• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»VIII Niedziela Zwykła 3 03 2019

VIII Niedziela Zwykła 3 03 2019

 1. Serdecznie dzięku­jemy wszys­tkim, którzy w ostatni piątek o godzinie 7.00 rano wzięli udział we mszy św. i mod­l­itwach w intencji Żołnierzy Wyklętych.
 • W najbliższą środę — Środą Popiel­cową rozpoczniemy Wielki Post. Obrzęd posy­pa­nia głów popi­ołem jest zewnętrznym znakiem, że osoby pod­da­jące się mu wchodzą na drogę nawróce­nia i przemi­any serca przez pokutę, post, mod­l­itwę, jał­mużnę i dobre uczynki. Przy­pom­i­namy, że we Środę Popiel­cową obow­iązuje nas post ścisły. Pode­jmi­jmy gor­li­wie przesłanie Wielkiego Postu, byśmy mogli przy­go­tować się do mis­terium Świąt Wielkanocnych.
 • W Środę Popiel­cową msze św. w naszym koś­ciele odpraw­iane będą o godzinie 7.30, 9.00, 10.30 16.00 i 18.00. Nie będzie mszy św. o godzinie 12.00. W Sadurkach o 9.00. Serdecznie zapraszamy.
 • Zapraszamy też do udzi­ału w pięknych wielko­post­nych nabożeńst­wach. Drodze Krzyżowej i Gorz­kich Żalach. Droga krzyżowa dla dorosłych odpraw­iana będzie w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16.30, a dla dzieci w każdy wtorek Wielkiego Postu również o godzinie 16.30. Gorzkie Żale śpiewać będziemy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 15.30. Trady­cyjnie pod­czas każdej drogi krzyżowej zbier­ane będą ofi­ary na kwiaty i deko­rację Bożego Grobu. Tych, którzy nie mogą uczest­niczyć w Drodze Krzyżowej prosimy o składanie ofiar na ten cel do puszki pod chórem i na bocznym ołtarzu.
 • Za tydzień w niedzielę po mszy ś. o godzinie 9.00 odbędzie się kole­jne spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii św.
 • W najbliższy wtorek około godziny 11.00 odbędzie się spotkanie z przed­staw­icielem LWKZ z Lublina i den­drolo­giem w sprawie drzew na naszym cmen­tarzu. Gdyby ktoś chciał wyciąć jakieś drzewo a są ku temu pod­stawy prosimy o przy­by­cie na tą inspekcję.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci: 04.03. + Wój­cik Jan­ina lr.
 • 05.03. + Grabowska Zofia 5r., Kał­donek Jan 4r.

  06.03. + Turek Andrzej 3r., Litwińska Jowita 2r.

  07.03. + Zelaszczyk Jan 4r., Jezier­ska Mar­i­anna 2r.

  09.03. + Smaga Mar­ian 5r., Michałowski Jarosław5r., Kowal­ska Genowefa 3r

  INTENCJE MSZALNE

  PONIEDZI­AŁEK 4 Marzec

  7:00 dziek blag z racji urodzin Katarzyny i Adama

  17:00 + Jan 6 r sm zm z SCH­ABÓW i ŻAKÓW

  17:00 + Kaz­imierz RZEŹNIK posm im

  WTOREK 5 Marzec

  7:00 w pewnej int

  17:00 + Dusze w czyśćcu cierp

  17:00 + Kaz­imierz USAREK posm im

  ŚRODA 6 Marzec

  7:30 + Krystyna NITKIEWICZ, Helena KRAWCZYŃSKA

  9.00 + Maksy­mil­ian Mar­ian Jan MASZALERZ

  10.30 + Andrzej Mar­i­anna Bolesław LENARTOWICZ

  16:00 + Jowita 2 r sm

  18:00 + Maria-​Ewa MICHA­LIK ++ OSUCHÓW MICHALIKÓW

  CZWARTEK 7 Marzec

  7:00 + Czesława ZASADA XXX

  17:00 + Jan RZEŹNIK 1 r sm

  17:00 + Jan­ina r sm Stanisław SYGNOWSCY

  PIĄTEK 8 Marzec

  7:00 + Maria i Stanisław PRZEPIÓRKOWIE zm z rodz

  17:00 + Ryszard BOJANOWSKI 13 r sm Jan­ina Alek­sander WIECZOREK

  17:00 + Fran­ciszek Aniela KAMOLA zm z rodz

  SOB­OTA 9 Marzec

  7:00 + Andrzej WILCZEK 25 r sm

  17:00 + Jarosław MICHAŁOWSKI

  17:00 + Andrzej WILCZAK r sm

  NIEDZIELA 10 Marzec

  7:30 + Genowefa KOWAL­SKA 3 r sm Jan 22 r sm Ryszard ++ KOWALSKICH

  9.00 + Jan KAŁDONEK

  10:30 + Jan­ina SARAN 23 r sm Stanisław SARAN

  12:00 PRO POP­ULO

  16:00 + Stanisław WÓJ­CIAK 5 r sm

  18:00 + Tomasz STA­NIAK 8 r sm ++ STANIAKÓW