• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»VI Niedziela Wielka­nocna — 05 05 2013

VI Niedziela Wielka­nocna — 05 05 2013

W przepięknym miesiącu maju zapraszamy wszys­t­kich czci­cieli Matki Bożej na nabożeństwa majowe odpraw­iane w naszym koś­ciele po mszy św. o godzinie 18.00, a w niedzielę po mszy św. o godzinie 17.00.

 • W przepięknym miesiącu maju zapraszamy wszys­t­kich czci­cieli Matki Bożej na nabożeństwa majowe odpraw­iane w naszym koś­ciele po mszy św. o godzinie 18.00, a w niedzielę po mszy św. o godzinie 17.00.
 • Przez cały miesiąc maj trwa akcja „Waka­cyjne dzieło pomocy”. Na ten cel można złożyć ofi­ary do puszki sto­jącej na bocznym ołtarzu. Poz­wolą one zor­ga­ni­zować wakacje dla dzieci z ubogich rodzin.
 • We wtorek i czwartek po mszy św. o godzinie 18.00 odbędą się spotka­nia z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.
 • W najbliższą niedzielę przeży­wać będziemy Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Taca z tego dnia przez­nac­zona będzie na Lubel­skie Sem­i­nar­ium Duchowne.
 • Serdecznie dzięku­jemy Państwu Kisielewskim za poma­lowanie kon­tenera na śmieci z naszego cmen­tarza, a Panu Woj­ciechowi Kowal­skiemu za podarowanie farby. Jed­nocześnie apelu­jemy o ostrożność przy wyrzu­ca­niu śmieci z cmen­tarza do kon­tenera i nie zaprósze­nie już po raz kole­jny ognia.
 • Dzięku­jemy Pan­iom z KGW z Bochot­nicy za pomoc przy sadze­niu kwiatów przy koś­ciele i plebanii.
 • W ostat­nim okre­sie czasu na potrzeby parafii, a szczegól­nie na prace wykony­wane przy parafii wpłynęły trzy ofi­ary 1000, 500 i 200 zł. Serdecznie dziękujemy.
 • Region­alne Sto­warzysze­nie Dzi­ałań Społecznych „ U źródła” zaprasza do włączenia się w akcję sprzą­ta­nia świata. Zbiórka śmieci w lesie w Czesław­icach odbędzie się w dni­ach od 6 do 9 maja od godziny 17.00. 10 maja odbędzie się ognisko pod­sumowu­jące akcję

o godzinie 17.00. Przewidziane też atrakcje dla dzieci.

 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

06.05. + Rej­mak Tadeusz 3r., +Syr­watka Sabina 3r.

07.05. + Kupiński Fran­ciszek 3r., +Jasińska Mar­i­anna 1r.

09.05. + Rej­mak Ste­fa­nia 2r.

10.05. + Łysko Mał­gorzata 5r., +Jusiak Danuta 4r., +Rej­mak Stanisław 4r., +Swaczyna Hen­ryk 3r.

11.05. + Depta Władysław 4r.

12.05. + Drewnicka Kinga 2r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 6 MAJA

7:00W 23 rocznicę ślubu Agaty i Andrzeja — dziękczynna z prośbą o dal­sze bło­gosław­ieństwo dla nich i dzieci Marii-​Magdaleny i Mikołaja

18:00 Józef Maciążek ()

18:00 Tadeusz Rej­mak (3 ) Jan Jan­ina ††Depta

WTOREK 7 MAJA

7:00 — † Jan­ina Jusiak (6 ) Zyg­munt Jusiak

18:00 Stanisław Władysław Józefa ††Więck­ows­kich

18:00 Jan Myszkiewicz Tadeusz Rej­mak

ŚRODA 8 MAJA

7:00 — † Zofia Stanisław Jad­wiga Jan­ina Kaz­imierz Jan Maria Jerzy ††Jed­likows­kich Adam Stanisława ††Trze­ciak

7:00O zdrowie dla Stanisława

18:00 Alicja Goluch

18:00 Stanisław Sow­iński (8 )

CZWARTEK 9 MAJA

7:00 — † Stanisław Stanisława ††Koz­druń

7:00 — † Amelia Cieś­lik (XXX DZpŚ)

18:00 Jan Stanisława ††Kali­tows­kich

18:00 Stanisław Rej­mak Stanisław Kowalewski Zyg­munt Jaślon

PIĄTEK 10 MAJA

7:00 — † Jerzy Litwiński

18:00 Zofia Stanisław Paweł ††Maciążek Julia Michał ††Piech Helena Bolesław ††Błaszczyk Bog­dan Czeczko

18:00 Justyna Patyra (5 )

SOB­OTA 11 MAJA

7:00 — † Józef Ignaciuk Kinga-​Anna Drewnicka

7:00 — † Bar­bara Wrze­sińska (XXX DZpŚ)

18:00 †† Samoniów ††Leś­ni­aków ††Klaczyńs­kich

18:00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Dominiki w 18 rocznicę urodzin

NIEDZIELA 12 MAJA

7:30 — † Stanisław Bro­nisława Jan­ina ††Boczek

9:00 - Fran­ciszek Kupiński (3 )

10:30 - Danuta Jusiak () ††Jusi­aków ††Mazurów

12:00 PRO POP­ULO

17:00 Zofia Sta­niak (imienin) Stanisław

19:00 Roman Kraw­czyński (31 ) Mieczysław Zenon Marek ††Kucaba Fran­ciszka Michał Mar­ian ††Boruch