• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Olimpiada KSM

Olimpiada KSM

XVI Olimpiada KSM AL odby­wała się pod hasłem „Bądź jak św. Stanisław” i została zor­ga­ni­zowana przez odd­ział „For­ti­tudo” z Nałęczowa.

XVI Olimpiada Sportowa KSM AL o Puchar św. Stanisława Kostki, 21 października 2017 r.

Tego dnia min­uty wymierzane były uderzeni­ami piłek różnej wielkości i koloru, a godziny nabier­ały znaczenia zależnie od wyników ogłaszanych po sędziows­kich gwiz­d­kach. Serca KSM– owiczów biły inten­sy­wnymi emoc­jami i z pewnoś­cią były złąc­zone jedną nadzieją-​stanąć na podium w blasku złotego Pucharu św. Stanisława Kostki.

Czy to było najważniejsze? Otóż nie, naj­cen­niejsze było doświad­cze­nie obec­ności Boga Żywego, przy­jaźni drugiego człowieka, wspól­noty Koś­cioła przepełnionego entuz­jazmem i odważne świadectwo wiary. Oto istota każdej olimpiady sportowej KSM AL, zgodna z mot­tem życia św. Stanisława, który zwykł maw­iać „Do wyższych rzeczy zostałem stwor­zony i dla nich winienem żyć”. Nie inaczej było w Nałęczowie.

XVI Olimpiada KSM AL odby­wała się pod hasłem „Bądź jak św. Stanisław” i została zor­ga­ni­zowana przez odd­ział „For­ti­tudo” z Nałęc­zowa. Składamy serdeczne podz­iękowa­nia dla Dyrekcji Szkoły Pod­sta­wowej im. Ste­fana Żerom­skiego, na tere­nie której odby­wały się rozgrywki.

Cen­tral­nym punk­tem tego dnia była Msza Święta, która zgro­madz­iła 25 odd­zi­ałów KSM AL w koś­ciele parafi­al­nym św. Jana Chrz­ci­ciela. Po Eucharys­tii około 300 młodych osób wyszło na ulice miasta, aby w uroczystym marszu ku czci św. Stanisława ogłosić mieszkań­com Ewan­gelię przez radosny śpiew pełen wiary i miłości do Pana.

W hali sportowej wraz z pier­wszym gwiz­d­kiem rozpoczęły się roz­gry­wki, a co za tym idzie — zacięta walka między druży­nami o puchar naszego świętego patrona.

Pier­wszy raz w his­torii olimpiady udało się urządzić zawody pływackie, za co gorąco dzięku­jemy Zarzą­dowi Spółki Uzdrowisko Nałęczów, ponieważ nieod­płat­nie mogliśmy korzys­tać z kom­pleksu wod­nego w Atrium, mieszczącego się w Parku Zdro­jowym, a wiec w sercu Nałęczowa.

Zawod­nicy star­towali w dwu­nastu konkurenc­jach, przy­pom­i­na­ją­cych swoją nazwą, że prag­niemy być jak św. Stanisław. Oto kilka przykładów: „prze­bij się do nieba” to nazwa dla siatkówki, „odbij zło, zaser­wuj dobro” – dla tenisa stołowego, „wypłyń na głębię” – dla pły­wa­nia, „celuj do wyższych rzeczy” — dla rzutu do kosza, „przeskocz prze­ci­wności” – dla skakanki zespołowej.

Dzięku­jemy wszys­tkim odd­zi­ałom, które zaan­gażowały się w konkurencję chary­taty­wną i przeprowadz­iły akcje dla Wymar­zonego Domu Młodych. Łącznie przekaza­l­iśmy na WDM 4506 zł.

Po kilku godz­i­nach zma­gań sportowych wyniki prezen­tują się następu­jąco:
1 MIEJSCE: KSM „Paruzja” z Konop­nicy
2 MIEJSCE: KSM „Odkupi­eni” ze Świd­nika
3 MIEJSCE: Zarząd KSM AL
Zwycięz­com jeszcze raz serdecznie grat­u­lu­jemy i mamy nadzieję, że ten dzień był cza­sem dobrej zabawy dla wszys­t­kich, a przede wszys­tkim, iż każdy z uczest­ników umoc­nił w sobie tę pewność, że „w dobrych zawodach wys­tąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2Tm 4,7).

Dzięku­jemy wszys­tkim spon­sorom za pomoc w zor­ga­ni­zowa­niu tegorocznej olimpiady.

Funda­torami nagród głównych byli:

Bur­mistrz Miasta Nałęczów

Bank Spółdziel­czy w Nałęczowie

Luxmed w Nałęczowie

Dwór Nałęc­zowski „Vitalis Spa”

Funda­torami nagród w poszczegól­nych konkurenc­jach byli:

Insty­tut Edukacji Logope­dy­cznej w Nałęczowie

Uzdrowiskowy Szpi­tal Kole­jowy w Nałęczowie

Siostry Urszu­lanki w Nałęczowie

Nałęc­zowska Spółka Handlowa

Wydawnictwo Archi­diecezji Lubel­skiej Gaudium

Wydawnictwo Quo Vadis w Lublinie

Funda­torami posiłków pod­czas trwa­nia imprezy byli:

Sana­to­rium Rol­nik w Nałęczowie

Piekar­nia Nałęc­zowska Pana Michała Obla

Piekar­nia Panów Michała i Krzysztofa Zubrzyckich

Stołówka „w Starej Aptece”

Zajazd „Jan”

Sklep Spoży­w­czo Prze­mysłowy pana Pio­tra Krakowiaka w Nałęczowie

Wodę min­er­alną w cza­sie olimpiady zapewnili nam:

Firma Nes­tle Waters Pol­ska – Nałęczowianka

Firma Nałęczów Zdrój – Cisowianka

Obiekty sportowe udostęp­nili nieodpłatnie:

Szkoła Pod­sta­wowa im. Ste­fana Żerom­skiego w Nałęczowie

Spółka Uzdrowisko Nałęczów (basen)

Nagłośnie­nie zapewnił Nałęc­zowski Ośrodek Kultury

Służbę ratown­ika medy­cznego w formie wolon­tariatu pełniła Pani Monika Daniluk.

Wszys­tkim spon­sorom, dobroczyń­com i wolon­tar­ius­zom serdecznie dziękujemy!

OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM OLIMPIADA KSM

Więcej w tej kat­e­gorii: « Różaniec do Granic Kon­cert »