• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Niedziela Pal­mowa — 25.03.2018

Niedziela Pal­mowa — 25.03.2018

Wkraczamy w Wielki Tydzień. Przeżyjmy go tak jak powinien go przeżyć człowiek wierzący– god­nie i po chrześ­ci­jańsku. Wielki Czwartek, Piątek i Sob­ota niech będą dla nas dni­ami szczegól­nego przeży­wa­nia Mis­terium Paschalnego

 • Wkraczamy w Wielki Tydzień. Przeżyjmy go tak jak powinien go przeżyć człowiek wierzący– god­nie i po chrześ­ci­jańsku. Wielki Czwartek, Piątek i Sob­ota niech będą dla nas dni­ami szczegól­nego przeży­wa­nia Mis­terium Paschal­nego. Wyrazem tego niech będzie nasz liczny udział w Triduum Paschalnym.
 • Wielki Czwartek — Pamiątka ustanowienia Eucharys­tii i Kapłaństwa. Uroczysta msza św. odpraw­iona będzie o godzinie 18.00. Po mszy św. nastąpi prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Ciem­nicy. Dzieci z klas IV obchodzić będą w tym dniu rocznicę I Komu­nii św. Spotkanie dzieci i rodz­iców odbędzie się w najbliższy wtorek po mszy św. wieczorowej.
 • Wielki Piątek - Dzień męki i śmierci Chrys­tusa. W tym dniu Koś­ciół nie sprawuje Eucharys­tii. Jako jedna wspól­nota parafi­alna zgro­madz­imy się na Drodze Krzyżowej, która prze­jdzie uli­cami naszego miasta. Drogę Krzyżową rozpoczniemy o godzinie 17.00 przy koś­ciele Św. Karola Boromeusza na Armat­niej Górze. Bezpośred­nio po Drodze Krzyżowej rozpocznie się Litur­gia Wielkiego Piątku z opisem Męki Pańskiej, ado­racją Krzyża i Komu­nią św. Po komu­nii nastąpi prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Grobu Pańskiego i ado­racja. Jako pier­wsi ado­rację przeprowadzą chórzyści naszej parafii. Następ­nie od godziny 20.00 do 21.00 KŻR, od 21.00 do 22.00 młodzież, od 22.00 do 23.00 Siostry Zakonne z naszej parafii, od 23.00 do północy indy­wid­u­alna ado­racja w ciszy. O północy koś­ciół będzie zamknięty. W Wielki Piątek obow­iązuje nas post ścisły. Pod­czas ado­racji Krzyża ofi­ary składane na tacę przez­nac­zone są trady­cyjnie na utrzy­manie miejsc świę­tych w Ziemi Świętej. Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim za ofi­ary składane na kwiaty i deko­rację koś­cioła i Bożego Grobu.
 • Wielka Sob­ota — poświęce­nie pokar­mów w naszym koś­ciele co pół godziny od 8.00 do 12.00 i po połud­niu o godzinie 16.00. Po poświęce­niu będzie można trady­cyjnie nabyć „Chle­bki Dobroci” i w ten sposób sol­idary­zować się z naj­bied­niejszymi. Poświęce­nie pokar­mów odbędzie się również w następu­ją­cych punk­tach — o godzinie 9.00 Kol. Chruszczów, 9.15 Strzelce, 9.30 Lud­winów. Drugi ksiądz o godzinie 9.00 Sadurki, 9.15 Czesław­ice Majątek, 9.30 Czesław­ice Wieś. Księża przy­jadą swoimi pojaz­dami. Ofi­ary zbier­ane przy poświęce­niu przez­nac­zone są na Koś­ciół. W Wielką Sobotę zapraszamy dzieci szkół pod­sta­wowych na ado­rację Pana Jezusa przy Gro­bie od godziny 10.00 do 11.00.
 • Liturgię Wielkiej Soboty– Wig­ilii Paschal­nej rozpoczniemy o godzinie 19.00. Najpierw dokon­amy poświęce­nia ognia i Paschału na zewnątrz koś­cioła. W koś­ciele dokon­amy poświęce­nia wody i odnow­imy przyrzeczenia chrz­cielne. Po zakończe­niu liturgii nie będzie już ado­racji przy Gro­bie Pańskim, gdyż koś­ciół będzie przy­go­towywany do niedziel­nej Rezurekcji.
 • Rezurekcja rozpocznie się o godzinie 6.00 rano. O obsługę pro­cesji prosimy OSP z Nałęc­zowa i Sadurek, KŻR, KGW i Legion Maryi. Przy­pom­i­namy, że w Niedzielę Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego nie będzie mszy św. o godzinie 7.30.
 • W ubiegłą niedzielę na pokrycie kosztów ogrze­wa­nia koś­cioła zebral­iśmy 8782 zł. Wpłynęły też indy­wid­u­alne ofi­ary na dodatkowe koszty pozłoce­nia stacji Drogi Krzyżowej W wysokości 2350 zł. Wszys­tkim za złożone ofi­ary serdecznie Dzięku­jemy. Dzięku­jemy też za złoże­nie ponad 100 toreb „CAR­I­TAS” z żywnoś­cią dla rodzin potrzebujących.
 • Dzisiaj o godzinie 18.00 odbędzie się obow­iązkowa zbiórka min­is­tran­tów i lektorów.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:

26.03. + Pietrzak Irena 2r.

27.03. + Sudz­ińska Annia 5r., +Szarkow­icz Józef 5r.

28.03. + Mal­icki Marek 3r., +Ciozda Wiesław 2r.

29.03. + Syg­nowska Helena 5r.

31.03. + Gaba Jan­ina 3r.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZI­AŁEK 26 MARCA

7:00 Józef Śledź (od siostry)

18:00 Zyg­munt () Mał­gorzata Samorek

18:00 - Stanisława Hen­ryk Lemieszek

WTOREK 27 MARCA

7:00 Tadeusz Nadzieja (23 ) Józef Nadzieja

18:00 - Krystyna Przes­my­cka (9 ) Ryszard Przes­my­cki

18:00– † Zofia Kaz­imierz Jaruga Julian Natalia Jaruga Katarzyna Jan Kamola

ŚRODA 28 MARCA

7:00 Hen­ryka Wijaszka Helena Wijaszka (45 )

18:00 — † Wanda Kowalewska (5 ) Stanisław ††z rodziny

18:00 Genowefa Adamiec

CZWARTEK 29 MARCA

18:00ROCZNICA I KOMUNII

18:00Hen­ryk Roza­lia Stanisław Głos Paulina Stanisław Wiecz­erzak †† z rodziny

18:00 Krzysztof Zielonka () ††Zielonków

PIĄTEK 30 MARCA

17:00DROGA KRZYŻOWA

SOB­OTA 31 MARCA

19:00 Alfreda Władysław ††Śmiechów ††Szlingiertów ††Leśniews­kich Bolesław Chę­ciński

19:00 Stanisław Malik ††z rodziny

19:00 — † Genowefa Żywicka (19 )

NIEDZIELA 1 KWIET­NIA

6:00REZUREKCJA PRO POPULO

9:00Za żywych i †† członków KŻR

10:30 Jan­ina Stanisław Saran Ste­fa­nia Jan Kowalscy

12:00 Wanda Zbig­niew Made­jscy Wacława Bolesław Cieś­lik

17:00 Zyg­munt Ląkocy

19:00 Adela Wnuk Stanisław Zbig­niew Józef Katarzyna Maciążek