• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»XXIX Niedziela Zwykła

XXIX Niedziela Zwykła

Dzisiaj w całej Polsce obchod­zony jest kole­jny Dzień Papieski.

Tak jak pisali biskupi w swoim liś­cie w ubiegła niedzielę w całej Polsce w dniu dzisiejszym zbier­ane są ofi­ary do puszek na fun­dusz „Dzieło Nowego Tysią­cle­cia”. Jest to pomoc stype­n­di­alna dla ubo­giej młodzieży.

Jak już infor­mowal­iśmy parafia nasza otrzy­mała 16 poz­woleń na wycinkę drzew ( szczegól­nie tui ) ros­ną­cych na tere­nie naszego cmen­tarza parafi­al­nego a zagraża­ją­cych życiu i mie­niu parafian. W ubiegłym tygod­niu odbyła się wycena wycinki przez dwie firmy. Firmy mają odpowied­nie uprawnienia i poz­wole­nia z LWKZ. Jedna oferta to 47 tyś zł a druga 30 tyś zł. Jest to prawie połowa ofiar zebranych pod­czas kolędy. Do dnia dzisiejszego nikt z parafian, których groby stoją przy drzewach przez­nac­zonych do wycinki a poma­lowanych farbą czer­woną na wysokości jed­nego metra nie zaofer­ował żad­nej pomocy finan­sowej. Dlat­ego też drzewa będą wyci­nane w miarę pozyska­nia fun­duszy. Na pewno nie wszys­tkie w tym roku. Jeszcze raz zwracamy się do wszys­t­kich parafian z apelem o nien­asadzanie na tere­nie cmen­tarza żad­nych drzew i krzewów. Nowe nasadzenia mamy prawo wycinać.

Na najbliższą sobotę zapraszam wszys­t­kich Rad­nych naszej parafii na pilne spotkanie po mszy św. wieczorowej.

Przy­pom­i­namy, że kartki wypominkowe wyłożone są na bocznych ołtarzach. Składamy je w zakrys­tii lub do puszek.

Zachę­camy wychowaw­ców i młodzież szkolną do pomocy w gra­bi­e­niu liści i sprzą­ta­niu zabytkowej części naszego cmentarza.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

17.10. + Małek Stanisława 5r.

19.10. + Mrozek Janusz 2r., Wój­cik Jan­ina 1r,

20.10. + Burzyński Sła­womir 4r., Mędrak Kaz­imiera 3r.

21.10. + Romanowska Bro­nisława 4r., Sposówka Mar­iusz 3r., Samoń Irena

2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 17 Październik

7:00 + Józef RZEŹNIK int id wychowaw­ców z technikum

7:00 + Bohdan SUSZEK int od mieszk. os. Sienkiewicza

18:00 + Stanisława MAŁEK ++ MAŁKÓW GÓR­NI­AKÓW PAKUŁÓW ZAWADZKICH

18:00 dzięk błag w int Jasia w 5 r urodzin

WTOREK 18 Październik

7:00 W int kuracjuszy o Boże błog, zdrowie

7:00 ++ GINALK­SICH FRA­JSÓW PRZY­BYŁÓW NIEŚMI­AŁOWS­KICH MACIĄGÓW

18:00 ++ DADOSÓW WÓJCIKÓW

18:00 + Kaz­imiera MĘDREK 3 r sm

ŚRODA 19 Październik

7:00 + Józefa Jan MACIĄŻEK Regina Jerzy FIUT Janusz STANIAK

18:00 + Krzysztof WOŚ 32 r sm

18:00 + Jan­ina CHĘĆ 17 r sm Włodz­imierz 16 r sm

CZWARTEK 20 Październik

7:00 +

18:00 + Irena Jan SIEŃKO

18:00 + Sła­womir BURZYŃSKI Danuta Stanisław SZTER­LING dusze czyśćcowe

PIĄTEK 21 Październik

7:00 + Stanisława STACHYRA int od Jad­wigi i Stanisława Iwa­ni­aków z rodz.

18:00 + Jad­wiga WOŚ int od rodz. Wójcików

18:00 + Emilia Józef MAL­CZEWSCY ++ MAL­CZEWS­KICH ULEWS­KICH KOKARÓW

SOB­OTA 22 Październik

7:00 + Bohdan SUSZEK int od mieszk. os. Sienkiewicza

18:00 + Irena SAMOŃ 2 r sm

18:00 dzięk błag w int Anny z okazji urodzin

NIEDZIELA 23 Październik

7:30 dzięk błag w int Teresy i Alek­san­dra w 50 r ślubu

9.00 + Stanisław PIOTROWSKI 20 r sm Teresa PIOTROWSKA 33 r sm Mar­ian PIOTROWSKI 42 r sm Zofia

10:30 + Euge­niusz GRYTA 27 r sm

12:00 PRO POP­ULO

17:00 + Bogu­miła Jan ZIELIŃSCY Wanda Zyg­munt ZUBRZYCCY

19:00 + Jad­wiga LEWANDOWSKA 5 r sm Euge­niusz Artur ++ z rodz