• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Niedziela Chrztu — 07 01 2018

Niedziela Chrztu — 07 01 2018

W przyszłą niedziele po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.

 • Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Nar­o­dzenia. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły. Jed­nak trady­cyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego czyli do święta ofi­arowa­nia Pańskiego zwanego w Polsce świętem Matki Bożej Gromnicznej.
 • W przyszłą niedziele po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.
 • Parafia nasza wraz z Papieskim Sto­warzysze­niem Pomoc Koś­ciołowi w Potrze­bie orga­nizuje akcję zbiórki elek­trood­padów. Przy­chody z akcji wspo­mogą zakup nowoczes­nych inku­ba­torów do szpi­tala na Wybrzeżu Kości Sło­niowej w Afryce. Elek­trood­pady można składać do środy włącznie do godziny 13.00 na dol­nym parkingu przy starej studni. Elekrood­pady to zużyty sprzęt elek­tryczny i elek­tron­iczny ( sprzęt RTV i AGD np. pralki telewiz­ory, komputery.)
 • Za tydzień w niedzielę na godz­inę 16.00 zapraszamy na mszę św. połąc­zoną z kon­certem kolęd pod tytułem „Przy onej górze”. Orga­ni­za­torami 1 kon­certu są nasza parafia oraz Chór i Orkies­tra Kam­er­alna Iubi­laeum z Lublina.
 • W dniu wczo­ra­jszym odbyło się w naszej parafii dwudzi­este trze­cie spotkanie jasełkowe. W cza­sie mszy św. dzieci i rodz­ice obe­jrzeli przed­staw­ie­nie jasełkowe w wyko­na­niu dzieci z klasy 3B ze Szkoły Pod­sta­wowej w Nałęc­zowie przy­go­towanych przez Panie Martę Wój­cik i Jad­wigę Wajrak. W domu parafi­al­nym dzieci wzięły udział w zabawach, poczęs­tunku i konkur­sach z nagro­dami. Parafi­alny Odd­ział Akcji Katolick­iej dziękuje Bankowi Spółdziel­czemu w Nałęc­zowie, Nałęc­zowskiej Spółce Hand­lowej, Piekarni Michała i Krzysztofa Zubrzy­c­kich, Fir­mie Paw­trans, Cisowiance oraz Państwu Woź­ni­akom za finan­sowe i rzec­zowe wspar­cie spotkania.
 • Kon­tynu­u­jemy wiz­ytę dusz­paster­ską — kolędę

Pro­gram wiz­yty duszpasterskiej

8 STY­CZ­NIAPONIEDZI­AŁEK od 9:00

Chruszczów — 1 ks. od p Stypuła

Chruszczów 1 ks. od p. Duńskich

8 STY­CZ­NIAPONIEDZI­AŁEK od 16:00

Par­tyzan­tów 24

Par­tyzan­tów 26

Głębocznica 23

Głębocznica 23 A

9 STY­CZ­NIAWTOREK od 9:00

Antopol Dzi­ałki

Kolo­nia Chruszczów od p. Litwińskich

9 STY­CZ­NIAWTOREK od 16:00

Sienkiewicza od p. Panka

Sienkiewicza od p. Króżel

Sienkiewicza od p. Sygnowskiego

10 STY­CZ­NIAŚRODA od 16:00

Poni­a­towskiego od p. Piotrowskich

Poni­a­towskiego Brzozy od p. Wirackich

Graniczna Łąkowa Dulębów

11 STY­CZ­NIACZWARTEK od 9:00

Kolo­nia Nałęczów 2 księży

11 STY­CZ­NIACZWARTEK od 16:00

Głębocznica domki, Śwital­skiej, Mod­rzewiowa domki

Pałuby Strzelce przy Głębocznicy

Głębocznica 9

12 STY­CZ­NIAPIĄTEK od 9:00

Cynków 1 ks. od Mazurowa

Cynków 1 ks. od p. Sygnowskich

12 STY­CZ­NIAPIĄTEK od 16:00

1 maja 17

1 maja 18 Przesmyk

1 maja domki, 1 maja 20

13 STY­CZ­NIASOB­OTA od 9:00

Bochot­nica od Nałęczowianki

Bochot­nica naprze­ciw Nałęczowianki

Bochot­nica naprze­ciw Koś­cioła Polna Wójcika

Prosimy o pojazdy po księży.

 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

11.01. + Caboń Stanisława 1r.

12.01. + Woś Sabina 2r.

14.01. + Kisielewski Witold 5r., +Chołody Zuzanna 5r., +Wój­cik Tadeusz 4r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 8 STY­CZ­NIA

7:00 Eliza Janek (XXX DZpŚ)

17:00 Czesław Wołek Leoka­dia Jan Rzepka Helena Stanisław Siedleccy

WTOREK 9 STY­CZ­NIA

7:00 Ryszard Gronkiewicz (XXX DZpŚ)

17:00O bło­gosław­ieństwo Boże dla mieszkańców osiedla Zdrojowego

ŚRODA 10 STY­CZ­NIA

7:00 Teresa Zając i †† z ul. Sienkiewicza

17:00 Hanna Fran­ciszek Reimus ††Reimusów

CZWARTEK 11 STY­CZ­NIA

7:00 Stanisława Caboń (1 ) Jan Caboń

17:00 Edward (6 ) Józef Józefa ††Fiutów

PIĄTEK 12 STY­CZ­NIA

7:00

17:00 O. Robert Pawlak (3 )

SOB­OTA 13 STY­CZ­NIA

7:00Danuta Borkowska (W podz­ięce za przy­jaźń i szla­chetną pomoc – od koleżanek)

17:00– † Adam Woś (6 ) Władysława Stanisław Woś

NIEDZIELA 14 STY­CZ­NIA

7:30 — † Helena Zdzisław Caboń

9:00 Tadeusz Pod­kow­iński (15 )

10:30 Jan­ina Figlarska (6 ) ††Figlars­kich ††Paśników

12:00PRO POP­ULO

16:00Dziękczynno – bła­galna z racji 18 urodzin Kingi Lewandowskiej

18:00 Mar­ian Żywicki (42 )