• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XVII Niedziela Zwykła– 26 07 2020

XVII Niedziela Zwykła– 26 07 2020

W dniu dzisiejszym z racji przy­pada­jącego wczo­raj wspom­nienia Św. Krzysztofa przed koś­ciołami zbier­ane są ofi­ary na „MIVA POLSKA

orga­ni­za­cji poma­ga­jącej mis­jonar­zom w zakupie samo­chodów. Po każdej mszy św. dzisiaj poświę­camy pojazdy.

W najbliższą sobotę wejdziemy w miesiąc sier­pień– miesiąc szczególny z racji religi­jnych i patri­o­ty­cznych. Jest to też miesiąc trzeź­wości, któremu patronuje Sw. Maksy­mil­ian Maria Kolbe.

W sobotę 1 sierp­nia obchodzić będziemy 76 rocznicę wybuchu Pow­sta­nia Warsza­wskiego. Pamię­ta­jmy w naszych mod­l­itwach o poległych w obronie naszej Stol­icy i Ojczyzny

W sierp­niu łączymy się duchowo z piel­grzy­mami idą­cymi na Jasną Górę mimo panu­jącej pan­demii. Wierni trady­cjom naszych ojców zanosimy do naszej Matki i Królowej Pol­ski wszys­tkie nasze sprawy nar­o­dowe, rodzinne i osobiste.

W ramach trwa­jącego w Nałęc­zowie fes­ti­walu VIVA IL CANTARE w przyszłą niedzielę o godzinie 15.00 odbędzie się w naszym koś­ciele kon­cert sakralny. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci.

28.07. + Paciak Jad­wiga 3r., Szabała Jerzy 3r.

30.07. + Adamiec Genowefa 3r.

31.07. +Głos Halina 4r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 27 Lipiec

7:00 + Roman WIERZBICKI

18:00 + Jan­ina i Jan CZERNIECÓW ++ BORUCHÓW

WTOREK 28 Lipiec

7:00 + Lech OLSZTA 8 r sm

18:00 + Janusz 13 r sm Stanisława Kaz­imierz REJ­MAK Stanisława Mar­ian SYKORA ++ z rodz

ŚRODA 29 Lipiec

7:00 + Marta GINALSKA

18:00 + Fran­ciszka Władysław WÓJ­TOW­ICZ Anna Bolesław Krystyna Maria WZIĄTEK Czesław WĄCHAŁA

CZWARTEK 30 Lipiec

7:00 + Katarzyna SOB­STYL 36 r sm Jan SOB­STYL Jan Maria Fran­ciszek CHWIEJDA

18:00 + Genowefa ADAMIEC 3 r sm

PIĄTEK 31 Lipiec

7:00 + Tadeusz TUREK int od siostry Bar­bary z rodz

18:00 + Jan Kaz­imierz POCHROŃ 29 r sm

SOB­OTA 1 Sierpień

7:00 wyna­gradza­jąca za grzechy nasze i całego świata NSNMP

18:00 + Andrzej SYGNOWSKI

NIEDZIELA 2 Sierpień

7:30 + Genowefa 10 r sm Jan 24 r sm Krzysztof z rodz STYPUŁÓW

9.00 KŻR

10:30 + Krzysztof ZIELONKA ++ z rodz

12:00 PRO POP­ULO

17:00 dziek błag z prośbą o Boże błog w 40 r ślubu dla Elż­bi­ety i Jerzego

19:00 dziek błag z prośbą o Boże błog w 45 r ślubu dla Teresy i Ryszarda