkie bez­imi­enne ofi­ary składane w ubiegłym tygod­niu na kościół.

Za tydzień w niedzielę taca będzie przez­nac­zona na Lubel­skie Sem­i­nar­ium duchowne.

W Tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

08.06. + Kamola Marek 2r.

09.06. + Litwińska Józefa 5r., Zielonka Zbig­niew 2r.

10.06. + Wołosecki Zbig­niew 5r., Kobus Krystyna 2r.

13.06. + Gór­niak Fran­ciszek 5r., Jan­icka Teresa 2r.

14.06. + Goral Adam 1r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 8 Czerwiec

7:00 + Witold WRZOS int od rodz. syna Ryszarda Wrzosa

18:00 + Alek­san­dra SIWIEC 6 r sm ++ SIW­CÓW IWANIAKÓW

18:00 + Paweł MIROSŁAW 13 r sm

WTOREK 9 Czerwiec

7:00 + Zbig­niew ZIELONKA 2 r sm

7:00 + Helena GRONKIEWICZ XXX

18:00 + Józefa LITWIŃSKA 5 r sm ++ z rodz

18:00 + Stanisław Zofia Hen­ryk ++ TARKÓW

ŚRODA 10 Czerwiec

7:00 + Krystyna KOBUS 2 r sm

18:00 + Mar­i­anna Bro­nisława Jan LITWIŃSCY

18:00 + Helena 14 r sm Józef 52 r sm Stanisława Maciej Anna ++ TARKÓW Zyg­munt Anna Jan DEPTA

CZWARTEK 11 Czerwiec

7:30 ++ GRONKOWS­KICH FIRYKÓW

9.00 + Anna KRUK 3 r sm Stanisław KRUK

10:30 PRO POP­ULO

17:00 + Danuta SWOCZYNA Krystyna Zofia Fran­ciszek ŁUKASZEWICZ

19:00 + Józef KOŚ­CIEL­NICKI r sm

PIĄTEK 12 Czerwiec

7:00 + Witold WRZOS int od rodz. Tarków i Deptów

18:00 dzięk błag w int Macieja i Mikołaja w rocz urodzin

18:00 + Jad­wiga RZĄD int od syna Alek­san­dra z rodz

SOB­OTA 13 Czerwiec

7:00 + Antoni WIEWIÓRKA 28 r sm

18:00 + Hen­ryk ZIELONKA 10 r sm Halina ZIELONKA ++ ZIELONKÓW WIEWIÓRKÓW

18:00 + Eligiusz DUDKO Irena Stanisław

NIEDZIELA 14 Czerwiec

7:30 + Hen­ryk Stanisława Józef ++ REJMAKÓW

9.00 + Natalia PIECH 19 r sm Irena PIECH 21 r sm

10:30 + Antoni Helena GAWRON ++ GAWRONÓW LITWIŃSKICH

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Władysława MICHAL­CZAK 30 r sm

19:00 + Kaz­imiera Adolf LITWIŃSCY