• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIII Niedziela Zwykła– 6 9 2020

XXIII Niedziela Zwykła– 6 9 2020

We wtorek 8 wrześ­nia przy­pada święto Nar­o­dzenia NMP w Polsce zwane świętem Matki Bożej Siewnej.

Msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 17.00 i 19.00. Nie będzie mszy św. o godzinie 12.00. W Sadurkach o 9.00. Serdecznie zapraszamy.

Za tydzień w niedzielę na mszy św. o godzinie 12.00 trze­cia tura dzieci przys­tąpi w naszym koś­ciele do I Komu­nii św. Główna nawa koś­cioła będzie zarez­er­wowana tylko dla dzieci i ich rodz­iców. Pozostali wierni będą mogli zająć miejsca w nawach bocznych i na zewnątrz kościoła.

14 wrześ­nia przy­pada święto Pod­wyższenia Krzyża Świętego. Kaplica w Sadurkach jest pod tym wezwaniem. Dlat­ego wierni z Sadurek zapraszają w przyszłą niedzielę 13 wrześ­nia na sumę odpus­tową na godz­inę 12.00.

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się pier­wsze obow­iązkowe spotkanie z dziećmi, które w przyszłym roku przys­tąpią do I Komu­nii św. Na to spotkanie zapraszamy również rodz­iców tych dzieci.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci: 08.09. +Litwińska Zofia 4r.

09.09. + Radom­ska Genowefa 5r.

11.09. + Saj­naj Stanisława 3r., Babicz Bog­dan lr.

12.09. + Zielonka Zdzisław 4r., Chróściewicz-​Filipowicz Helena 3r.

13.09. + Kruk Stanisław 5r., Chęć Genowefa 5r., Miącz Wacława lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 7 Wrzesień

7:00 + Wiesław GOLE­NIAK 1 r sm

18:00 + Stanisław DZI­UR­DZ­IŃSKI 48 r sm

18:00 + Alek­san­dra WOŚ 5 r sm

WTOREK 8 Wrzesień

7:30 + Janusz Jan­ina Ryszard Zenon Antoni Witold Marek Maciej Walde­mar Wacław GORAL Jan Mar­i­anna PACEK

9:00 + Mar­i­anna ŁUSZCZYŃSKA 10 r sm ++ KAR­CZ­MAR­CZYKÓW ŁUSZCZYŃS­KICH CHĘ­CIÓW SYGNOWSKICH

10:30 + Tomasz Kamola int od matki chrzestnej

17:00 + Zofia LITWIŃSKA 4 r sm

19:00 + Alek­sander SKAŁECKI Roza­lia Halina Stanisław Andrzej Józefa Jan z KANADYSÓW ++ SMAGÓW

ŚRODA 9 Wrzesień

7:00 + Tomasz KAMOLA int od dzi­ału fizykoterapii

18:00 + Kaz­imierz RZEŹNIK r sm ++ RZEŹNIKÓW

18:00 dzięk błag z racji 80 ur Reginy MIROSŁAW

CZWARTEK 10 Wrzesień

7:00 dzięk błag o Boże błog i zdrowie dla Reginy z racji 80 ur

7:00 + Maria TARKA XXX

18:00 + Michał WÓJ­CIK 55 r sm Wanda ++ ZIELONKÓW MARCZYŃSKICH

18:00 + Bolesław STĘP­NIEWSKI 22 r sm ++ STĘP­NIEWS­KICH KOWALSKICH

PIĄTEK 11 Wrzesień

7:00 + Jad­wiga RZĄD int od pra­cown­ików dzi­ału żywienia Sana­to­rium Rolnik

18:00 + Jan Zbig­niew Katarzyna Kamila Maciej z rodz REJMAKÓW

18:00 + Gabriel BŁASZCZYK 18 r sm

SOB­OTA 12 Wrzesień

7:00 + Marta GINAL­SKA 12 r sm

18:00 + Kaz­imierz JARUGA 10 r sm

18:00 + Ewa-​Maria KRAW­CZYK 24 r sm Weronika WÓJ­CIAK 16 r sm

NIEDZIELA 13 Wrzesień

7:30 + Fran­ciszek JANISZEK 18 r śm. ++ JANISZKÓW

9.00 + Wanda KOR­NELUK 20 r sm Władysław 15 r sm Andrzej 4 r sm ++ KOLNELUKÓW

10:30 Dzięk błag w int Agnieszki i Mar­iusza w 10 r ślubu i dla córek o Boże błog

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Józef– Bog­dan 2 r sm Genowefa 5 r sm CHĘ­CIÓW ++ CHĘCIÓW

19:00 + Stanisław KRUK 5 r sm ++ KRUKÓW SIENKIEWICZÓW