• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»VI Niedziela Zwykła — 11.02.2018

VI Niedziela Zwykła — 11.02.2018

We środę 14 lutego– Środą Popiel­cową rozpoczniemy Wielki Post. Obrzęd posy­pa­nia głów popi­ołem jest zewnętrznym znakiem , że osoby pod­da­jące się mu wchodzą na drogę nawróce­nia i przemi­any serca przez pokutę, post, mod­l­itwę , jał­mużnę i dobre uczynki. Przy­pom­i­namy, że w Popi­elec obow­iązuje nas post ścisły.

 • We środę 14 lutego– Środą Popiel­cową rozpoczniemy Wielki Post. Obrzęd posy­pa­nia głów popi­ołem jest zewnętrznym znakiem , że osoby pod­da­jące się mu wchodzą na drogę nawróce­nia i przemi­any serca przez pokutę, post, mod­l­itwę , jał­mużnę i dobre uczynki. Przy­pom­i­namy, że w Popi­elec obow­iązuje nas post ścisły. Pode­jmi­jmy gor­li­wie przesłanie Wielkiego Postu, byśmy mogli przy­go­tować się do mis­terium Świąt Wielkanocnych.
 • W Środę Popiel­cową msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.00. Nie będzie mszy św. o 12.00. W Sadurkach o 9.00. Serdecznie zapraszamy.
 • Zapraszamy do udzi­ału w pięknych wielko­post­nych nabożeńst­wach: Drodze Krzyżowej i Gorz­kich Żalach. Droga Krzyżowa dla dorosłych odpraw­iana będzie w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16.30, a dla dzieci i młodzieży w każdy wtorek Wielkiego Postu również o 16.30. Gorzkie Żale śpiewać będziemy w każdą Niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 15.30. Trady­cyjnie po każdej Drodze Krzyżowej zbier­ane będą ofi­ary na kwiaty i deko­racje Bożego Grobu. Tych, którzy nie przy­chodzą na Drogę Krzyżowa prosimy o składanie ofiar na ten cel do puszki pod chórem i na bocznym ołtarzu.
 • Za tydzień w niedzielę po mszy św. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z młodzieżą przy­go­towu­jącą się do Sakra­mentu Bierzmowania.
 • Od dnia dzisiejszego przyj­mu­jemy wpłaty od zadeklarowanych osób na renowację stacji Drogi Krzyżowej z naszego kościoła.
 • Od dzisiaj też do końca miesiąca należy wypełnić umowę i wpłacić zal­iczkę na wyjazd do Ziemi Świętej i Jor­danii. Umowy są do pobra­nia w zakrystii.
 • W min­ionym tygod­niu wpłynęła jedna bez­imi­enna ofi­ara na koś­ciół w wysokości 500 zł. Serdecznie dziękujemy.
 • Dzisiaj w naszej archi­diecezji przed koś­ciołami zbier­ane są ofi­ary na pomoc Koś­ciołowi na wschodzie.
 • W ubiegły piątek między godz­iną 15.00 a 16.00 doszło do wła­ma­nia do samo­chodu i kradzieży więk­szej ilości pieniędzy na dol­nym parkingu przy naszym cmen­tarzu parafi­al­nym naprze­ciw sklepu RTV AGD. Zwracamy się w imie­niu poszkodowanych o pomoc w uję­ciu złodziei. Gdyby ktoś w tym cza­sie widział coś niepoko­jącego na parkingu , rozpoz­nał samochód lub mężczyzn umieszc­zonych na zdję­ciu na stronie www​.lublin112​.pl prosimy o wiado­mość u księży lub powiadomie­nie policji. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

12.02. + Kraw­czyk Jan­ina 3r., +Różańska Helena 3r.

14.02.. + Sta­niak Stanisław 5r.

15.02. + Gór­ni­aszek Krystyna 4r.

16.02. + Telej Daniel 5r., +Zajączkowska Ewa 1r.

17.02. + Chołaj Józef 1r., +Kowhan-​Pawlak Jolanta 1r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 12 LUTEGO

7:00 Alek­sander Gałat (od rodziny z Bog­dańca)

17:00 Bożena Wój­cik (5 )

17:00 Artur Lis (6 )

WTOREK 13 LUTEGO

7:00 Zofia Piotrowska (od Sióstr Zmartwych­w­stanek z Lublina)

17:00 Teresa Zając i †† z ulicy Sienkiewicza

17:00 Jan­ina Kraw­czyk ††Kraw­czyków ††Dep­tów

ŚRODA 14 LUTEGO

7:30 Hen­ryk Stachyra (XXX DZpŚ)

9:00

10:30 — † Krystyna Made­jska (XXX DZpŚ)

16:00 Hanna Saba (od kolegów i koleżanek z pracy)

18:00 Tomasz Gębal

CZWARTEK 15 LUTEGO

7:00 Alek­sander Gałat (XXX DZpŚ)

17:00 Euge­niusz Jan­ina Andrzej ††Wło­dar­czyków

17:00 Adam Kępa (13 ) ††Kępów ††Stęp­niews­kich

PIĄTEK 16 LUTEGO

7:00 — † Mar­i­anna Zielonka (XXX DZpŚ)

17:00 Romuald Maria Mar­ian Anna Bolesław ††Wąchałów

17:00– † Daniel (5 ) Halina ††Telej

SOB­OTA 17 LUTEGO

7:00 Ewa Zajączkowska (1 )

17:00 — † Fran­ciszek Boruch ()

17:00– † Stanisława Saj­naj (od rodziny)

NIEDZIELA 18 LUTEGO

7:30 — † Aniela Wnuk ††Wnuków ††Błaszczyków

9:00 Fran­ciszka Stanisław Mar­i­anna Sołdek Kaz­imiera Droz­dowska Fran­ciszek Jan Jan­ina Stanisław Marcin Bar­bara Mar­i­anna

10:30 Witold Kisielewski

12:00PRO POP­ULO

16:00 Jad­wiga (2 ) Bar­bara Czesław ††Jankows­kich

18:00 Władysław Grykałowski (20 ) ††Lewandows­kich Helena Hen­ryk Antoni