• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Odpust parafi­alny ku czci św. Jana Chrz­ci­ciela 27 06 2021

Odpust parafi­alny ku czci św. Jana Chrz­ci­ciela 27 06 2021

Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy uroczys­tość ku czci Nar­o­dzenia Św. Jana Chrzciciela .

Dzięku­jemy Bogu za naszego patrona i Jego wiekową opiekę nad naszą parafią. To Wielki Nauczy­ciel i Świadek Bożej prawdy, za którą oddał życie. Ciesząc się nar­o­dz­i­nami św. Jana Chrz­ci­ciela warto zas­tanowić się nad swoim zży­ciem, nad zgod­noś­cią naszych czynów z wyz­nawaną przez nas wiarą.

We wtorek przy­pada Uroczys­tość Sw. Apos­tołów Pio­tra i Pawła. Ponieważ jest to dzień pracu­jący msze św. W naszym koś­ciele odpraw­iane będą jak w dzień powszedni.

W ubiegły piątek rozpoczęliśmy wakacje. U progu waka­cyjnego czasu pamię­ta­jmy, że od Boga i Jego przykazań wakacji nie ma. Nie zapom­i­na­jmy o niedziel­nej mszy św. I odpowied­nim stroju w świą­ty­ni­ach mimo upałów.

Najbliższy piątek to I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 17.30.

Trady­cyjnie przed wakac­jami Ks. Arcy­biskup dokonał zmian per­son­al­nych w naszej Archi­diecezji. Z naszej parafii po kilkulet­niej pracy odchodzi na nową placówkę Ks. Marek Sachadel. Dzięku­jąc mu za Jego posługę polećmy Jego osobę Bogu w naszych mod­l­itwach. Do naszej parafii Ks. Arcy­biskup skierował nowego wikar­iusza Ks. Pio­tra Ochala, który jed­nocześnie będzie nowym dyrek­torem Domu Rekolek­cyjnego na „Jabłuszku” w Nałęczowie.

Do naszego koś­cioła w ubiegłym tygod­niu zakupil­iśmy kom­plet obrusów, które już leżą na ołtarzach. Zostały one zaku­pi­one z ofiar rodz­iców dzieci, które w tym roku przys­tąpiły do I Komu­nii św. Serdecznie dziękujemy.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

30 06 + Witecka Józefa 4r.

4 07 + Jaruga Zofia 2r. I

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 28 Czerwiec

7:00 + Maria GIBUŁA

7:00 + Halina GABA int od koła gospod­nyń wiejs­kich z Bochotnicy

7:00 + Mar­ian Woś

18:00 + Ireneusz KUJTKOWSKI

18:00 + Władysław Janusz Czesław Wiesław Jan Jakub Anna ZABIEGLI Michał Katarzyna MIROSŁAW

WTOREK 29 Czerwiec

7:00 + Józef BAR­TOŚ ++ BAR­TOSIÓW DEPTÓW

7:00 o Boże bog wytr­wałość i wszelkie potrzebne łaski dla Pawła

7:00 + Mar­ian Woś

18:00 + Władysław SOCHA

18:00 + Piotr Alek­sander SZCZĘŚNI

ŚRODA 30 Czerwiec

7:00 + Emilia POCHROŃ

7:00 + Leszek KOWAL­SKI XXX

7:00 + Mar­ian Woś

18:00 + Stanisław MAZUREK ++ MAZURKÓW RESZKÓW KARBOWNICZKÓW

18:00 w 50 r ślubu Joanny i Andrzeja MYSZKIEWICZ o boże błog

CZWARTEK 1 Lipiec

7:00 + Tekla Antoni KUBLICCY Joanna Józef SYG­NOWSCY ++ KUBLIC­KICH SYGNOWSKICH

7:00 + Mar­ian BRUTKOWSKI

7:00 + Mar­ian Woś

18:00 + Mar­ian PLISZKA Zofia Stanisław PLISZKA

PIĄTEK 2 Lipiec

7:00 + Julianna MACIĄŻEK

7:00 + Jan SABA XXX

7:00 + Mar­ian Woś

18:00 + Julianna Jan Stanisław KOPIŃSCY

SOB­OTA 3 Lipiec

7:00 W int wyna­gradza­jącej NSNMP za grzechy nasze i całego świata

7:00 + Mar­ian Woś

18:00 + Bogusław KUROPATWA

NIEDZIELA 4 Lipiec

7:30 + Bro­nisława Bro­nisław PIETRZAK Stanisław Mar­i­anna DEPTA ++ z rodz

9.00 + KŻR

10:30 + ks. Bpa Pio­tra Hemperka 29 r sm Adam Mar­i­anna Andrzej CHEMPERKOWIE

12:00 PRO POP­ULO

17:00 +

17:00 + Mar­ian Woś

19:00 + Włodz­imierz BŁASZCZYK Jan­ina Jan WÓJCIAK

Więcej w tej kat­e­gorii: « XII Niedziela Zwykła 20 06 2021