• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Chrys­tusa Króla — 26.11.2017

Chrys­tusa Króla — 26.11.2017

Czas przy­go­tować się do Adwentu –okresu rados­nego i pobożnego oczeki­wa­nia na przyjś­cie Jezusa Chrys­tusa. Wejdźmy w ten piękny czas wyciszeni i odpowied­nio przygotowani.

 • Dzisiejsza Uroczys­tość Jezusa Chrys­tusa Króla Wszechświata to ostatni akord roku litur­gicznego przed adwen­towym wyciszeniem.
 • Czas przy­go­tować się do Adwentu –okresu rados­nego i pobożnego oczeki­wa­nia na przyjś­cie Jezusa Chrys­tusa. Wejdźmy w ten piękny czas wyciszeni i odpowied­nio przy­go­towani. Najbliższa niedziela to I Niedziela Adwentu.
 • W gablotach w przed­sionku koś­cioła i na zewnątrz koś­cioła wywies­zone są listy z kandy­datami na Rad­nych Parafi­al­nych. Trzy osoby pisem­nie zrezyg­nowały z kandy­dowa­nia. Wybory odbędą się za tydzień w niedzielę. W przed­sionku koś­cioła będzie można pobrać opieczę­towane pieczę­cią parafi­alną kartki do głosowa­nia i wpisu­jemy na nie nazwisko swo­jego kandy­data. Gło­sują osoby dorosłe i należące do naszej parafii. W koś­ciele parafi­al­nym mogą głosować również osoby z Sadurek zaz­nacza­jąc na kartce „SADURKI”. Prosimy o poważne potrak­towanie tych wyborów. Poczu­jmy się odpowiedzialni za naszą parafię.
 • Infor­ma­cja bardzo ważna! W ubiegłym tygod­niu ze ścian naszego koś­cioła zniknęły stacje drogi krzyżowej a pojaw­iły opraw­ione zdję­cia z naszych stacji drogi krzyżowej. To był ostatni dzwonek by ura­tować te stacje przed zniszcze­niem przez korniki. Stacje zostaną pod­dane kon­serwacji i pewne ele­menty zostaną pozło­cone. Koszt renowacji jed­nej stacji to 1.367 zł i 28 gr. Tegoroczne ofi­ary z kolędy przez­nac­zone będą na ten cel i na mar­murowy ołtarz soborowy wraz z ambonką do naszego koś­cioła. W naszym dekana­cie jesteśmy prze­dostat­nim koś­ciołem, który takiego ołtarza nie posi­ada. Pro­jekt ołtarza został już ustalony z kon­ser­wa­torem zabytków i zle­cony do real­iza­cji. Dwie rodziny zadeklarowały pokrycie kosztów renowacji po jed­nej stacji drogi krzyżowej. Być może jeszcze ktoś się zna­jdzie. Warto zostawić w koś­ciele taką pamiątkę.
 • W min­ionym tygod­niu wpłynęły następu­jące ofi­ary na nowy sys­tem grzew­czy w naszym koś­ciele dwie po 50 zł. jedna 100zł i jedna 300zł. Bóg zapłać.
 • W sklepiku i w zakrys­tii są do naby­cia parafi­alne kalen­darze na 2018r.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

29.11. + Depta Tadeusz 2r.

30.11. + Dados Józef 4r.

01.12. + Obołończyk Marek 4r.

02.12. + Ole­jnicka Bar­bara 3r., +Jezier­ski Ste­fan 1r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 27 LISTOPADA

7:00 Helena Chruściewicz-​Filipowicz (od sąsi­adów z bloku 1 maja 18)

17:00– † Zdzisław Pochroń (43 ) Teresa Pochroń

17:00 Bro­nisława Jan Ste­fan Wolińscy Fran­ciszek Józefa Stanisław Jan Stachyra

WTOREK 28 LISTOPADA

7:00 Genowefa Adamiec

17:00 - Andrzej Wierze­jski (urodz, imienin) ††Wierze­js­kich ††Korzeniows­kich

17:00 Hanna Saba (od Jerzego i Ewy)

ŚRODA 29 LISTOPADA

7:00 Ryszard Lachewicz (od córki chrzest­nej Bar­bary)

17:00 — † Andrzej Kuzdraliński

17:00 Andrzej Wierze­jski (urodzin, imienin)

CZWARTEK 30 LISTOPADA

7:00Dziękczynno-​błagalna z racji 2 urodzin Marcela

7:00 Hen­ryka Wijaszka (XXX DZpŚ)

17:00 Józef Dados (4 ) Helena

17:00 — † Andrzej Maciążek

PIĄTEK 1 GRUDNIA

7:00†† Dusze w czyśćcu cierpiące

7:00 Andrzej Kęsik (XXX DZpŚ)

17:00– † Eligiusz Dudko (imienin)

17:00 Bożena Zwolakiewicz (12 ) Bolesław Zbig­niew Zofia

SOB­OTA 2 GRUDNIA

7:00 Ste­fan Jezier­ski (1 ) Mar­i­anna Bro­nisław ††Jezier­s­kich

7:00 Euge­niusz Tuźnik (XXX DZpŚ)

17:00 — † Bar­bara Piotr Ole­jniccy

17:00– † Zbig­niew Lambrecht

NIEDZIELA 3 GRUDNIA

7:30 — † Halina Władysław Skalscy ††Kraw­ców ††Skals­kich

9:00Za żywych i †† członków KŻR

10:30 Kaz­imierz Wój­tow­icz (17 )

12:00PRO POP­ULO

16:00 — † Genowefa Piotr Rodzik Andrzej Kuz­dral­iński ††Rodzików ††Kuz­dral­ińs­kich

18:00 Natalia Piech (imienin) Wanda Jan Mazurkiewicz