• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIX Niedziela Zwykła– 18 10 2020

XXIX Niedziela Zwykła– 18 10 2020

Przy­pom­i­namy, że na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła wyłożone są kartki wypominkowe.

Wypełnione składamy do puszek sto­ją­cych na bocznych ołtarzach lub u księży w zakrys­tii. Jeszcze raz zwracamy się z prośbą do wszys­t­kich sprzą­ta­ją­cych groby swoich blis­kich na naszym cmen­tarzu o seg­re­gowanie śmieci. Prosimy także o nie robi­e­nie dzi­kich wysypisk śmieci szczegól­nie przy ogrodze­niu cmentarza..

Zwracamy się też z prośbą do Dyrekcji wszys­t­kich szkół w Nałęc­zowie o pomoc w wygra­bi­e­niu liści z zabytkowej części cmentarza.

W związku z zaostrzeni­ami san­i­tarnymi prosimy aby zakrys­tia pozostała tylko i wyłącznie do dys­pozy­cji księży i służby litur­gicznej. W celu załatwienia jakichkol­wiek spraw w zakrys­tii czy kance­larii parafi­al­nej przy­chodz­imy tam tylko w maseczkach ochron­nych. Prosimy o zrozu­mie­nie tej sytuacji.

Dzisiaj po każdej mszy św. na całym świecie zbier­ane są ofi­ary na misje święte.

Za tydzień z soboty na niedzielę nastąpi zmi­ana czasu z let­niego na zimowy, I tak msze św. w dni powszed­nie odpraw­iane będą o godzinie 7.00 i 17.00 a w niedzielę po połud­niu o godzinie 16.00 i 18.00. Zmi­any doty­czą też kance­larii parafi­al­nej po południu.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

20.10. + Burzyński Sła­womir 2r.

21.10. + Sudz­ińska Zofia 5r., Romanowska Bro­nisława 2r., Spasówka Mar­iusz lr.

23.10. + Nocuń Mod­esta 1 r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 19 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 19 greg

18:00 + Krzysztof WOŚ 30 r sm

18:00 + Andrzej MICHAL­CZAK 3 r sm

WTOREK 20 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 20 greg

18:00 + Sła­womir BURZYŃSKI 2 r sm ++ BURZYŃS­KICH KRÓLÓW MIŚNIKÓW

18:00 + Teofila i Edward KUJTKOWSCY

ŚRODA 21 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 21 greg

18:00 O Boże błog dla Edwarda

18:00 + Jarosław DZIEKANOWSKI int od Jolanty Waksmundzkiej z rodz­iną z Waksmundu

CZWARTEK 22 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 22 greg

18:00 O Boże błog i potrzebne łaski dla Kacpra i Julii

18:00 + Jarosław DZIEKANOWSKI int od Jolanty Waksmundzkiej z rodz­iną z Łopusznej

PIĄTEK 23 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 23 greg

18:00 + Wacław MIRONOW­ICZ 15 r sm

18:00 + Mod­esta NOCUŃ 1 r sm

SOB­OTA 24 Październik

7:00 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 24 greg

18:00 + Kaz­imierz 15 r sm Krystyna Wiesława Zbig­niew ++ KĘPÓW LACHIEWICZÓW

18:00 Dzięk błag 25 r ślubu Anny i Mariusza

NIEDZIELA 25 Październik

7:30 + Krystyna i Stanisław GÓRECCY 25 greg

9.00 + Tadeusz PODKOWIŃSKI

10:30 50 r ślubu Janiny i Tadeusza WOJCZUK

12:00 PRO POP­ULO

16:00 + Zofia i Czesław LEWANDOWSCY Tadeusz PIWOŃSKI

18:00 + Bogu­miła i Jan ZIELIŃSCY Wanda Zyg­munt ZUBRZYCCY