• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności»Niedziela Zmartwych­w­sta­nia

Niedziela Zmartwychwstania

Drodzy Parafi­anie, Kuracjusze i Goście.

Zmartwych­w­stanie Chrys­tusa to zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.

W trud­nych dla wszys­t­kich cza­sach pan­demii pełnych niepewności, niepokoju, czy wręcz stra­chu wypa­tru­jemy promyka nadziei i umocnienia.

Niech źródłem tej nadziei, radości i pokoju, będzie nasze otwar­cie na Zbaw­iciela, który przy­chodzi w cichości poranka Zmartwych­w­sta­nia. Przy­chodzi ze swoim miłosierdziem i z mocą, by obdarzyć nas obfi­cie łaskami i pocieszyć w chwilach zwąt­pi­enia i próby.

Wszys­tkim życzymy bło­gosław­ionych, rados­nych Świąt Wielka­noc­nych oraz wielkiej cier­pli­wości w dochodze­niu do normalności.

Jutro drugi dzień świąt. Msze św. jak w każdą niedzielę. Taca trady­cyjnie przez­nac­zona będzie na KUL.

Ogłoszenia:

Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy pomogli nam w god­nym przeży­ciu Wielkiego Postu i Triduum Paschal­nego. Dzięku­jemy za pomoc w deko­racji Ciem­nicy i Grobu Pańskiego. Dzięku­jemy za deko­racje kwiatami świą­tyni i wszelkie dary do kuchni na plebanii.

Z racji oktawy Wielka­nocy w najbliższy piątek nie obow­iązuje nas post.

Najbliższa niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego — patronalne święto „CAR­I­TAS”. Po mszach świę­tych zbier­ane będą ofi­ary do puszek dla najbardziej potrzebujących.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

05.04. + Błaszczyk Czesława 3r.

06.04. + Kowal­czyk Edward 4r., Zielonka Halina 3r., Barszcz Stanisława 2r.

07.04. + Perzak Andrzej 5r.

08.04. + Gryta Stanisław lr.

09.04. + Sta­niak Janusz 3r., Paciejew­ska Jad­wiga 2r.

10.04. + Wój­cik Mał­gorzata 3r.

11.04. + Kucaba Sabina 5r.