• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Odpust parafi­alny ku czci św. Jana Chrz­ci­ciela 29 06 2020

Odpust parafi­alny ku czci św. Jana Chrz­ci­ciela 29 06 2020

Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy uroczys­tość odpus­tową ku czci Nar­o­dzenia Św. Jana Chrzciciela .

Dzięku­jemy Bogu za naszego Patrona i Jego wiekową opiekę nad naszą parafią. To Wielki Nauczy­ciel i Świadek Bożej prawdy, za którą oddał życie. Ciesząc się nar­o­dz­i­nami Św. Jana Chrz­ci­ciela, warto zas­tanowić się szczegól­nie w tą ważną dla Polaków niedzielę nad swoim życiem, nad zgod­noś­cią naszych czynów z wyz­nawaną przez nas wiarą.

W ubiegły piątek rozpoczęliśmy wakacje. U progu waka­cyjnego czasu pamię­ta­jmy, że od Boga i Jego przykazań wakacji nie ma. Nie zapom­i­na­jmy o niedziel­nej mszy św. i odpowied­nim stroju w świą­tyni mimo upałów.

W dniu jutrze­jszym przeży­wać będziemy Uroczys­tość Świę­tych Apos­tołów Pio­tra i Pawła. Msze św. w naszym koś­ciele o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00. Nie będzie mszy o 12.00 W Sadurkach o 9.00. Serdecznie zapraszamy.

W najbliższą sobotę 4 lipca w naszej parafii będzie miała miejsce Uroczys­tość I Komu­nii św. dla dwóch grup. Jedna grupa o godzinie 10.30 a druga o godzinie 12.00. Infor­mu­jemy, że do koś­cioła w maseczkach wchodzą najpierw dzieci, potem ich rodzi­cie i w marę wol­nego miejsca rodzi­cie chrzestni. Koś­ciół przed rozpoczę­ciem uroczys­tości będzie zamknięty. Prosimy o przestrze­ganie tych zasad i zasad sanitarnych.

Spowiedź dla dzieci ich rodz­iców i chrzest­nych odbędzie się w I piątek miesiąca o godzinie 16.00. Po spowiedzi nastąpi odnowie­nie przyrzeczeń chrz­ciel­nych. Na odnowie­nie przyrzeczeń chrz­ciel­nych przynosimy do koś­cioła świece.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

+ 30.06 Witecka Józefa 3r.

+ 04.07 Jaruga Zofia lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 29 Czerwiec

7:30 W int Pana Kościelnego

9:00 + Józef BAR­TOŚ ++ BAR­TOSIÓW DEPTÓW

10:30 + Maria KRZYSIAK 29 r sm Piotr KRZYSIAK 31 Mar­ian Stanisław

17:00 + Jan­ina i Piotr CHOŁODY

19:00 + Piotr Alek­sander SZCZĘSNY

WTOREK 30 Czerwiec

7:00 + Helena FIUTKA 7 miesiąc po sm Ryszard Wiesław FIUTKA, zm. rodzeństwo

7:00 + Józef GÓRA XXX

18:00 + Tomasz CHOINA XXX

18:00 + Stanisław MAZUREK ++ MAZURKÓW RESZKÓW KARBOWNICZKÓW

ŚRODA 1 Lipiec

7:00 + Tekla Antoni KUBLICCY Joanna Józef SYG­NOWSCY ++ SYG­NOWS­KICH KUBLIC­KICH SZPURÓW

18:00 + Woj­ciech CZERNIEC 4 r sm

CZWARTEK 2 Lipiec

7:00 + Julianna Jan Stanisław KOPIŃSCY

18:00 + Józefa ROGOWSKA 22 r sm Bolesław Teresa Bro­nisław CIOZDA ++ RODOWS­KICH CIOZDÓW

PIĄTEK 3 Lipiec

7:00 + za dusze czyśćcowe

18:00 + Bogusława KUROPATWA 30 r sm

SOB­OTA 4 Lipiec

7:00 wyna­gradza­jąca za grzechy nasze i całego świata NSNMP

18:00 + Helena GRONKIEWICZ int od sąsi­adów z ul. Kamieniak

NIEDZIELA 5 Lipiec

7:30 + Zofia JARUGA 1 r sm

9.00 + KŻR

10:30 + Piotr SEMPLIŃSKI

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Włodz­imierz BŁASZCZYK Jan­ina Jan WÓJCIAK

19:00 + bp. HEMPEREK 28 r sm Andrzej HEMPEREK 14 r sm