• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Uroczys­tość odpus­towa ku czci Nar­o­dzenia Św. Jana Chrz­ci­ciela 23 6 2024

Uroczys­tość odpus­towa ku czci Nar­o­dzenia Św. Jana Chrz­ci­ciela 23 6 2024

Dzisiaj w naszej parafii przeży­wamy uroczys­tość ku czci Nar­o­dzenia Św. Jana Chrzciciela.

Dzięku­jemy Bogu za naszego patrona i Jego wiekową opiekę nad naszą parafią . To wielki Nauczy­ciel i Świadek Bożej prawdy, za którą oddał życie. Ciesząc się nar­o­dz­i­nami Św. Jana Chrz­ci­ciela warto zas­tanowić się nad swoim życiem, nad zgod­noś­cią naszych czynów z wyz­nawaną przez nas wiarą.

W najbliższą sobotę 29 czer­wca przy­pada Uroczys­tość Św. Apos­tołów Pio­tra i Pawła. Ponieważ w kalen­darzu świeckim jest to dzień powszedni, msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.00, 9.00 i 18.00. W Sadurkach o 9.00.

Trwają jeszcze zapisy do sank­tu­ar­iów Francji. Jeśli do 15 lipca nie będzie kom­pletu uczest­ników, piel­grzymka będzie odwołana.

W ubiegły piątek rozpoczęliśmy wakacje. U progu czasu waka­cyjnego pamię­ta­jmy, że od Boga i Jego przykazań wakacji nie ma. Nie zapom­i­na­jmy o niedziel­nej mszy św. i odpowied­nim stroju w świątyniach.

Serdecznie dzięku­jemy za indy­wid­u­alne ofi­ary przez­nac­zone na potrzeby naszej świątyni.

W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

24.06. + Depta Kaz­imiera 2r.

27.06. + Kuś Janusz 3r.

28.06. + Rej mak Stanisław 2r.

30.06. + Dobrza­ńska Izabella 3r., Borkowski Mirosław 2r..

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 24 Czerwiec

7:00 + Jan Stanisław KRAWCZYŃSCY

7:00 + Wanda Józef KOZDRUŃ

18:00 + Jan­ina SPASÓWKA

18:00 + Helena Jan DARMOCHWAŁ

WTOREK 25 Czerwiec

7:00 + Kaz­imiera DEPTA 2 r sm Zbig­niew Marta DEPTA

7:00 + Maria Jan Stanisław ADAMCZYK

18:00 + Jan POD­KOW­IŃSKI int od rodz. Kmitów i Bresiów

18:00 + Krzysztof WRZOS 3 r sm

ŚRODA 26 Czerwiec

7:00 dzięk błag z okazji imienin z prośbą o Boże błog opiekę MB zdrowie dla męża Jana

7:00 + Jan­ina WRONKA

18:00 + Krystyna Kępa Kaz­imierz Zbig­niew Wiesława KĘPA Jan GÓRSKI

18:00 + Jan­ina Fran­ciszek ++ OSTROWS­KICH PAPROTÓW

CZWARTEK 27 Czerwiec

7:00 + Krzysztof GIBUŁA int od siostry Mał­gorzaty z rodz

7:00 + Wiesław CABOŃ XXX

18:00 + Władysława Janusz Czesław Wiesław Jan Jakub Anna ++ ZABIEGŁYCH Michał Katarzyna Mirosław Tadeusz ++ ZABIEGŁYCH

18:00 + Fran­ciszka Fran­ciszek MIĄCZ Stanisław PRZEPIÓRKA ++ z rodz

PIĄTEK 28 Czerwiec

7:00 + Lucyna KĘDRA Kaz­imierz ++ KĘDRÓW

7:00 dzięk z prośbą o Boże błog opiekę MB zdrowie dla Hulia Tomasy Bar­bary Ewy Hulia juniora i całej rodziny

18:00 + Stanisław WÓJCIAK

18:00 + Zdzisław Lucyna Maria Jerzy GÓR­NIAK Krystyna Adam OLSZTA Krzysztof TARKA Maria Mar­ian Cezary JASIŃSCY

SOB­OTA 29 Czerwiec

7:00 w int Pana Pio­tra– kościelnego

7:00 + Walde­mar Ryszard Dorota ++ SZYM­CZYKÓW GOGOŁÓW FIRLEJÓW

18:00 + Ste­fa­nia Mar­ian BŁASZCZYK Janusz Zbig­niew ++ z rodz

18:00 + Piotr Alek­sander ++ SZCZĘSNYCH

NIEDZIELA 30 Czerwiec

7:30 + Jan­ina 3 r sm Edward Jan Helena JARUGA Szczepan Ste­fa­nia SZYMCZYK

9.00 + Mar­ian KUTA

10:30 + Mirosław BORKOWSKI 2 r sm Maria Bogusław BORKOWSCY

12:00 PRO POP­ULO

17:00 dzięk błag w int Anny i Marcina; Moniki i Pawła i dla ich dzieci

19:00 + Jan­ina GAR­CZYŃSKA 9 r sm Władysław Anna Krzysztof ++ GAR­CZYŃS­KICH GŁOSÓW