• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W sobotę 14 lipca w ramach Nałęc­zowskiego Diver­ti­mento w naszej świą­tyni o godzinie 19.00 odbędzie się kon­cert, w pro­gramie którego wys­tąpi Robert Grudzień — organy i Georgij Agratina — cym­bały i flet­nia Pana. Parafian i kuracjuszy serdecznie zapraszamy.

Wszys­tkim, którzy przy­czynili się do god­nego przeży­cia naszego odpustu parafi­al­nego składamy serdeczne Bóg zapłać. W tym tygod­niu przy­padają I Czwartek, Piątek i Sob­ota miesiąca. W I Piątek spowiedź od godziny 17.30.

Koś­ciół jest miejscem świę­tym. Przy­pom­i­namy o odpowied­nim stroju w świątyni.