• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIV Niedziela Zwykła– 12 09 2021

XXIV Niedziela Zwykła– 12 09 2021

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy tak licznie przynieśli ciasto dla pielgrzymów

zdąża­ją­cych pieszo w ubiegłą sobotę na uroczys­tości rocznicy koronacji Figuiy MB Kębel­skiej. Dzięku­jemy „Cisowiance” za podarowanie wódy min­er­al­nej i młodzieży z KSM-​u za pomoc w podawa­niu posiłku.

Serdecznie podz­iękowa­nia kieru­jemy o OSP z Nałęc­zowa za pomoc w porząd­kach wokół koś­cioła i plebanii.

W najbliższy wtorek przy­pada święto Pod­wyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześ­ci­jańskim godłem. Kaplica w Sadurkach jest pod wezwaniem Krzyża Świętego, dlat­ego w najbliższą niedzielę 19 wrześ­nia mieszkańcy Sadurek przeży­wać będą doroczny odpust . Serdecznie zapraszamy na sumę odpus­tową na godz­inę 12.00.

W najbliższą niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się pier­wsze bardzo ważne zebranie młodzieży przy­go­towu­jącej się do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia i ich rodziców.

W ubiegłym tygod­niu na potrzeby parafii wpłynęła jedna bez­imi­enna ofi­ara. Bóg zapłać.

W dniu dzisiejszym ofi­ary zbier­ane do puszek przed koś­ciołami naszej archi­diecezji przez­nac­zone są na Katolickie Radio Lublin.

W najbliższą sobotę 18.09. w Święto św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży zapraszamy wszys­t­kich min­is­tran­tów, lek­torów oraz kandy­datów na min­is­tran­tów na ognisko i piec­zoną kiełbasę. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 13.00 przy Domu Rekolek­cyjnym na Jabłuszku

W sobotę również zapraszamy wszys­t­kich, którzy planują zawrzeć sakra­ment małżeństwa na kon­fer­encje przed­małżeńskie przy­go­towu­jące do tego sakra­mentu. Początek spotka­nia o godz. 19.00

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

13.09. + Miącz Wacława 2r.

14.09. + Chęć Józef 3r.

15.09. + Mroze3k Jan 5r., Rymanowski Euge­niusz 3r., Paźdz­i­urek Zuzanna lr.

18.09. + Kowa­lik Leoka­dia 5r.

19.09. + Skalska Anna lr.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 13 Wrzesień

7:00 + Marta GINAL­SKA 13 r sm

7:00 + Dar­iusz LITWIŃSKI int od rodz Ciepielewskich

18:00 + Stanisław KRUK 6 r sm ++ KRUKÓW SIENKIEWICZÓW

18:00 + Helena, Józef WRÓT­NIAK greg

WTOREK 14 Wrzesień

7:00 + Ryszard, Walde­mar, Kaz­imiera, Antoni, Bar­bara HAKENBERG

7:00 + Helena, Józef WRÓT­NIAK greg

18:00 dziek błag w int Agnieszki i Marka w 25 r ślubu

18:00 dzięk błag w int Anny i Ryszarda w 25 r ślubu

ŚRODA 15 Wrzesień

7:00 + Natalia Ste­fan SKU­BIK Mar­i­anna, Fran­ciszek BREŚ

7:00 + Helena, Józef WRÓT­NIAK greg

18:00 + Mar­i­anna, Andrzej WÓJ­CIK ++ WÓJ­CIKÓW DADOSÓW

18:00 + Euge­niusz RYMANOWSKI 3 r sm

CZWARTEK 16 Wrzesień

7:00 + Alicja 1 r sm Wik­tor WÓJCICCY

7:00 + Tadeusz CHROŚ­CI­CKI int od mieszkańców z osiedla

18:00 + Fran­ciszek Anton­ina, Agnieszka, Andrzej RZEŹNIK

18:00 + Helena, Józef WRÓT­NIAK greg

PIĄTEK 17 Wrzesień

7:00 + Helena, Józef WRÓT­NIAK greg

7:00 + Tadeusz PROŃCZUK 30 dzień po pogrzebie

18:00 + Adrian i Damian REJMAK

18:00 + Kaz­imierz JARUGA 11 r sm

SOB­OTA 18 Wrzesień

7:00 + Stanisław 12 r sm, Józefa REJMAK

7:00 + Jan Mar­ian MAL­CZYŃSKI 30 dzień po pogrzebie

18:00 dzięk błag w int Katarzyny i Krzysztofa z okazji 1 r ślubu o Boże błog i potrzebne łaski

18:00 + Helena, Józef WRÓT­NIAK greg

NIEDZIELA 19 Wrzesień

7:30 + Stanisław BUREK ++ BURKÓW

9.00 + Felicja, Alek­sander ++ BOSIÓW

10:30 + Sła­womir KIJEWSKI

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Helena, Józef WRÓT­NIAK greg

19:00 + Stanisław KRUK 11 r sm ++ KRUKÓW STASIAKÓW