• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Odpust ku czci św. Tekli 27 09 2020

Odpust ku czci św. Tekli 27 09 2020

Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy odpust ku czci św. Tekli Dziewicy i Męczennicy.

Prośmy w mod­l­itwie patronkę naszej parafii o opiekę nad nami i całą wspól­notą parafialną.

Dzisiaj po uroczys­tej sumie odpus­towej zostanie poświę­cona kaplica Matki Bożej Częs­to­chowskiej z wyrzeźbionym obliczem Jasnogórskiej Pani na początku pan­demii przez Naszego Parafi­an­ina Zbig­niewa Mazurka. Matka Boża ma nas chronić przed panu­jącą pan­demią. Kapliczka pow­stała z ofiar rodz­iców dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jnych, młodzieży, która przys­tąpiła do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia i indy­wid­u­al­nych ofiar parafian Bóg zapłać. W najbliższym cza­sie do kapliczki zostanie ułożony chod­nik z kostki gran­i­towej a na zimę założymy plekse chroniącą oblicze Matyji. Cały koszt z mon­tażem to około 20 tyś. zł.

Trwają prace przy budynku gospo­dar­czym przy organ­istówce. Zdjęto stary dach założono mową więźbę dachową, pokryto nową blachą, ściany ocieplono podłąc­zono wodę i kanal­iza­cję, zamówiono nowe drzwi. W tym roku zostanie jeszcze wyko­nanych kilka prac wewnątrz. Toaleta będzie gotowa dopiero w przyszłym roku gdyż ze względu na panu­jąca pan­demię nie możemy wydać wszys­t­kich pieniędzy parafi­al­nych. Za zrozu­mie­nie dziękujemy.

W kapl­icy w Sadurkach po podłącze­niu wody i kanal­iza­cji zro­biono łazienkę dla uczęszcza­ją­cych do tej świą­tyni. Wszys­tkim, który zaan­gażowali się w tą pracę serdecznie dziękujemy

W tym tygod­niu przy­pada I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 17.30.

Matka Boża prosiła kilka­krot­nie prosi o różaniec Lour­des, Fatimie, Gietrzwałdzie i innych miejs­cach świata Leon XII napisał XII encyk­liką o tej mod­l­itwie. Św. Jan Paweł II dodał IV część różańca. Apos­toł różańca bło­gosław­iony Bartłomiej Longo nazwał go : „ słod­kim łańcuchem łączą­cym Boga z ludźmi”. Zapraszamy wszys­t­kich na nabożeństwa różań­cowe w październiku w dni powszed­nie po mszy św. wiec­zorowej, a w niedzielę po mszy św. o godzinie 17.00.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

28.09 + Swoczyna Danuta 4r.

2.10+ Gosik Zyg­munt 3r.

04.10. + Osiak Krystyna 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 28 Wrzesień

7:00 + Józef GÓRA int od rodz. WERESZCZYŃSKICH

7:00 + Alicja WOŁOSZYŃSKA XXX

18:00 + Antoni BUREK 7 r sm

18:00 + Zdzisława Józef ROSIAK Irena Ireneusz

WTOREK 29 Wrzesień

7:00 Dzięk błag w int rodz Marii i Jacka o Boże błog i potrzebne łaski

18:00 + Zofia Stanisław BŁASZCZYK Jad­wiga SZANIAK

18:00 + Sła­womir KIJEW­SKI 20 r sm

ŚRODA 30 Wrzesień

7:00 + Jarosław DZIEKANOWSKI int od Moniki i Tomasza WAKSMUNDZ­KICH z dziećmi z Waksmundu

7:00 + Stanisława PIŁAT XXX

18:00 + Jad­wiga RZĄD int od męża z wnukami Julianem i Krzysztofem

18:00 + ks. Jacek BARTECKI

CZWARTEK 1 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 1 greg

18:00 + Maria ZDUN int od rodz Cier­pi­ałows­kich i Daryluk

18:00 + Teresa POCHROŃ 11 r sm Krystyna POCHROŃ Czesław CABOŃ

PIĄTEK 2 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 2 greg

7:00 O potrzebne łaski i Boże błog dla Artura + Janusz MAREK r sm

18:00 + Bolesław WNUK ++ WNUKÓW OŚWIECIŃSKICH

18:00 + dusze w czyśćcu cierpiące

SOB­OTA 3 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 3 greg

18:00 W int Pauliny i Daw­ida o Boże błog

18:00 + Danuta Bolesław Ryszard ++ KLIMKÓW KĘPIŃS­KICH Mieczysław MĄKA

18:00 wyna­gradza­jąca za grzechy nasze i całego świata NSNMP

NIEDZIELA 4 Październik

7:30 + Anna i Jan WETOSZKA

9.00 + KŻR

10:30 Dzięk błag w int Marysi w 2 rocz. urodzin

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 4 greg

19:00 + Zofia OSUCH 14 r sm ++ OSUCHÓW ŁUSZCZA­KÓW TRELÓW