• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XVI Niedziela Zwykła– 19 7 2020

XVI Niedziela Zwykła– 19 7 2020

W najbliższą sobotę 25 lipca przeży­wać będziemy będziemy wspom­nie­nie św. Krzysztofa Patrona kierowców.

W związku z tym w najbliższą niedzielę po każdej mszy św. dokon­amy poświęce­nia pojazdów zarówno na dol­nym jak i na górnym parkingu. Jed­nocześnie przy wyjś­ciu z koś­cioła będzie można złożyć ofi­ary do puszek na orga­ni­za­cję „MIVA POL­SKA” . Orga­ni­za­cja ta pomaca w zakupie samo­chodów dla mis­jonarzy tak potrzeb­nych szczegól­nie pod­czas tej panu­jącej pandemii.

W najbliższą niedzielę 26 lipca wspom­i­nać będziemy Sw. Joachima i Anna rodz­iców Najświęt­szej MP. Warto zwró­cić się w mod­l­itwie do tych małżonków, prosząc o pomoc w budowa­niu sil­nej Bogiem rodziny. Módlmy się też za naszych rodz­iców i dzi­ad­ków, żyją­cych i tych, którzy już odes­zli do Pana.

W min­ionym tygod­niu na potrzeby parafii wpłynęła jedna bez­imi­enna ofi­ara. Bóg zapłać. Zachę­camy do lek­tury prasy katolick­iej , którą możemy naby­wać w zakrys­tii naszego kościoła.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

23.07. + Soł­daj Andrzej 5r.

24.07. + Chmielewski Zbig­niew 2r

26.07. + Jaku­biec Wiesław 5r

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 20 Lipiec

7:00 + Czesława i Czesław WIĘSZYK

7:00 + Mar­ian BŁASZCZYK

18:00 o zdrowie i bło­gosław­ieństwo dla rodziny Marty Jakuba i syna Edmunda

18:00 + Czesław KAW­IAK Jan Mar­i­anna KIRYCZUK

WTOREK 21 Lipiec

7:00 + Beata Anna RZĄD

7:00 + Zyg­munt LAM­BRECHT XXX

18:00 + Teresa BORKOWSKA 26 r sm Teofil ++ ROGOWS­KICH STĘPNIÓW

ŚRODA 22 Lipiec

7:00 + Mar­i­anna Michał KAMOLA ++ KAMOLÓW WALCZAKÓW

18:00 + Ste­fa­nia ZASADA 15 r sm ++ z rodz

CZWARTEK 23 Lipiec

7:00 + Artur LUŚ­NIA r sm

18:00 + Halina Karol Krzysztof Grażyna KUDELSCY ++ KUDEL­S­KICH STALÓW

PIĄTEK 24 Lipiec

7:00 W int Pawła i Beaty w 22 r ślubu

18:00 + Dion­izy BARSZCZ 4 r sm Kaz­imiera ++ BARSZCZÓW DEPTÓW

SOB­OTA 25 Lipiec

7:00 + Bogu­miła Jan ZIELIŃSCY

18:00 + Tomasz WÓJ­CIK 14 r sm Jan GNIECIAK

NIEDZIELA 26 Lipiec

7:30 + Mar­i­anna Władys­law DEPTA ++ DEP­TÓW BARTOSIÓW

9.00

10:30 + Szczepan ABRAMOWICZ18 r sm i jego rodziców

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Jerzy SZABAŁA 3 r sm Anna Władysław CHYŁA

19:00 + Bog­dan BORUCH 6 r sm