• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Zalece­nia dusz­paster­skie na czas trwa­nia epi­demii w okre­sie Wielkanocnym

Zalece­nia dusz­paster­skie na czas trwa­nia epi­demii w okre­sie Wielkanocnym

ZALECE­NIA DUSZ­PASTER­SKIE
na czas trwa­nia stanu epidemii

W związku z trwa­ją­cym stanem epi­demii i najnowszymi zarządzeni­ami organów państ­wowych oraz w naw­iąza­niu do Dekretu Kon­gre­gacji ds. Kultu Bożego i Dyscy­pliny Sakra­men­tów z dnia 19 i 25 marca br., Wskazań Prezy­dium Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski z dnia 21 marca br. oraz Komu­nikatu prze­wod­niczącego KEP z dnia 24 marca br., pole­cam co następuje:

Spra­wowanie sakramentów

 1. Od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub w innych cel­e­brac­jach może uczest­niczyć maksy­mal­nie do 5 osób, nie licząc osób sprawu­ją­cych posługę (por. www​.gov​.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbęd­nych usługu­ją­cych, mają to być w pier­wszej kole­jności osoby zamaw­ia­jące intencję mszalną. Należy liczyć wchodzą­cych, a na drzwiach koś­ciołów trzeba wywiesić stosowną infor­ma­cję, przekazu­jąc ją wiernym także drogą inter­ne­tową. Koś­cioły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.
 2. Jeśli przewidziano Mszę św. kon­cele­browaną, to – w celu umożli­wienia uczest­nictwa w niej przed­staw­icielom rodzin zamaw­ia­ją­cych każdą z intencji – należy rozważyć odpraw­ie­nie osob­nych celebracji.
 3. W kapli­cach domów zakon­nych w cel­e­brac­jach uczest­niczyć mogą jedynie mieszkańcy domu i ewen­tu­al­nie stali pracownicy.
 4. Ogranicze­nie liczby uczest­ników zgro­madzenia do 5 osób obow­iązuje również pod­czas liturgii pogrze­bowej. Do tego grona nie zal­icza się cel­e­bransa, posługu­ją­cych i pra­cown­ików firmy pogrzebowej.
 5. Spra­wowanie sakra­mentu pokuty i pojednania:
  • Należy udostęp­nić wiernym numer tele­fonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z dusz­pasterzem na indy­wid­u­alną spowiedź.
  • Dusz­pasterze winni zachować dys­pozy­cyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
  • Spowiedź może mieć miejsce w często dezyn­fekowanych otwartych kon­fesjon­ałach lub w osob­nych pomieszczeni­ach, umożli­wia­ją­cych spra­wowanie tego sakra­mentu z zachowaniem więk­szej odległości między pen­i­ten­tem a spowiednikiem.
  • Osoby, które nie mają możli­wości przys­tąpi­enia do spowiedzi, należy pouczyć o możli­wości wzbudzenia aktu żalu doskon­ałego, którego moty­wem nie jest lęk przed karą, ale miłość do Pana Boga. Taki akt przy­wraca łaskę uświę­ca­jącą w razie niemożności spowiedzi. Pow­iązany być winien z moc­nym postanowie­niem wyz­na­nia grzechów przy najbliższej okazji.
  • Po usta­niu epi­demii we wszys­t­kich parafi­ach zor­ga­ni­zować należy spowiedzi parafialne.
 6. Wiernym, którzy o to poproszą, można udzielać Komu­nii św. poza liturgią z wyjątkiem:
  • Wielkiego Piątku, kiedy to Komu­nii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym.
  • Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komu­nii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.
 • Należy pamię­tać o zakazie odwiedza­nia osób będą­cych w kwaran­tan­nie domowej.

