• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»I Niedziela Adwentu — 03.12.2017

I Niedziela Adwentu — 03.12.2017

Dzisiaj w całym Koś­ciele rozpoczy­namy Adwent. REKOLEKCJE W NASZEJ PARAFII ROZPOCZNĄ SIĘ 17 GRUDNIA.

 • Dzisiaj w całym Koś­ciele rozpoczy­namy Adwent. REKOLEKCJE W NASZEJ PARAFII ROZPOCZNĄ SIĘ 17 GRUD­NIA. –Adwent, to czas, który ma nas przy­go­tować do Świąt Bożego Nar­o­dzenia, do naszego spotka­nia ze Zbaw­icielem w wieczności. Roraty w naszej świą­tyni odpraw­iane będą w dni powszed­nie o godzinie 7.00 rano. Serdecznie zapraszamy.
 • W najbliższy piątek przy­pada Uroczys­tość Niepokalanego Poczę­cia NMP. Msze w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.00. Nie będzie mszy św. o 12.00. W Sadurkach o 9.00. W tym dniu nie obow­iązuje nas post.
 • Od jutra rozpoczy­namy w naszej parafii roznosze­nie opłatków na stół wig­ili­jny. Roznosze­niem opłatków zajmą się osoby upoważnione przez ks. Pro­boszcza. Za zgodą Rady Parafi­al­nej, co stało się już trady­cją naszej parafii wierni będą mogli złożyć dodatkową DOBROWOLNĄ ofi­arę . W tym roku wierni przy­by­wa­jący do koś­cioła w Nałęc­zowie będą mogli złożyć ofi­arę na dokończe­nie obkłada­nia naszego kolum­bar­ium pły­tami mar­murowymi jak to jest w dwóch pier­wszych rzę­dach. Wierni w Sadurkach będą mogli złożyć dodatkową ofi­arę na elek­tron­icznego zdal­nie sterowanego organ­istę do swo­jej kapl­icy. Pan Organ­ista, który w ubiegłym roku pier­wszy raz roznosił opłatki będzie je również roznosił w tych samych miejs­cach i w tym roku. Z tym, że na wioskach będzie to robił w godz­i­nach przed­połud­niowych a w Nałęc­zowie popołud­niu. W pozostałych miejs­cach będzie jak co roku. Gdyby kogoś nie było w domu w cza­sie roznoszenia opłatka, można go będzie nabyć w zakrys­tii lub w sklepiku już od dzisiaj. Za zrozu­mie­nie i ofi­ary już dzisiaj serdecznie dziękujemy.
 • Od dzisiejszej niedzieli w zakrys­tii i w naszym sklepiku będzie można nabyć Wig­ili­jne Świece różnego ksz­tałtu i koloru. Świece te stały się piękną trady­cją na naszych Wig­ili­jnych stołach. To już 23 lata jak wierni poprzez zakup tych świec poma­gają god­nie przeżyć święta najbardziej potrze­bu­ją­cym. Na bocznych ołtarzach i w przed­sionku koś­cioła wyłożone są też torby CAR­I­TAS na paczki dla ubogich rodzin. Media nagłaś­ni­ają „Szla­chetną Paczkę”, my w naszej parafii od lat też mamy swoją „Szla­chetną Paczkę” w postaci takich toreb składanych w koś­ciele przy ołtarzu św. Józefa lub w zakrys­tii. Przy­pom­i­na­jąc ubiegło­ty­god­niową Ewan­gelię z niedzieli — sądzeni będziemy z miłości i tu jest okazja by tę miłość okazać.
 • W ubiegłym tygod­niu na sys­tem grzew­czy w naszej parafii został złożone ofi­ary: dwie po 50 zł., dwie po 100 zł. i jedna 300zł. Bóg zapłać. Jed­nocześnie infor­mu­jemy i dzięku­jemy tym rodzi­nom, które zadeklarowały pokrycie kosztów kon­serwacji poszczegól­nych stacji Drogi Krzyżowej z naszego Kościoła.
 • W przyszła niedzielę po mszy świętej o 9:00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do 1 Komunii.
 • Przy­pom­i­namy, że dzisiaj po mszach św. w przed­sionku koś­cioła gło­su­jemy na Rad­nych Parafi­al­nych. Tam pobier­amy opieczę­towane kartki i wpisu­jemy jedno nazwisko kandydata.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

04.12. + Pakuła Anna 3r., +Strózik Elż­bi­eta 2r.

06.12. + Piątek Stanisław 5r., +Wasi­lak Krystyna 2r., +Wój­cik Maciej 1r.

08.12. + Mate­jko Ste­fa­nia 3r.

09.12. + Tarka Zuzanna 2r.

10.12. + Żydek Mał­gorzata 4r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 4 GRUD­NIA

7:00 Tadeusz Jad­wiga Jacek Guślińscy

7:00– † Jad­wiga Lewandowska (XXX DZpŚ)

17:00 Jan­ina Franczak Stanisław Woj­ciech Karolina Kucaba

WTOREK 5 GRUD­NIA

7:00 Maria Stanisław Bro­gowscy

17:00 - Stanisław Tarka Czesław Raczyński †† z rodziny

17:00 Józef Kurowski ()

ŚRODA 6 GRUDNIA

7:00 Maciej Wój­cik (1 )Anna Hen­ryk Wójcik

17:00 — † Anna Mikołaj Głow­ińscy

17:00 Kaz­imiera Barszcz (2 ) ††Barszczów ††Dep­tów

CZWARTEK 7 GRUD­NIA

7:00

17:00 Bog­dan Gryta (7 ) Zofia Tadeusz

17:00 — † Wiesław Sudz­iński (od mieszkańców Strz­elec)

PIĄTEK 8 GRUDNIA

7:30 Maria Zyg­munt Bobrzyk ††z rodziny

9:00Za †† kolegów i koleżanki absol­wen­tów Liceum Eko­nom­icznego z klasy A i B rocznika 19681972 i za †† nauczycieli

10:30 Aniela Podolak (31 )

16:00– † Kaz­imiera ††Litwińs­kich ††Lewandows­kich

18:00 Mał­gorzata Wawrzyniec ††Iwa­ni­aków ††Drągów ††Rybków

SOB­OTA 9 GRUDNIA

7:00 Zdzisław Weronika Stanisława Małek ††Pakułów ††Małków

17:00 — † Paulina Stanisław Wiecz­erzak Hen­ryk Roza­lia Stanisław Głos ††z rodziny

17:00– † Zdzisław Rybiec (8 )

NIEDZIELA 10 GRUDNIA

7:30 — † Tadeusz Mrozek (1 ) Ste­fan Genowefa Kaz­imiera

9:00 Jan­ina Iwaniak

10:30 Leoka­dia Chudy

12:00PRO POP­ULO

16:00 — † Jan­ina Żywicka

18:00 Joanna Wiesław Jerzy Ścibior ††z rodziny