• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXVIII Niedziela Zwykła– 11 10 2020

XXVIII Niedziela Zwykła– 11 10 2020

Dzisiaj w całej Polsce obchod­zony jest Dzień Papieski.

Tak jak zapowiadali to biskupi w swoim liś­cie tydzień temu, ofi­ary zbier­ane do puszek w dniu dzisiejszym przez­nac­zone są na stype­n­dia dla ubo­giej młodzieży.

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.

Zbliża się Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dzień Zaduszny. Przez cały miesiąc listopada mod­lić się będziemy różań­cową mod­l­itwą wypominkową. Kartki wy pomiń ko we wyłożone są na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła. Wypełnione kartki składamy do puszek lub u księży w zakrys­tii. Kartek nie składamy na tacę. Przy­pom­i­namy o obow­iązku opłaty dzierżawnej za groby na cmen­tarzu parafi­al­nym. Apelu­jemy do wszys­t­kich sprzą­ta­ją­cych cmen­tarz o seg­re­gowanie śmieci. Szkło i plas­tiki składamy do kon­tenera, a liś­cie w wyz­nac­zonych do tego miejs­cach. Serdeczny apel kieru­jemy o nie robi­e­nie dzi­kich wysypisk, szczegól­nie na dol­nym cmen­tarzu i przy ogrodzeniach.

W dni­ach 1518 października 2020 r. na Katolickim Uni­w­er­syte­cie Lubel­skim Jana Pawła II odbędzie się VI Kon­gres Kul­tury Chrześ­ci­jańskiej pod hasłem „Przestrze­nie dia­logu. Chrześ­ci­jańskie inspiracje kul­tury spotka­nia”. Wśród gości Kon­gresu zna­jdą się kard. Kurt Koch, który otrzyma dok­torat hon­oris causa, kard. Ger­hard L. Müller, kard. St. Dzi­wisz, bp Ser­afin Amiel­czenkow, Rocco Buttiglione i wiele innych osób. Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w kon­gre­sie i w wydarzeni­ach kul­tur­al­nych, które będą towarzyszyć obradom. Debaty będą też trans­mi­towane drogą inter­ne­tową. Wszelkie infor­ma­cje można znaleźć na stronie www​.kon​gres​.lublin​.pl

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

14.10. + Kusiński Ryszard 4r., Felińczak Maria 3r.

16.10. + Michal­czak Jan 3r.

17.10. + Małek Stanisława 3r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 12 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 12 greg

7:00 + Kaz­imiera KAZANOWSKA XXX

18:00 + Bog­dan GRO­CHOWSKI ++ z rodz

18:00 + Bolesław REJ­MAK 17 r sm

WTOREK 13 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 13 greg

7:00 + Jan MACIĄŻEK XXX

18:00 + Edward KOWALCZYK

18:00 + Marcin LITWIŃSKI

ŚRODA 14 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 14 greg

18:00 + Zyg­munt GOSIK 38 r sm

18:00 + Jan­ina CHĘĆ 15 r sm Włodz­imierz 14 r sm

CZWARTEK 15 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 15 greg

7:00 + Zuzanna KOZIEL-​PAŹDZIUREK XXX

18:00 + Jad­wiga JADWIGA

18:00 + Lud­wika CHMURA 42 r sm

PIĄTEK 16 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 16 greg

18:00 + Ignacy Mar­i­anna BŁASZCZYK

18:00 + Danuta KOWAL­SKA 7 r sm ++ KOWAL­S­KICH JANISZEWSKICH

SOB­OTA 17 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 17 greg

7:00 dzięk błag w int Emilii i Pawła w 5 r ślubu i wszelkie łaski Boże dla całej rodziny

18:00 + Stanisława MAŁEK 3 r sm ++ MAŁKÓW GÓRNIAKÓW

18:00 zaj

NIEDZIELA 18 Październik

7:30 + Wiesław 8 r sm Hen­ryk Piotr Helena ++ HER­MANÓW WIJASZKÓW

9.00 + Euge­niusz GRYTA 25 r sm

10:30 + Justyna ZUBRZYCKA

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 18 greg

19:00 + Józef PECIAK Mar­i­anna Mieczysław