Cel­e­bracje Wielkiego Tygodnia

 1. Upamięt­nie­nie wjazdu Pana Jezusa do Jero­zolimy powinno być obchod­zone wewnątrz budynku sakral­nego. W koś­ciołach kat­e­dral­nych należy zas­tosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzym­ski, zaś w koś­ciołach parafi­al­nych trzecią.
 2. Msza Święta Krzyżma zostanie odpraw­iona w Wielki Czwartek w Archikat­e­drze o godz. 10.00 jedynie w wąskim gronie kapłanów i usługu­ją­cych. Pod­czas liturgii poświę­cone zostaną oleje święte, które w zakrys­tii kat­edry księża dziekani mogą ode­brać w Wielki Piątek, Wielką Sobotę lub w dni powszed­nie Oktawy Wielka­nocy. Odnowie­nie przyrzeczeń kapłańs­kich będzie miało miejsce po usta­niu stanu epidemii.
 3. Cel­e­bracje Świętego Triduum Paschal­nego spra­wowane w Archikat­e­drze trans­mi­towane będą przez stronę inter­ne­tową parafii kat­e­dral­nej. Księży pro­boszczów zachę­cam do orga­ni­zowa­nia trans­misji online Mszy św. i nabożeństw odpraw­ianych w koś­ciołach parafialnych.
 4. Pod­czas liturgii Świętego Triduum Paschal­nego należy przestrze­gać następu­ją­cych zasad:
  • Pod­czas Mszy Wiecz­erzy Pańskiej należy opuś­cić obrzęd obmy­cia nóg (mandatum).
  • W Wielki Piątek w mod­l­itwie powszech­nej ma zostać dołąc­zone wezwanie w związku z panu­ją­cym stanem epi­demii. Stosowny tekst dotrze do parafii w ter­minie późniejszym.
  • Cześć Krzyżowi należy odd­awać przez przyk­lęknię­cie lub głęboki skłon, bez kon­taktu bezpośredniego.
  • W celu umożli­wienia poszczegól­nym wiernym indy­wid­u­al­nej mod­l­itwy można podtrzy­mać zwyczaj tzw. „ciem­nicy” i „Grobu Pańskiego”.
  • Pod­czas Wig­ilii Paschal­nej opuszcza się poświęce­nie ognia. W liturgii chrz­ciel­nej ma być zachowane jedynie odnowie­nie przyrzeczeń chrzcielnych.
  • Zami­ast pro­cesji rezurek­cyjnej zaleca się, aby cel­e­brans na zakończe­nie liturgii udzielił bło­gosław­ieństwa Najświęt­szym Sakra­mentem przed bramą kościoła.
 5. W parafi­ach nie należy orga­ni­zować poświece­nia pokar­mów na stół wielka­nocny. W tym roku tzw. „świę­conka” ma mieć charak­ter liturgii domowej. Przed śni­adaniem niedziel­nym bło­gosław­ieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna osoba dorosła.
 6. W celu lep­szego przeży­cia mod­l­itwy w domach pod­czas Wielkiego Tygod­nia i Niedzieli Wielka­noc­nej przy­go­towane zostaną pomoce dusz­paster­skie dostępne na stronie inter­ne­towej Archidiecezji.

Pier­wsza Komu­nia Święta

 1. Do Wielka­nocy odwołane są wszys­tkie spotka­nia z dziećmi komu­ni­jnymi i ich rodzi­cami. Przyj­mu­jemy zasadę, że dopóki szkoły pozostaną zamknięte, nie orga­nizu­jemy dla dzieci żad­nych spotkań w parafii.
 2. Po Wielka­nocy:
  • Wari­ant I: Jeżeli stan epi­demii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszys­tkie I Komu­nie Święte w okre­sie trwa­nia stanu epidemii.
  • Wari­ant II: Jeżeli po Wielka­nocy dzieci wrócą do szkół i stan epi­demii zostanie odwołany, decyzję o ter­minie I Komu­nii Świętej pode­j­muje pro­boszcz w porozu­mie­niu z rodzicami.
 3. Dusz­pasterzy zachę­cam, by byli w stałym kon­tak­cie (jeśli nie oso­bistym, to tele­fon­icznym lub mailowym) z rodzi­cami dzieci komu­ni­jnych i wsłuchi­wali się w ich potrzeby, nie wyk­lucza­jąc możli­wości indy­wid­u­al­nej Komu­nii Świętej.
 4. Udzielanie sakra­mentu bierz­mowa­nia jest zaw­ies­zone do czasu odwoła­nia stanu epi­demii. Nowe ter­miny należy ustalić z bisku­pem szafarzem.

Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznoś­ci­ach epi­demii, a wszys­tkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń państ­wowych i wynika­ją­cych z nich reg­u­lacji koś­ciel­nych. Wielka wdz­ięczność należy się lekar­zom, pielęg­niarkom i wolon­tar­ius­zom za ich ofi­arną, wręcz bohater­ską służbę. Ich wysiłkom ratowa­nia życia i zdrowia ludzkiego towarzyszy nasze duchowe wspar­cie. Mod­l­itwą oga­r­ni­amy chorych, prze­by­wa­ją­cych w szpi­ta­lach oraz tysiące ludzi odby­wa­ją­cych kwaran­tannę i niepewnych stanu swo­jego zdrowia.

Obecna pan­demia, o niespo­tykanych w his­torii kon­sek­wenc­jach dla życia codzi­en­nego oby­wa­teli oraz funkcjonowa­nia insty­tucji życia społecznego i gospo­dar­czego, szczegól­nie bolesna jest dla wiernych, pozbaw­ionych dostępu do Eucharys­tii i sakra­men­tów Koś­cioła. Ufamy, że Bóg miłosierny wyprowadzi dobro także z obec­nych trud­nych doświad­czeń, z których wyjdziemy odnowieni duchowo i umoc­nie­nie w wierze i miłości.

Z serca wszys­tkim błogosławię

+ Stanisław Budzik
Arcy­biskup Met­ro­polita Lubelski

Lublin, 25 marca 2020 r.