• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXXIII Niedziela Zwykła 14 11 2021

XXXIII Niedziela Zwykła 14 11 2021

Małymi krokami zbliżamy się do końca roku liturgicznego.

Przyszła niedziela to Uroczys­tość Chrys­tusa Króla Wszechświata — ostat­nia niedziela prze adwentem.

W związku z trans­misją mszy św. przez TVP3 Lublin z naszego koś­cioła, w przyszłą niedzielę nastąpi mała zmi­ana czasu w odpraw­ia­niu mszy św. niedziel­nej. Msza św. o 10.30 odpraw­iona będzie o pół godziny wcześniej czyli o godzinie 10.00. Jed­nocześnie infor­mu­jemy, że msza św. trans­mi­towana przez telewizję nie zwal­nia z uczest­nictwa we mszy św. w kościele.

Kończy się rok litur­giczny i kończą się prace mate­ri­alne przy naszym koś­ciele. W ostat­nim okre­sie dokońc­zono remont wnętrza budynku po byłym sklepiku, w garażach księży dokońc­zono insta­lację elek­tryczną, w dol­nej ple­banii wymieniono drzwi zniszc­zone po wła­ma­niu. Koszt tych prac i wielu mniejszych to 16.500 zł. Ponieważ parafia posi­ada jeszcze środki inwest­y­cyjne w min­ionym tygod­niu zamówiliśmy urządze­nie do automaty­cznego odsła­ni­a­nia i zasła­ni­a­nia obrazu Miłosierdzia Bożego w głównym ołtarzu. Koszt bez fan­far to 20.000 zł. Insta­lacja tego automatu nastąpi niestety dopiero w sty­czniu, gdyż taka jest kole­jka do wyko­na­nia zlece­nia. W miarę pozyski­wa­nia środ­ków w okre­sie zimowym będą jeszcze wykony­wane drobne prace na dol­nej plebanii.

W dniu dzisiejszym z racji ogłos­zonego przez Papieża Fran­ciszka „ Dnia Ubogich” w całym koś­ciele odbywa się zbiórka do puszek na rzecz najbardziej potrze­bu­ją­cych i ubogich

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

15.11.+ Zgier­ski Mar­ian 4r.

16.11. + Wój­cik Fran­ciszek 3r.

18.11. + Stępień Czesław 3r., Iży­cka Elż­bi­eta 3r.

19.11.+ Łukasik Joanna 5r.

21.11.+ Lewandowska Władysława 5r., Bączkowski Syl­wester 4r., Pawlak Lud­wik 3r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 15 Listopad

7:00 + Andrzej WĄSIK int od wnuczki Anny i prawnuków

7:00 + Mieczysław ZDY­BEL XXX dzień po pogrzebie

17:00 + Józefa Władysław Ryszard ++ TOMASZEWS­KICH Mieczysław DULKOWSKI

17:00 + Helena Zdzisław CABOŃ

WTOREK 16 Listopad

7:00 + Leszek KOWAL­SKI int od siostry Marysi

7:00 + Ewa LUS­ZOWSKA XXX

17:00 + Mar­i­anna CIEŃKUSZ 8 r sm Euge­niusz 2 r sm

17:00 + Ryszard SZY­BCZYK int od chrzesnej

ŚRODA 17 Listopad

7:00 + Jan SABA int od Jana Chmiela z rodz

17:00 + Hen­ryk GĄSIOROWSKI 1 r sm

17:00 + Andrzej MĄCIK

CZWARTEK 18 Listopad

7:00 + Helena ŚCIBIOR int od Anny Lip­nick­iej z mężem i bratem Krzysztofem

17:00 + Mar­i­anna DUDA ++ KAZANOWS­KICH KWIATKOWSKICH

17:00 W int Pauliny z okazji 24 r urodzin

PIĄTEK 19 Listopad

7:00 + Mag­dalena JÓŹWIK int od rodz Wrzosów i Doleckich

7:00 + Jan­ina WÓJ­CIK XXX

17:00 + Kaz­imierz BORUCH 19 r sm Leoka­dia Jan Władysław Leon ++ CZĘPIŃS­KICH BORUCHÓW

17:00 Za pole­canych w wypominkach

SOB­OTA 20 Listopad

7:00 + Anna Jóżef ++ MALEC­KICH TABORÓW POLESZA­KÓW ROSZKOWS­KICH MALECKICH

17:00 + Stanisław BŁASZCZYK 61 r sm ++ BŁASZCZYKÓW

17:00 dzięk błag w int Krystiana

NIEDZIELA 21 Listopad

7:30 + Jan DEPTA 7 r sm

9.00 + Zofia GIBUŁA ++ GOSIKÓW FRANCZAKÓW

10:00 PRO POPULO

12:00 + Sabina RYBKA int od chrześnicy Agnieszki z rodz.

16:00 ++ WOŁOSZYŃS­KICH CZAR­NEC­KICH KRĘGLÓW

18:00 + Hen­ryk BAR­TOŚ ++ BAR­TOSIÓW DEPTÓW