• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XI NIEDZIELA ZWYKŁA 14 06 2020

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 14 06 2020

W najbliższy czwartek przy­pada zakończe­nie oktawy Bożego Ciała.

Uroczysta msza św. z pro­cesją do czterech ołtarzy odpraw­iona zostanie o godzinie 18.00. Do bło­gosław­ieństwa przynosimy wianuszki uple­cione z kwiatów i ziół leczniczych. Będziemy prosić, aby Bóg swoją opieką otaczał pola, łąki, lasy, i strzegł je przed zniszcze­niem i zatru­ciem, oraz poz­wolił wydać obfite plony dla naszego dobra. Do obsługi pro­cesji prosimy OSP,KGW, KŻR i dziew­czynki do sypa­nia kwiatków. Po pro­cesji udzie­limy dzieciom indy­wid­u­al­nego błogosławieństwa.

W najbliższy piątek obchodzić będziemy Uroczys­tość Najświęt­szego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obow­iązuje nas wstrzemięźli­wość od pokar­mów mięs­nych. Msze św. jak w dzień powszedni.

DLA BIERZ­MOWANYCH:

Próby do przyję­cia sakra­mentu bierzmowania:

18.06 (czwartek) godz. 15:00– spotkanie przy kościele

19.06 (piątek) godz. 18:45– spotkanie przy kościele

Spowiedź dla kandy­datów i rodzin 20.06 (sob­ota) godz. 17:00

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

15.06. +Cieś­lik Adolf lr.

17.06. + Wój­ciak Julian 2r., Gołębiowski Kaz­imierz lr.

19.06. + Scibior Jerzy 5r.

20.06. + Raczyński Niko­dem lr.

21.06. + Węgorowska-​Tomczyk Maria 4r., Kowal­ski Ryszard 3r

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 15 Czerwiec

7:00 + Tadeusz TUREK int od koleżanki Wiesławy

18:00 + Jad­wiga RZĄD int od Aliny z Białej Podlaskiej

18:00 + Zofia Władysław SUDZ­IŃSCY ++ z rodz

WTOREK 16 Czerwiec

7:00 + Irena PIECH 22 r sm Józef PIECH

18:00 + Bolesława w r sm i Jan BORKOWSCY

18:00 + Tadeusz POMORSKI 10 r sm

ŚRODA 17 Czerwiec

7:00 + Tadeusz TUREK int od rodz Bruzdów z Żyrzyna

18:00 + Bal­tazy ŚWITALSKI

18:00 + Wanda TOMASIK 15 r sm

CZWARTEK 18 Czerwiec

7:00 + Hen­ryk 24 r sm Krystyna SAŁĘGA Zofia Zbig­niew STERNIK

18:00 + Marek KUCABA 8 r sm ++ KUCABÓW

18:00 + Zbig­niew DEPTA 8 r sm

PIĄTEK 19 Czerwiec

7:00 + Wiesław GOLENIAK

7:00 + Dar­iusz WÓJ­CIK XXX

18:00 + Zyg­munt Krystyna MADE­JSCY i ŁUKACZÓW? ++ z rodz

18:00 + Jan i Stanisław KRAWCZYŃSKI

SOB­OTA 20 Czerwiec

7:00 + Edward Mar­i­anna ZIELONKÓW ++ z rodz WIERZBIC­KICH ZIELKONKÓW PAKUŁÓW

18:00 + Maria WĘGOROWSKA 4 r sm

18:00 + Alicja GOLUCH

NIEDZIELA 21 Czerwiec

7:30 + Wiesława MEDYKOWSKA 14 r sm

9.00 + Mar­ian PIOTROWSKI 40 r sm Teresa PIO­TRAWSKA 31 r sm Stanisław 18 r sm Zofia ++ PIOTROWSKICH

10:30 + Kaz­imierz CHOŁO­JCZYK Maria Jan­ina Stanisław Michał ++ CHOŁO­JCZYKÓW WÓJ­CIKÓW WOCHÓW

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Wacława WACHAŁA 6 r sm Leon Bog­dan ++ z rodz

19:00 + Józef OSUCH 29 r sm ++OSUCHÓW ŁUSZCZA­KÓW TRELÓW