• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
 • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
 • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
 • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
 • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»IV WIELKA­NOCNA 12 05 2019

IV WIELKA­NOCNA 12 05 2019

 1. W przyszłą niedzielę pod­czas mszy św. o godzinie 10.30 dzieci z klas III szkół pod­sta­wowych przys­tąpią do I Komu­nii św.
Prosimy wiernych bezpośred­nio nie zain­tere­sowanych tą uroczys­toś­cią o przyjś­cie na msze św. w innych godz­i­nach. Trady­cyjnie do momentu wejś­cia dzieci do koś­cioła świą­ty­nia pozostanie pusta. Po bło­gosław­ieńst­wie otrzy­manym przez rodz­iców przed koś­ciołem do koś­cioła wejdą najpierw dzieci, potem rodz­ice i dopiero w miarę wol­nych miejsc pozostali wierni. Bardzo prosimy o przestrze­ganie tego porządku. Prosimy też o nie robi­e­nie zdjęć pod­czas całej uroczys­tości. Spowiedź dla dzieci przy­go­towu­ją­cych się do I Komu­nii ich rodz­iców i chrzest­nych odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 16.45. Po spowiedzi nastąpi odnowie­nie przyrzeczeń chrz­ciel­nych. Na odnowie­nie przyrzeczeń przynosimy zabez­piec­zone przed rozle­waniem wosku świece chrzcielne.
 • W dniu jutrze­jszym o godzinie 19.00 odbędzie się poświęce­nie pól na Charzu B.
 • W dniu wczo­ra­jszym na dol­nym parkingu stanęło nowe zadasze­nie pokryte gontem nad zbytkową studnią. Niestety już w nocy z czwartku na piątek stud­nia ta została uszkod­zona przez manewru­jący na parkingu tir. Nie był to pier­wszy przy­padek. W związku z tym w najbliższym cza­sie odległości jed­nego metra od zadaszenia staną słupki met­alowe z łańcuchami celem zabez­pieczenia tego obiektu. Nowe zadasze­nie kosz­towało 9 tyś zł. Gdyby ktoś chciał się dołożyć do tej inwest­y­cji prosimy o złoże­nie ofiar w przyszłą niedzielę na tacę. Już dzisiaj serdecznie dziękujemy.
 • W sobotę odbędzie się spotkanie dla bierz­mowanych o godz. 15.00
 • Parafia nasza orga­nizuje w tym roku dwie piel­grzymki. Jedna trzy dniowa: Święta Lipka, Reszel, Gierłoż i Gietrzwałd w dni­ach 29.0731.07. Druga Piel­grzymka do Włoch w ter­minie 9.0916.09. Bliższe infor­ma­cje na tabl­icy ogłoszeń lub w zakrys­tii. Jest bardzo krótki okres na zapisy. Prosimy o konkretne decyzje.
 • W tym tygod­niu przy­padają następu­jące rocznice śmierci:
 • 14.05. +Welc Anna 5r.

  15.05. + Kołdej Euze­biusz 4r.

  16.05. + Piwoński Tadeusz 4r.

  17.00. + Chołody Jan­ina 4r.

  18.05. + Pisko­rek Bolesław4r.

  19.05. + Kamola Leoka­dia 4r., Stad­nicki Alan lr.

  INTENCJE MSZALNE

  PONIEDZI­AŁEK 13 Maj

  7:00 + Kaz­imierz DEPTA

  18:00 + Roman KRAW­CZYŃSKI 37 r sm ++ KUCABÓW, BORUCHÓW, KOWALSKICH

  18:00 Dzięk błag w 30 r ślubu Mirosławy i Leszka STRUG

  WTOREK 14 Maj

  7:00 + Władysław KUCABA int od rodz MICHALAKÓW

  18:00 + Hen­ryk LIP­IEC 27 Zofia i Szczepan OZIMEK

  18:00 + Tadeusz PIWOŃSKI 4

  ŚRODA 15 Maj

  7:00 + Mieczysław CHĘĆ nit od pra­cown­ików dzi­ału żywienia i pra­cown­ików Sana­to­rium Rolnik

  18:00 + Józef MAŃKO 30 ++ MAŃKÓW

  18:00 + Zofia Władysław SUDZIŃSCY

  CZWARTEK 16 Maj

  7:00 + Mar­ian Zofia WOŚ, Zdzisław

  18:00 + Julianna i Alek­sander FILIPEK

  18:00 + Wanda i Ste­fan KAMOLA, Grze­gorz GRACA

  PIĄTEK 17 Maj

  7:00 + Mieczysław CHĘĆ int od pra­cown­ików Sana­to­rium Rolnik

  18:00 + Danuta WŁO­DAR­CZYK ++ SZY­MAŃS­KICH i WŁODARCZYKÓW

  18:00 + Lech MALICKI

  SOB­OTA 18 Maj

  7:00 + Stanisław KOZIEL 7 r sm ++ z rodz

  7:00 + Helena MATROS XXX

  18.00 Monika DATKO 18 ur.

  18:00 + Wacław CHOŁODY 44 Józefa Stanisław Bro­nisław SYG­NOWSCY ++ z tych rodz

  NIEDZIELA 19 Maj

  7:30 + Roza­lia SKAŁECKA Alek­sander Halina Stanisław Andrzej Józefa Jan KANADYSÓW i SMAGÓW

  9.00 +Bro­nisław LĄKOCY Jan ADAM­CZYK, Edward, Józef ++ ADAM­CZYKÓW DUDZISZÓW WÓJ­TOW­ICZÓW LĄKOCYCH

  10:30 I Komu­nia św.

  12:00 PRO POP­ULO

  17:00 + Jan­ina GNIECIAK 23 r sm Witold GNIECIAK 19 r sm

  19:00 + Anna Agnieszka Stanisław Czesław Józef Julian Jan Bro­nisław GĄSIK